A. CIVILRÄTT.

 

Riktlinjer för en lagstiftning om ägareförbehåll och avbetalningsköp. Av F. Schmidt. Norstedt. 64 s. Ju. 1938: 11 (se SvJT 1938 s. 527).
Betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning. Norstedt. 278 s. Ju. 1938: 22 (se SvJT 1938 s. 616).

 

B. SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Lagberedningens förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser m. m. Norstedt. 175 s. Ju. 1937: 13 (se SvJT 1937 s. 345).
Promemoria angående grunderna fören reform av lagstiftningen om rätttill litterära och musikaliska verk.Norstedt. 67 s. Ju. 1937: 18 (se SvJT 1937 s. 554).
Betänkande med förslag till lagstiftning om grundvatten m. m. Norstedt. 145 s. Ju. 1937: 35 (se SvJT 1937 s. 885).
Betänkande med förslag till lag om frivillig pensionering av i enskild tjänst anställda m. m. Beckman. 121 s. Ju. 1938: 18 (se SvJT 1938 s. 530).
Betänkande med förslag till trafikförsäkringslag jämte därmed sammanhängande författningar. Norstedt. 139 s. Ju. 1938: 27 (se SvJT 1938 s. 615).

 

C. STRAFFRÄTT.

 

Betänkande med förslag till revision av förvarings- och interneringslagarna m. m. Marcus. 96 s. Ju. 1937: 3 (se SvJT 1937 s. 83).
Yttrande i abortfrågan. Marcus. 56 s. S. 1937: 6 (se SvJT 1937 s. 347).
Förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande av brott jämte motiv. Norstedt. 132 s. Ju. 1937: 24 (se SvJT 1937 s. 556).
Efterlämnade anteckningar till förberedande utkast till strafflag. Av J. C. W. Thyrén. Lund, Berling. 202 s. Ju. 1937: 37 (se SvJT 1938 s. 383).
Betänkande med förslag till lag om villkorlig dom m. m. Marcus. 147 s. Ju. 1937: 38 (se SvJT 1937 s. 886 och 887).
Betänkande med förslag till lag om villkorlig frigivning m. m. Norstedt. 77 s. Ju. 1938: 25 (se SvJT 1938 s. 614).
Betänkande med förslag rörande djurskyddslagstiftning. Marcus. 154 s. Ju. 1938: 36 (se SvJT 1939 s. 198).

 

D. PROCESSRÄTT.

 

Utredning angående de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsförhållanden. Norstedt. 54 s. Ju. 1937: 20 (se SvJT 1937 s. 554).
Betänkande med förslag till kungörelse om kommissionärer hos överrätter och stadsdomstolar. Norstedt. 32 s. Ju. 1937: 39 (se SvJT 1937 s. 887).
Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. 1. Lagtext. Norstedt. vij, 150 s. Ju. 1938: 43 (se SvJT 1939 s. 113).
Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. 2. Motiv m. m. Norstedt. 619 s. Ju. 1938: 44 (se SvJT 1939 s. 113).

 

1 Föregående sammanställningar se SvJT 1927 s. 211 (1922—1926), 1929 s. 164 (1927—1928), 1931 s. 155 (1929—1930), 1933 s. 560 (1931—1932), 1935 s. 285 (1933—1934) samt 1937 s. 497 (1935—1936).  

568 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1937 OCH 1938.E. FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

1. Allmän statsförvaltning.

 

1934 års nämnd för städningsutredning. Betänkande med speciella beräkningar och förslag rörande ersättningarna för städningsarbete inom vissa statliga ämbetslokaler i Stockholm m. m. Marcus. 54 s. Fi .1937: 7.
1936 års lönekommitté. Betänkande med utredning och förslag angående dyrortsgrupperingen. Marcus. 178 s. Fi. 1937: 32.
Betänkande med förslag till civilt avlöningsreglemente. Marcus. 614 s. Fi. 1937: 48.
Betänkande med förslag till civilt icke-ordinarie reglemente. Norstedt. 92 s. Fi. 1938: 52 (se SvJT 1939 s. 200).
Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente. Idun. 439 s. Fi. 1938: 55.

 

2. Ecklesiastik förvaltning.

 

Efterskrift till »kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid». Av E. Schalling. Marcus. 66 s. E. 1937: 22.
Särskilda inom ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunnigas yttrande med anledning av det åt dem lämnade uppdraget att biträda vid utredigeringen av det utav 1936 års kyrkomöte antagna psalmboksförslaget. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 8 s. E. 1937: 40.
Förslag till revision av den svenska kyrkohandboken. Av E. Eidem. Uppsala, Almqvist & Wiksell. vij, 303 s. E. 1938: 2.

 

3. Undervisningsväsen och yrkesutbildning.

 

Betänkande med förslag angående den fasta lantbruksundervisningens ordnande. Marcus. 270 s. Jo. 1937: 33.
Universitetsberedningen. Utredning ifråga om universitetens verksamhet och organisation. Hæggström. vj, 210 s. E. 1937: 36.
Betänkande med utredning och förslag angående understöd i form av fria bostäder och fri kost åt studerande vid universiteten i Uppsala och Lund samt karolinska mediko-kirurgiska
institutet. Hæggström. (4), 163 s. E. 1937: 44.
Betänkande med utredning och förslag angående studentexamen. Hæggström, ix, 269 s. E. 1937: 45.
1936 års yrkesskolsakkunniga. Betänkande med förslag rörande omorganisation av vissa delar av tekniska skolan i Stockholm. Hæggström. vij, 455 s. 2 bil. E. 1938: 8.
Betänkande med förslag angående utbildningen av lärare i teckning och i slöjd samt för yrkesundervisningen Hæggström. viij, 216 s. E. 1938: 49.
Betänkande och förslag angående skolöverstyrelsens organisation. Hæggström, ix, 396 s. E. 1938: 14.
Betänkande med utredning och förslag angående centrala verkstadsskolor m. m. Idun. (2), 320 s. E. 1938: 26.
Betänkande med utredning och förslag angående intagning av elever i första klassen av de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter. Idun. 216 s. E. 1938: 29.
Betänkande jämte lagförslag angående lärlingsutbildningen inom hantverket och den mindre industrien. Idun. 159 s. H. 1938: 30.
Betänkande med utredning och förslag angående begynnelsespråket i realskolan. Hæggström. 228 s. E. 1938: 32.
Betänkande och förslag angående utsträckning av den årliga lästiden vid folkskolan m. m. Idun. 102 s. E. 1938: 35.
Betänkande angående utbildningen av lärare vid de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter. Idun. 381 s. E. 1938: 50.
Betänkande med utredning och förslag angående överstyrelse för yrkesutbildning. Idun. 158 s. E. 1938: 54.

 

4. Andlig odling i övrigt.

 

Supplement nr 5 till Sveriges familjenamn 1920. Stat. repr.-anst. 76 s. Ju. 1937: 50.
Betänkande och förslag angående verksamheten vid kungl. dramatiska teatern, dess förvaltning och ledning. Hæggström. 78 s. E. 1938: 16.
Betänkande och förslag rörande den andliga vården inom försvarsväsendet. Beckman. 95 s. Fö. 1938: 33.

 

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1937 OCH 1938. 569Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m. m. Beckman. 49 s. E. 1938: 60.

 

5. Kommunalförvaltning.

 

Betänkande med förslag till lönereglering för lärarpersonalen vid kommunala mellanskolor, kommunala flickskolor och högre folkskolor. Norstedt. (4), 122 s. Fi. 1937: 27.
Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter. Marcus. 6 s. K. 1937: 56.
Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 1. Byggnadsordning för stad, köping och större municipalsamhälle. Marcus. 36 s. K. 1937: 57.
Betänkande med förslag till lag om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän. Norstedt. 86 s. S. 1938: 56.

 

6. Politi.

 

Betänkande angående omorganisation av polisskolan i Stockholm m. m. Idun. (4), 107 s. S. 1938: 1.

 

7. Skattelagstiftning.

 

1936 års skattekommitté. Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen m. m. Marcus. 397 s. 1 bil. Fi. 1937: 42.
1937 års automobilskatteutredning. Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande automobilbeskattningen. Marcus. (2), 204 s. Fi. 1937: 53.
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernasförslag vid 1938 års allmänna fastighetstaxering. Hæggström. 89 s. Fi. 1938: 12.
1936 års uppbördskommitté. Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m. Del 1. Uppbördsväsendet. Marcus. vij, 400 s. Fi. 1938: 46. (se SvJT 1939 s. 199).Del 2. Folkbokföringen. Marcus. vj,400 s. Fi. 1938: 41 (se SvJT 1939 s. 199). Del 3. Organisation och kostnader. Marcus. iv, 164 s. Fi. 1938: 48 (se SvJT 1939 s. 199).
Uppbörds- och folkbokföringsreformen. Marcus. 34 s. Fi. 1938: 51.

 

8. Socialpolitik.

 

Socialiseringsproblemet. 2. Hushållsräkningens problem och faktorer. Tiden, viij, 173 s. Fi. 1937: 1.
Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen. 2. Tiden. vij, 140 s. Fi. 1937: 2. 

Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1936. Beckman 196 s. 1 karta. S. 1937: 12.
Hembiträdesutredningens betänkande. 1. Betänkande och förslag i fråga om utbildning av hembiträden. Beckman. 202 s. S. 1937: 16.
Betänkande med utredning och förslag rörande beredskapsarbeten. Beckman. 221 s. S. 1937: 26.
Betänkande med förslag till åtgärder för förbättrande av de blindas och de dövstummas arbetsförhållanden och förvärvsmöjligheter. Beckman. 122 s. S. 1937: 34.
Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer i egnahem m. m. jämte därtill hörande utredningar. Beckman. 118, 119 s. S. 1937: 43.
Betänkande och förslag rörande vården av själsligt abnorma manliga skyddshemselever samt av vanartade sinnesslöa gossar m. m. Norstedt. 68 s. S. 1937: 46.
Betänkande med förslag till lag om semester. Norstedt. 220 s. S. 1937: 49.
Betänkande med förslag angående effektivisering av yrkesinspektionen. Beckman. 122 s. S. 1937: 52.
Betänkande med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln och butikstängningslag. Beckman. 273 s. S. 1937: 55.
Betänkande i näringsfrågan. Marcus. 173, 251 s. S. 1938: 6.
Betänkande angående barnbeklädnadsbidrag m. m. Marcus. 133, 18 s. S. 1938: 7.
Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd. Marcus. 52 s. S. 1938: 13 (se SvJT 1938 s. 528).
Betänkande angående »landsbygdens avfolkning». Marcus. 208, 89 s. S. 1938: 15.

 

570 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1937 OCH 1938.Yttrande med socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan. Marcus. 52, 10 s. S. 1938: 19.
Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier m. m. Marcus. 76, (2), 16 s. S. 1938: 20.
Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti 1937. Del 1. Beckman. 254 s. S. 1938: 21.
Betänkande med vissa demografiska utredningar. Marcus. 290 s. S. 1938: 24.
Betänkande med utredning och förslag rörande statsbidrag till anordnande av bostäder åt åldringar och änkor i s. k. pensionärshem. Idun. 98 s. S. 1938: 40.
Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m. m. Beckman. 66 s. S. 1938: 45 (se SvJT 1939 s. 200).
Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete m. m. Marcus. 496 s. Fi. 1938: 47.
Slutbetänkande avgivet av befolkningskommissionen. Marcus. 157 s. S. 1938: 57.

 

9. Hälso- och sjukvård.

 

Betänkande angående pensionsstyrelsens invaliditetsförebyggande verksamhet. Beckman. 146 s. S. 1937: 23.
Betänkande med förslag till lag om skyddskoppympning m. m. Beckman. (2), 482 s. 1 karta. S. 1937: 28.
Betänkande med förslag angående inrättande av ett statens institut för folkhälsan. Beckman. 78 s. 3 bil. S. 1937: 31.
Folktandvård. Norstedt. 123 s. S. 1937: 47.
Betänkande med förslag till lagstiftning om vitaminiserade livsmedel och om kringföringshandel med kött och charkuterivaror. Beckman. (2), 105 s. S. 1937: 51.

 

10. Näringsväsen.
a) Jordbruk.
Betänkande med förslag angående den statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsverksamheten samt därmed sammanhängande spörsmål. Hæggström. 275 s. 3 bil. Jo. 1937: 8.
Utredning rörande jordbrukets läge i Norrland med vissa förslag till åtgärder till förbättrande av den norrländska jordbrukarbefolkningens ekonomiska ställning. Marcus. 145 s. Jo. 1937: 9. 

 

Betänkande med förslag till vissa lagstiftningsåtgärder till motverkande av överdriven skuldsättning inom jordbruket. Marcus. 303 s. Jo. 1937:
14 (se SvJT 1937 s. 346). Betänkande med förslag till åtgärder mot smittsam kastning hos nötkreatur. Idun. 81 s. Jo. 1937: 19.
Betänkande med förslag till lag om minimilöner för lantarbetare. Beckman. 214 s. Jo. 1937: 21.
Redogörelse för inventering av odlingsjord å kronoparkerna nedanför odlingsgränsen i de två nordligaste Norrlandslänen ävensom för vissa andra uppdrag. Kihlström. 82 s. Jo. 1937: 30. 

Betänkande med utredning och förslag rörande produktions- och avsättningsförhållandena inom trädgårdsnäringen. Marcus. 314 s. Jo. 1938: 5.
Den statliga egnahemsverksamheten. Marcus. viij, 681 s. Jo. 1938: 34.
Betänkande med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen. Marcus. 492 s. Jo. 1938: 38 (se SvJT 1939 s. 93).

 

b. Skogsbruk.

 

Betänkande med förslag till lagstiftning angående särskilda husbehovsskogar i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. m. Marcus. 98 s. 1 karta. Jo. 1937: 5.
Betänkande med förslag till lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna m. m. Marcus. 246 s. 2 kartor. Jo. 1937: 29.
Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft. 1. Förberedande undersökningar och uttalanden. (1936 års skogsutrednings betänkande nr 1.) Idun. 115 s. Jo. 1938: 53. 2. Ǎtgärder för främjande av en ändamålsenlig virkesproduktion. (1936 års skogsutrednings betänkande nr 2.) Idun. 418 s. Jo. 1938: 58.

 

c. Jakt och fiske.

 

Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.

 

KOMMCTTEBETÄNKANDEN 1937 OCH 1938. 5711. Lagförslag och motiv. Marcus. 530 s. Jo. 1937: 10. 
2. Kartbilagor. Vänern och Hjälmaren. Marcus. 4 s. 17 kartor. Jo. 1937: 11.
Betänkande rörande fiskerinäringens avsättningsförhållanden m. m. Idun. 145 s. Jo. 1937: 41.

 

d. Industri, handel och sjöfart m. m.

 

Statslotteriutredningen. Betänkande med förslag rörande svenskt penninglotteri. Hæggström. 177 s. H1937: 4.
Betänkande angående anordnande av lagringsutrymme för flytande bränslen m. m. Hæggström. 97 s. H. 1937: 54.
Byggnadsindustrien i Sverige. 1. Allmän översikt, yttranden och förslag. Idun, xvj, 741 s. S. 1938: 10 (se SvJT 1938 s. 526).

2. Arbetsgivares och löntagares inkomster. Idun. vij, 198 s. S. 1938: 3 (se SvJT 1938 s. 526).
3. Arbetslöshetens omfattning och växlingar. Idun. vij, 202 s. S. 1938: 4 (se SvJT 1938 s. 526).

Betänkande med förslag till lotteriförordning m. m. Marcus. 70 s. H. 1938: 17 (se SvJT 1938 s. 529).
Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (järnbestämmelser). Tredje omarbetade upplagan. Beckman. 83 s. K. 1938: 37.
Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder till den svenska exportnäringens främjande. Idun. 119 s. H. 1938: 42.

 

e. Kommunikationsväsen.
Utredning med förslag till vissa åtgärder för trafiksäkerhetens höjande vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg samt järnvägarnas beredande av bidrag av automobilskattemedel till säkerhetsanordningarna vid dylika korsningar. Hæggström. 107 s. K. 1937: 15.
Betänkande med förslag till lag om enskilda vägar m. m. Beckman. 229 s. K. 1938: 23 (se SvJT 1938 s. 613).
1936 års järnvägskommitté. Betänkande rörande åtgärder för enhetliggörande av det svenska järnvägsnätet. Norstedt. 276 s. K. 1938: 28 (se SvJT 1938 s. 739).
Försöksutredning beträffande omfattningen av yrkesmässig godstrafik med automobil eller släpvagn under år 1937. Beckman. 211 s. K. 1938: 31.
Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige. Beckman 107 s. K. 1938: 39.
Betänkande med förslag till förordning angående yrkesmässig biltrafik m. m. Hæggström. vj, 385 s. K. 1938: 59 (se SvJT 1939 s. 296).

 

    11. Försvarsväsen.

 

Betänkande angående vissa med frivillig anskaffning av luftvärnsmateriel sammanhängande frågor. Beckman. 48 s. Fö. 1937: 17.
Utredning rörande flottans fartygstyper m. m. Norstedt. 232 s. Fö. 1937: 25.
Utlåtande rörande flottans fartygstyper m. m. Norstedt. 71 s. Fö. 1938: 9.

 

T. L.