Högsta domstolen 150 år. Med anledning av att 150 år förflutit från HD:s första session, samlades HD:s ledamöter med damer till middag å Hasselbacken d. 19 sistlidne maj. I festen, som anordnats av justitierådet Edelstam med biträde av justitierådet Ericsson, deltogo även samtliga nu levande förutvarande justitieråd, med undantag blott av justitierådet Skarstedt som var hindrad av ohälsa, således hrr Quensel, Trygger, Sundberg, Hellner, von Seth, Christiansson, Dyberg, frih. Leijonhufvud, Molin, Högstedt, Tiselius, Ekeberg, Stenbeck, Gärde och Lindhagen. Jämte fruar till dessa närvoro också justitierådinnorna Bergman, Améen, Appelberg och Köersner; hela antalet deltagare utgjorde 74.
    Såsom justitierådet Edelstam framhöll i sina välkomstord hade festen av olika skäl icke fått någon officiell prägel. Högtidstal, utmynnande i ett leve för Konungen och fäderneslandet, hölls av justitierådet Wedberg, som i kåserande ton gav några bilder ur HD:s förflutna. Tal i bunden form höllos för damerna av justitierådet Alexanderson, för herrarna av fru Sterzel. Ett tack till arrangörerna framfördes av justitierådet Quensel.
    Till deltagarna i festen utdelades den sedermera i Statsvetenskaplig tidskrift 1 införda uppsatsen »Högsta domstolen genom tre halvsekler», som av Fahlbeckska Stiftelsen frikostigt ställts till förfogande i erforderligt antal särskilt tryckta exemplar. Samtliga vid festen hållna anföranden finnas återgivna i ett litet privattryck som förärats HD av A.-B. P. A. Norstedt & Söner.

 

1 Utom den rättelse, som finnes angiven s. 204, bör även iakttagas att å s. 121 r. 9 nedifrån »1929» bör utbytas mot »1930».