Utredning ang. utlänningsärendenas behandling. Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena samt chefen för socialdepartementet anförde chefen för justitiedepartementet, statsrådet K. G. Westman, i statsråd d. 9 juni 1939:
    »Den nu gällande utlänningslagen trädde i kraft den 1 januari 1938 och gäller till och med den 31 december 1942. Enligt denna lag jämte de administrativa författningar, som i samband därmed utfärdats, har utlänningskontrollen från och med år 1938 i huvudsak centraliserats hos socialstyrelsen, där ärendena handläggas inom en särskild utlänningsbyrå. I vissa hithörande ärenden skall socialstyrelsen inhämta yttrande av en nämnd (utlänningsnämnden).
    I skrivelse den 13 maj 1939 (nr 264) har riksdagen, i anledning av motioner, nr 44 i första kammaren och nr 90 i andra kammaren, anhållit, att Kungl. Maj:t ville låta snarast verkställa en allsidig utredning angående de ändrade anordningar för utlänningsärendenas behandling och utlänningskontrollen samt de ändringar i utlänningslagen, som gjorda erfarenheter under lagens tillämpning visat vara påkallade, och för riksdagen framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda.
    Vid utlänningslagens tillkomst framhöll jag hurusom läget på det befolkningspolitiska området vore ytterligt ovisst och svävande samt att utvecklingen härutinnan vore synnerligen svår att förutse. Jag anförde i detta sammanhang även att en omprövning av lagens stadganden borde efter någon

 

40—397004. Svensk Juristtidning 1939.

 

626 NOTISER.tid företagas för att utröna huruvida de vore lämpliga och motsvarade det praktiska behovet.
    De utrikespolitiska händelserna under den tid som gått efter lagens antagande ha bland annat medfört, att den organisation som avsetts för dess tillämpning blivit utsatt för stora påfrestningar. Den nyligen verkställda utlänningsräkningen har vidare givit ett mer omfattande material än tidigare funnits för bedömande av hithörande frågor särskilt från sociala synpunkter. Det måste därför anses föreligga skäl för att verkställa en undersökning angående de ändrade anordningar för utlänningsärendenas behandling som påkallas av den nuvarande situationen. Såsom socialstyrelsen anfört i yttrande över de nyssnämnda motionerna bör organisationen även medgiva anpassning efter situationer, vilka kunna inträda vid än svårare störningar av det utrikespolitiska läget. I den mån lagändringar och ändrade anordningar befinnas erforderliga för vinnande av dessa syften eller påkallade med hänsyn till nu rådande förhållanden rörande utlänningars behandling, böra sådana ändringar föreslås.
    Jag förordar alltså, att en utredning skyndsamt verkställes i de hänseenden riksdagen i sin skrivelse angivit. Denna utredning bör uppdragas åt tillkallade sakkunniga.» (Se vidare nedan s. 634.)