Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen: efter utlåtande av första lagutskottet:
    17 maj: nr 167 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken m. m. (just.dep., hovrätt i Göteborg, jfr SvJT 1938 s. 734, utl. 29), bifallen;
    7 juni: nr 86 med förslag till lag om villkorlig dom m. m. (just.dep., jfr SvJT 1939 s. 365, utl. 35), bifallen med vissa ändringar;
    nr 284 med förslag till allmän förfogandelag m. m. (just.dep., jfr SvJT 1939 s. 503, utl. 36), bifallen med vissa ändringar;
    nr 289 med förslag till maximiprislag (fin.dep., utl. 37), bifallen; 
    nr 276 med förslag till lag om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter (soc.dep., utl. 38), bifallen;
    nr 291 med förslag till lag om förfogande i vissa fall över egendom förkrigsmaktens beredskap (beredskapsförfogandelag) (försvarsdep., utl. 39), bifallen; 
    nr 275 med förslag till lag om sjukhusvård vid krig eller krigsfara (soc.dep., utl. 40), bifallen; 
    nr 286 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. (hand.dep., utl. 41), bifallen; 
    nr 285 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot utrikes fraktfart med svenskt fartyg m. m. (hand.dep., utl. 42), bifallen;
    nr 287 med förslag till lag med vissa vid krig tillämpliga bestämmelser om utländsk försäkringsanstalt, som här i riket driver försäkringsrörelse, och lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig (hand.dep., utl. 43), bifallen;
    nr 274 med förslag till lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen d. 11 juni 1937 (soc.dep., utl. 44), bifallen;

 

NOTISER. 627    9 juni: nr 189 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 30 juni 1916 ang. ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik m. m. (just.dep., jfr SvJT 1938 s. 615, utl. 33), bifallen;
    nr 313 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 8:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (just.dep., utl. 45), bifallen;
    nr 307 med förslag till lag om särskilda rättsmedel m. m. (just.dep., jfr SvJT 1939 s. 501, utl. 46), bifallen med vissa ändringar;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    10 maj: nr 89 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (soc.dep., utl. 27), bifallen;
    nr 146 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 16 maj 1930 om vissa inskränkningar betr. tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete m. m. (soc.dep., utl. 29), bifallen;
    20 maj: nr 233 med förslag till lag om vissa ändringar i värnpliktslagen d. 30 juni 1936 (försvarsdep., utl. 30), bifallen med vissa ändringar;
    3 juni: nr 182 med förslag till förordning om skyddskoppsympning m. m.(soc.dep., utl. 35), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    7 juni: nr 244 med förslag till lantarbetstidslag (soc.dep., utl. 36), bifallen;
    nr 166 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. (just.dep., hyreslagstiftning, jfr SvJT 1938 s. 616, utl. 38), bifallen;
    10 juni: nr 96 med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln m. m. (soc.dep., utl. 31 och mem. 43), bifallen med vissa ändringar.
    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t i lagfrågor. Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville låta snarast verkställa en allsidig utredning ang. de ändrade anordningar för utlänningsärendenas behandling och utlänningskontrollen samt de ändringar i utlänningslagen, som gjorda erfarenheter under lagens tillämpning visat vara påkallade (utl. 25, jfr ovan s. 625);
    om sådan omläggning eller utvidgning av rättsstatistiken rörande villkorligt dömda och andra grupper av brottslingar i den mån redovisning sker i straffregistret, att därav kan på ett tillfredsställande sätt utrönas vilken verkan olika slag av samhällsreaktion under en följd av år haft på de under vart år lagförda (utl. 35).
    Bland avslagna motioner märkas följande av första lagutskottet behandlade:
    ang. viss ändring i lagen d. 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (utl. 28);
    ang. lagstiftning om skyldighet för advokater m. fl. yrkesidkare att ställa säkerhet för fullgörande av förbindelse, som uppkommit i deras rörelse (utl. 34).

 

    Bland de av andra utskott än lagutskott behandlade ärendena märkas följande av allmännare juridiskt intresse:
    Riksdagen har behandlat följande kungl. propositioner:
    nr 56 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 79 § 2 mom. lagen d. 6 juni 1930 om kommunalstyrelse på landet m. m. (KU 6), bifallen;

 

628 NOTISER.    nr 147 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 11 § lagen d. 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (KU 11), bifallen;
    nr 180 ang. anvisande av medel för beredande av ersättning (delvis med reducerade belopp) för vissa förskingrade förmyndarmedel (SU 245), bifallen.
    I skrivelse till K. M:t har RD med föranledande av motioner anhållit om utredning av frågan om utsträckt tillämpning på visst sätt av det representativa systemets användning enligt lagen om församlingsstyrelse (KU 5);
    att vid den utredning ang. inskränkning av kungörelse läsandet i kyrkorna, varom RD år 1936 anhållit, frågan om ändring av kommunallagarnas bestämmelser i ämnet även måtte beaktas (KU 13);
    om utredning samt förslag till nästa års riksdag om sådana ändringar i § 56 riksdagsordningen och därmed sammanhängande föreskrifter, som kunna vara ägnade att befrämja samråd mellan regering och riksdag i utrikespolitiska frågor (KU 14);
    om en allsidig och förutsättningslös utredning av frågan om en omläggning av RD:s budgetarbete i syfte att däri ernå större ändamålsenlighet, planmässighet och enhetlighet (KU 15);
    om utredning, med beaktande av vissa synpunkter, av frågan om ändrad lagstiftning, syftande till en rationell kommunal indelning (KU 18).

I. S.