Sveriges Domareförbund höll extra möte i Stockholm d. 1-3 juni 1939 för dryftande av processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk. Förhandlingarna, som höllos i Stockholms högskolas hus vid Norrtullsgatan, ägnades första dagen åt förfarandet i underrätt med häradshövding Nils Edling och rådman Halvar Lech såsom inledare, andra dagen åt förundersökningen och tvångsmedlen i brottmål med rådman Gösta Bäärnhielm såsom inledare samt upptagandet av bevisning och bevisreglerna med inledningsanförande av häradshövding Gustaf Lindstedt och assessor Sten Lindquist samt tredje dagen åt förfarandet i överrätt med f. d. justitierådet N. Gärde och hovrättsrådet Ejnar Hörstadius såsom inledare. Alla dagarna förekom diskussion med livligt deltagande.

 

    Fastighetsboksarbetet under år 1938. En sammanställning av häradshövdingarnas redogörelser för arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker under år 1938 visar, att ifrågavarande arbete ytterligare intensifierats i förhållande till tidigare år (jfr SvJT 1938 s. 345). Arbetsresultatet framgår av följande jämförelsetablå.

 

Domsagorna under        Antal färdiguppställda upplägg 
 19371938
Svea hovrätt64,277

65,773

Göta hovrätt51,72353,760
Hovrätten över Skåne
och Blekinge
19,40920,651
Hovätten för Övre
Norrland      
13,61912,443
Summa149,028152,617

 

 

630 NOTISER.    År 1938 företer sålunda en ökning i förhållande till år 1937 med 3,589 upplägg. Antalet domsagor där arbetet slutförts är f. n. nio. Enligt av vederbörande häradshövdingar lämnade uppgifter beräknas arbetet komma att slutföras i sex domsagor under år 1939 och i nio under år 1940. Antalet icke färdigställda upplägg utgjorde d. 31 dec. 1939 omkring 670,000 i hela riket.

E. L-e.