Stipendier för högre juridiska studier. Årets riksdag har anslagit medel till statsstipendier för främjande av högre juridiska studier vid universiteten i Uppsala och Lund. Stipendierna äro avsedda för studerande, som avlagt juris kandidatexamen, ådagalagt håg och fallenhet för vetenskapligt juridiskt arbete samt bedriva studier för avläggande av juris licentiatexamen eller disputationsprov inom juridisk fakultet. Varje stipendium utgör 2,500 kr. Vid vartdera universitetet må utdelas två stipendier. Stipendierna utdelas av fakulteterna efter ansökan för en tid av ett år. Därest vederbörande fakultet anser stipendiat vara förtjänt av förlängt stipendieinnehav, kan fakulteten, om medel finnas tillgängliga för ändamålet, bevilja förlängning för ett år i sänder. Stipendium må dock, med visst undantag, icke innehavas under längre tid än sammanlagt tre år. Studerande, som innehar stipendium, må ej ägna sig åt annan verksamhet, som kan i nämnvärd grad hindra hans vetenskapliga arbete. Bryter stipendiat häremot, må förlängt stipendieinnehav icke beviljas. Fakulteten äger medgiva, att stipendiaten må under viss del av den tid, varunder han äger uppbära stipendium, förlägga sina studier till annat inländskt eller till utländskt universitet eller till högskola eller vetenskaplig institution, belägen inom eller utom riket. I samband därmed äger fakulteten meddela de särskilda föreskrifter, som i kontrollsyfte eller eljest kunna befinnas nödiga för tillgodoseende av det med stipendiet åsyftade ändamålet.

 

    Minnesskrift ägnad 1734 års lag. Den festskrift, som utgavs till högtidlighållande av 200-årsminnet av 1734 års lags tillkomst, är nu praktiskt taget slutsåld så när som på del III, innehållande 1780 års edition av 1734 års lag i facsimile, vilken trycktes i ett överskjutande antal exemplar. För att underlätta verkets spridning var försäljningspriset bestämt så lågt, att företaget icke kunnat bära sig utan betydande bidrag av frikostiga gynnare. I nedanstående tablå redovisas såväl dessa bidrag som övriga poster i företagets inkomst- och utgiftsstat per den 31 december 1938. Resultatet var ett underskott av 3,978 kr. 62 öre. Detta torde emellertid kunna framdeles nedbringas genom försäljning av den resterande upplagan av lageditionen samt ett fåtal återstående exemplar av bibliofilupplagan. I den mån dessa intäkter icke skulle komma att förslå, täckes bristen av SvJT:s festskriftsfond. Denna, som vid senaste årsskiftet uppgick till 5,369 kr. 24 öre, har tillkommit genomöverskott å den av SvJT utgivna Festskrift tillägnad Erik Marks von Würtemberg. Att detta verk lämnat överskott, beror återigen på de frikostiga bidrag som lämnats till detsamma. Red. av SvJT har trott sig handla i överensstämmelse med donatorernas önskan, då den avsatt överskottet till en fond med ändamål att stödja utgivandet av liknande verk.

 

NOTISER. 631    Av Minnesskriften finnes numera till salu dels bibliofilupplagan å SvJT:s expedition för ett pris av 30 kr., dels ock del III, innehållande lageditionen, för ett pris av 6 kr. — för juris studerande å SvJT:s exp. 3 kr. I övrigt säljes Minnesskriften icke vidare.


Tablå per den 31 december 1938.

Inkomster.

Bidrag.
   Gåvor.

        Sveriges Advokatsamfund .......................    2,000:—
        Svenska Bankföreningen .........................    1,000: 
        Alménfonden ...........................................    5,000: 
        Gunnar Swensons minnesfond ...............    2,000:
        Häradshövdingen N. Edling ....................    100:
        Advokaten Heijne ....................................    1,000:
        Hovrättsrådet Lamm ...............................    500: 
        Universitetskansler Trygger ....................    1,000:
        V. häradshövdingen M. Wallenberg.........    1, 000:— 

                                                                                        _____

                                                                                       13,600:
                                                                            

    Efterskänkta författararvoden ...................      3,330: 

                                                                                            _____

                                                                                              16,930:                                                                                                                                    

Sålda exemplar.
        Försäljning enligt de för Sverige och andra län-
       der utom Finland gällande priserna.
        1,262 oinb. ex. av vanliga uppl. à 12:— ..       15,144:—
        503 inb.       »     »        »         »   » 27: ..       13,581:
        70 oinb.       »     »bibliofiluppl. » 30: ..       2,100:— 

                                                                                         _____

                                                                                        30,825:
                                                                                 
   

        Försäljning enligt de för Finland gällande pris-
        erna.

        111 oinb. ex. av vanliga uppl. à fmk 120:..   13,320:
           3 oinb.   »    » bibliofiluppl. »   »   300:..   900:
           à         8:60 ................ 1,222:92                        14,220:

                                                                                          32.047:92
                                                                                ___________                                                                                                                               48,977:92

        Underskott....................................................    3,978:62
        (Nettointäkten för de försålda exemplaren efter avdrag av  
        försändningskostnad, inbindningskostnad och försäljnings-
        provi
sioner: kr. 19,345:35)                                ___________
                                                                                         Kronor 52,956:54

 Utgifter.
Papper, tryckning m. m .........................................................   26,994:18
Utbetalda författararvoden ....................................................   5,780: 45
Efterskänkta författararvoden ...............................................   3,330:
Särtryck ..................................................................................   1,776: 49
Arvoden för redaktions- och expeditionsarbete ....................   957:40
Diverse utgifter för telefon, telegram, stenciler, inbindning 
    av gåvoexemplar m. m ........................................................   900:85
Försändningskostnader m. m ................................................   2,052:91
Försäljningsprovisioner för bokhandlare och andra .............   3,400:70
Inbindning av försålda exemplar............................................   7,248: 96
Kostnad för fest å Riddarhuset till högtidlighållande av 200-
    årsminnet av 1734 års lags tillkomst och representation i
    samband därmed ................................................................   317:60
Resekostnad för ombud vid uppvaktning hos Finlands 
    President m. fl. .................................................................... 197:—    

                                                                                                              _____________

                                                                                                               Kronor 52,956:54

 

632 NOTISER.Upplagorna redovisas per den 31 december 1938 på följande sätt.

                                                             Vanl.                 Bibl.           Överskjutande 
                                                             
uppl.                 uppl.               ex. av lag-                                                                                                                                   editionen
Sålda exemplar .....................   1,876                        73                          — 
Friexemplar ..........................        46                        87                           1
Lager  ....................................        78                        40                         799
                                       ______________________________________

                                   Upplagan 2,000                      200                         800