Svensk Juristtidning. Såsom redaktör för SvJT:s lagsamling har medd enna årgång e. o. hovrättsassessorn Sven Romanus inträtt efter byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Carl Gustaf Hellquist, som fr. o. m. årgång 1936 redigerat lagsamlingen men nu avsagt sig uppdraget.

 

    Thor Sjöfors †. Den 24 augusti 1939 avled efter en längre tids sjukdom i en ålder av 52 år divisionsordföranden och hovrättsrådet i Svea hovrätt Thor Sjöfors.
    Thor Sjöfors började sin bana såsom advokat. Efter avlagd juris kandidatexamen var han under några år anställd hos advokatfirman Fägerström Spens i Borås och därefter hos Staaff & Lidforss i Stockholm. Sedan han fullgjort sin tingstjänstgöring, övergick han emellertid till domarbanan och inträdde i Svea hovrätt, där han 1918 blev assessor och 1924 hovrättsråd. Till revisionssekreterare utnämndes Sjöfors 1929. År 1933 återgick Sjöfors till sitt hovrättsrådsämbete. Några år senare förordnades han till ordförande å en av hovrättens divisioner.
    Sin huvudsakliga livsgärning har emellertid Sjöfors utfört i lagstiftningens tjänst. Redan såsom assessor förordnades han år 1919 till ledamot å justitiedepartementets lagavdelning, för vilken avdelning han även tidvis tjänstgjorde såsom chef. Efter att ha biträtt inom kommunikationsdepartementet vid utarbetande av lagstiftningen om enskilda vägar knöts han 1923 till jordbruksdepartementet, inom vilket departement han sedermera under närmare femton år var verksam såsom sakkunnig, främst på skogslagstiftningens  område. Under denna tid tillkom under Sjöfors' medverkan ett flertal högst betydande lagverk. Här må endast nämnas de viktigaste, såsom 1927 års förslag till lappmarkslag, lagen om häradsallmänningar, lagen om virkesmätning samt lagstiftningen om skyddsskogar, husbehovsskogar och allmänningsskogar. Även den nya lagen om ägofred är huvudsakligen ett verk av Sjöfors' hand. Vid sidan av detta omfattande lagstiftningsarbete biträdde Sjöfors jämväl vid behandlingen av olika administrativa spörsmål på skogsvårdens område såsom i fråga om åtgärder för tryggande av skogsvårdsstyrelsernas ekonomi, angående statens medverkan för vinnande av ökad skogsproduktion samt rörande statslån till kommuner för inköp av skogsmark och statsbidrag till skogsdikningsföretag.
    Sjöfors' verksamhet såsom lagstiftare kännetecknades av en synnerlig noggrannhet och omsorgsfullhet vid utredandet av det ofta svårtillgängliga

 

DÖDSFALL. 633och förut obearbetade materialet. Varje detalj i det lagstiftningsområde, som var föremål för hans arbete, satte han sig in i och genomträngde. Hans utredningsarbeten voro därför alltid mönstergilla och utomordentligt väl genomtänkta. Han ägnade dem städse ett levande intresse och ospart nit. Då Sjöfors därjämte besatt juridiskt skarpsinne och en icke ringa formell talang, voro hans insatser såsom lagstiftare högst betydande. Troligen lade emellertid den stora arbetsbörda han påtog sig grunden till den sjukdom som alltför tidigt bröt hans levnadslopp.
    Personligen var Sjöfors en rakryggad och karaktärsfast man, som icke dagtingade med sin uppfattning. Hans uppträdande kännetecknades alltid av försynthet och tillbakadragenhet. Mot sina vänner var han städse trofast och lämnade ingen möda osparad då han kunde hjälpa.

B. F.