Johan Albert Teodor Ringenson avled i sitt hem i Leksand d. 14 maj 1939. Han var född i Ängsö i Västmanland 1857 och avlade mogenhetsex. i Uppsala 1875 samt hovrättsex. där 1879. Han blev vice häradshövding 1883. Han utnämndes till häradshövding i Ångermanlands västra domsaga 1896. Därifrån erhöll han 1911 transport till Norra Roslags domsaga. Han deltog såväl i Uppsala, där sistnämnda domsaga till 1916 hade sitt kansli, som i Östhammar, dit kansliet därefter förlades, livligt i det kommunala arbetet. Efter uppnådd pensionsålder bosatte han sig i Leksand.

 

    Gustaf Theodor Ehrnberg avled i Simrishamn d. 23 maj 1939. Född där 1867, avlade han mogenhetsex. i Kristianstad 1886 och hovrättsex. i Lund 1889. Han blev vice häradshövding 1894. Efter tjänstgöring bl. a. vid Stockholms rådhusrätt blev han borgmästare i Simrishamn 1898. Han intog en framskjuten plats i det kommunala livet, bl. a. såsom ordförande i landstinget och dess förvaltningsutskott. Sedan 1931 var han ledamot av riksdagens första kammare.

 

    Sigurd Hjalmar Sverker Torpadie avled i Kalmar d. 13 juli 1939. Han föddes där 1858 och avlade mogenhetsex. där 1877. Hovrättsex. avlade han i Lund 1881. Han blev vice häradshövding 1885. Nästa år blev han civilnotarie i Visby, där han blev rådman 1886 och borgmästare 1919. Han kvarstod i detta ämbete till 1935. Vid flera tillfällen framträdde han som skald, och han var en framstående kännare av de klassiska språken.

 

    John Emanuel Zetterstedt avled i Kalmar d. 19 juli 1939. Född i Jönköping 1871, avlade han mogenhetsex. där 1889 och hovrättsex. i Uppsala 1892. Efter tingssittning började han tjänstgöra i Göta hovrätt, där han erhöll adjunktion 1902 och blev fiskal 1904. Följande år blev han t. f. revisionssekreterare. Han blev häradshövding i Norra Möre och Stranda härads domsaga 1908. I Kalmar var han en tid vice ordförande i stadsfullmäktige och ordförande i styrelsen för riksbankens avdelningskontor. Han anlitades såsom sakkunnig i finansdepartementet för revision av förordningen angående stämpelavgiften.

 

    Ewert Erik Halvard Holmberg avled d. 23 aug. 1939. Han var född i Tvååker i Hallands län 1900. Han avlade studentex. i Göteborg 1918 och

 

634 DÖDSFALL.jur. kand. ex. i Uppsala 1923. Han fick anställning vid Göteborgs rådhusrätt och blev där 1938 assessor. Tillika var han vice auditör vid Göta artilleriregemente.