Otto Bengtson avled i sitt hem i Lund d. 25 aug. 1939. Född 18637 i Lomma i Malmöhus län, avlade han mogenhetsex. i Lund 1887 och hovrättsex. där 1890. Efter tingssittning ägnade han sig 1895 åt advokatverksamhet i Lund. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1897. Vid sidan av sin advokatverksamhet uppehöll han befattningarna såsom ombudsman hos Sydsvenska kreditaktiebolaget och hos Lunds sparbank. Åren 1917—1934 var han tillika stadsfogde i Lund.

 

    Ny justisminister i Norge. Ved kgl. res. av 30. juni 1939 ble statsråd Trygve Lie utnevnt til chef for Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri. Samme dag ble lagdommer Terje Wold utnevnt til statsråd og chef for Justis- og politidepartementet.
    Statsråd Wold er født 1899. Han tok juridisk embetseksamen 1921, var deretter en tid dommerfullmektig og konstituert politifullmektig, og begynte i 1922 sakførerforretning i Vadsø. I 1931 ble han autorisert som høyesterettsadvokat. Han har hatt forskjellige kommunale hverv, således var han ordfører i Vadsø 1928, 1935 og 1936. I 1936 ble han utnevnt til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

O. F. H.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    2 juni 1939 till e. o. andre kanslisekreterare i justitiedepartementet fr. o. m. 1 juli 1939 förordnat förste amanuensen i departementet Tage Evers;
    9 juni 1939 till byråchef för lagärenden i justitiedepartementet fr. o. m. 1 juli 1939 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Gösta Walin;
    22 juni 1939 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Bertil Unger och Herved-Ulf af Trolle att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet, Unger med fortsatt utredning rörande djurskyddslagstiftningen (jfr SvJT 1939 s. 198) och af Trolle med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    s. d. bemyndigat strafflagberedningen att under en tid av högst två månader, räknat fr. o. m. 18 juni 1939, såsom biträde anlita assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Svennegård.
    Chefen för justitiedepartementet har
    22 juni 1939, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat fiskalen vid Göta hovrätt Axel Lindskog att fr. o. m. 1 aug. 1939 biträda inom departementet vid utarbetande av följdförfattningar till lagen om villkorlig dom m. m.;
    s. d., med stöd av K. M:ts bemyndigande 9 juni 1939, tillkallat generaldirektören i lantmäteristyrelsen Harald Malmberg, ordf., att jämte ytterligare sju personer, bland dem häradshövdingen Olof Odencrants, byråchefen i lantmäteristyrelsen Gunnar Palm och hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Quensel, den sistnämnde tillika sekr., inom departementet verkställa utredning rörande revision av fastighetsbildningsväsendet å landet m. m. (jfr ovan s. 000);
    s. d., med stöd av K. M:ts bemyndigande 9 juni 1939, tillkallat f. d. justitierådet Natanael Gärde, ordf., att jämte ytterligare fem personer, bland dem

 

PERSONALNOTISER. 635generaldirektören i socialstyrelsen Thorwald Bergquist och utrikesrådet Gösta Engzell, att inom departementet verkställa utredning ang. ändrade anordningar för utlänningsärendenas behandling och därmed sammanhängande spörsmål (jfr ovan s. 625);
    29 juli 1939, med stöd av K. M:ts bemyndigande 9 juni 1939, tillkallat statens inspektör för fattigvård och barnavård, byråchefen Otto Wangson, ordf., att jämte ytterligare fem personer inom departementet verkställa utredning rörande åtgärder för bekämpande av ungdomsbrottsligheten och till utredning jämväl upptaga frågan om de missförhållanden som förefinnas inom det offentliga nöjeslivet och om botemedlen däremot ävensom till sekr. åt de sakkunniga utsett assessorn vid Stockholms rådhusrätt Harry Hector (jfr ovan s. 623);
    28 juli 1939, jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat fiskalen Bengt Petri att såsom sakkunnig biträda inom departementet med en förberedande utredning rörande det allmännas skyldighet att svara för skada som uppkommit genom fel eller försummelse av tjänstemän.