PERSONALNOTISER. 637    Rådhusrätterna. K. M:t har 19 maj medgivit anstånd med återbesättande av befattningen såsom stadsnotarie vid rådhusrätten och magistraten i Karlstad tills vidare till 1939 års utgång.
    9 juni 1939 — sedan borgmästartjänsten i Simrishamn blivit vakant — anbefallt länsstyrelsen i Kristianstads län att föranstalta om utredning rörande stadens förenande i judiciellt avseende med Ingelstads och Järrestads domsaga (Utredningen har av länsstyrelsen anförtrotts åt häradshövdingen i Södra Åsbo och Bjäre domsaga G. A. Eriksson);
    22 juni 1939 till borgmästare i Uppsala fr. o. m. 1 sept. 1939 utnämnt hovrättsrådet i Svea Hovrätt Bertil Hagström;
    s. d. beviljat borgmästaren i Västerås Thorwald Bergquist, som fr. o. m. 1 juli 1939 förordnats till generaldirektör och chef för socialstyrelsen under sex år, avsked från borgmästarämbetet med utgången av juni 1939.
    Stockholms rådhusrätt har 14 juni 1939 förordnat assessorn i rådhusrätten Gösta Estreen till inskrivningsdomare vid rådhusrätten.
    Stadsfullmäktige i Borås ha 8 juni 1939 valt t. f. rådmannen i staden Eric Allgård till rådman.
    K. M:t har
    14 juli 1939 medgivit ytterligare anstånd med ledigförklarande av borgmästarämbetet i Lund, intill dess ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten därstädes blivit av K. M:t fastställd, med föreskrift att förslag härom bör vara underställt K. M:t före 1 jan. 1940;
    21 juli 1939 — i anledning av uppkommen vakans å en rådmanstjänst i Örebro — under erinran om kungörelsen 9 nov. 1934 (nr 538) om skyldighet för vissa befattningshavare vid rådhusrätt eller magistrat att vid viss ålder avgå från tjänsten, anbefallt länsstyrelsen i Örebro län att låta verkställa utredning rörande frågan om avgångsskyldighet för rådman, assessor och stadsnotarie vid rådhusrätten och magistraten i Örebro ävensom angående de ändringar i gällande organisation för rådhusrätten och magistraten som härav kunna föranledas samt att till K. M:t för fastställelse inkomma med stadsfullmäktiges i anledning av utredningen fattade beslut.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har 30 juni 1939 meddelat ledamoten av riksdagens andra kammare, riksgäldsfullmäktigen Anders Råstock och ledamoten av riksdagens första kammare, borgmästaren Gustaf Adolf Björkman fortsatta förordnanden såsom fångvårdsfullmäktige under tre år fr. o. m. 1 juli 1939.

 

    Juridiska examina. Juris licentiatexamen har under vårterminen 1939 avlagts:
vid Lunds universitet d. 21 mars av:
    Erik Theodor Fornmark, mlm, f. i Malmö 2/10 93, student där 17/6 12, jur. kand. i Lund 15/12 16; han försvarade för vinnande av juris doktorsgrad 31/3 39 en avhandling med titeln »Skatteutjämningens problem» och promoverades där 31/5 39 till juris doktor ;
vid Stockholms högskolad. 24 maj av:
    Artur Elof Fritjof Richard Lejman, f. i Jönköping 19/3 07, student där 13/6 25, jur. kand. i Sthm 31/5 30; han försvarade för vinnande av juris doktorsgrad 26/5 39 vid högskolan en avhandling med titeln »Bidrag till läran om återvinning i konkurs» och promoverades där 30/5 39 till juris doktor.
Juris kandidatexamen har under vårterminen 1939 avlagts vid Uppsala universitet d. 31 januari av:
    Per Seth Gustaf Gyllenswärd, östg., f. i Jönköping 28/12 10, student i Norrköping 24/5 29, fil. kand. i Uppsala 15/9 32. — Per Erik Lind, sthm, f. 8/1 16, student i Djursholm 17/5 34. — Hans Gustaf Casimir Reuterskiöld, göteb.,

 

638 PERSONALNOTISER.f i Almunge förs. Sthms 1. 16/6 11, student i Uppsala 7/12 31. — Sven Harald Sundström, söderm.-närke, f. i Eskilstuna 19/7 14, student i Eskilstuna 15/5 33. — Stig Konrad Säll, uppl., f. i Uppsala 17/4 13, student där 24/5 34;
31 mars av:
    Anders-Olof Annerén, västm.-dala, f. i Ljusnarsbergs förs. Örebro 1.11/7 13, student i Örebro 1/6 33. - Ulla Anna Margareta Berg, f. Munktell, västm. dala, f. i Grycksbo förs. Kopparbergs I. 3/4 15, student i Uppsala 19/5 34. Åke Carl Oscar Eckerstein, göteb., f. i Göteborg 25/11 11, student där 3/6 33. — Sven Åke Fogelberg, västg., f. i Ulricehamn 24/7 15, student i Skara 17/5 34. — Tore Bertil Hellberg, söderm.-närke, f. i Torshälla 27/2 02, student i Eskilstuna 2/6 22. — Folke Gunnar Julius, västg., f. i Erska förs. Älvsborgs l. 13/5 16, student i Skara 17/5 34. — Stig Axel Fridolf Jägerskiöld, sthm, f. i Göteborg 20/4 11, student där 16/6 28, fil. kand. 30/5 30 i Uppsala, fil. lic. där 31/1 35 och fil. dr där 31/5 37. — Bengt Ivar Lundberg, sthm, f. i Sthm 17/6 14, student där 12/5 33. — Karl Gerhard Torsten Lundgren, östg., f. i Linköping 27/5 12, student där 5/6 31, fil. kand. i Uppsala 15/12 34. — Per Otto Gustaf Rathsman, östg., f. i. Ljungs förs. Östergötlands l. 14/8 17, student i Linköping 13/6 36. — Olof Rydbeck, sthm, f. i Djursholm 15/4 13, student där 20/5 31, fil. kand. i Uppsala 15/12 34. — Björn Olof Oskar Sandberg, klm, f. i Söderhamn 3/1 15, student i Kalmar 23/5 33, fil. kand. i Uppsala 1/11 37. — Erik Johan Söderlund, söderm.-närke, f. i S:t Nikolai förs. Södermanlands l. 15/8 10, student i Strängnäs 2/6 32. — Hilding Bertil Tullberg, söderm.-närke, f. i Malmö 23/7 13, student i Nyköping 13/6 32. — Anders Gustaf Adolf Vanäs, västg., f. i Karlsborgs förs. Skaraborgs l. 18/12 09, student i Uppsala 2/6 30. — Ernst Georg Winberg, norrl., f. i Gävle 24/3 15, student i Umeå 17/5 35;
d. 30 maj av:
    Svante Bertilsson Bergström, uppl., f. i Jönköping 30/3 16, student i Uppsala 24/5 34, fil. kand. där 14/12 35. — Sten Fredrik Vilhelm Bille, östg., f. i Helsingfors 6/7 13, student i Norrköping 13/5 32. — Gustaf Ingvar Björkman, göteb., f. i Göteborg 21/2 15, student där 3/6 33. — Per Sture Anders Ekelund, västg., f. i Horreds förs. Älvsborgs l. 20/11 14, student i Borås 5/6 34. — Erik Thorsten Wilhelm Engberg, söderm.-närke, f. i Flens förs. Södermanlands l. 3/12 10, student i Nyköping 7/6 30. — Carl-Erik Edvard Hedner, göteb., f. i Hakarps förs. Jönköpings 1.19/7 15, student i Göteborg 2/6 34. — Nils Sture Heiding, klm, f. i Ljungby förs. Kalmar 1. 1/9 14, student där 2/6 34. — Lars Harald Alfred Johansson, västm.-dala, f. i Falun 25/7 08, student i Västerås 21/5 27. — Rolf Hugo Johansson, uppl., f. i Uppsala 12/9 10, student där 22/5 29. - Rolf Ebbe Jörgensen, göteb., f. i Göteborg 23/3 15, student där 1/6 35. — Sven Emanuel Ljungström, västg., f. i Norra Vings förs. Skaraborgs 1. 11/4 14, student i Skara 6/6 33. — Nils Torwald Montan, göteb., f. i Göteborg 23/8 16, student där 1/3 35. — Nils Olov Nylund, gästr.-häls., f. i Simrishamn 28/11 15, student i Uppsala 19/5 34. — Per Göran Gustaf Ryding, västg., f. i Ljusne förs. Gävleborgs 1. 16, student i Lundsberg 14/5 35. — Stig Edvin Julius Saloman, sthm, f. i Sthm 18/10 08, student där 11/12 28. — Gunnar Sanfrid Schnell, västg., f. i Hjo 4/8 15, student i Skövde 15/5 34. — Anders Gunnar Seldén, norrl., f. i Rättviks förs. Kopparbergs 1. 18/6 16, student i Umeå 17/5 35.- Hans Olov Stjernquist, söderm.-närke, f. i Sthm 23/51 1, student i Strängnäs 12/6 31. — Erik Patrik Svallingson, gotl., f. i Sollefteå 9/12 13, student i Gävle 10/6 32. — Nils Axel Sterner Tunel, smål., f. i Jönköping 29/4 10, student där 24/5 30. — Kurt Oswald Winberg, göteb., f. i Göteborg 18/2 16, student där 27/5 35;
vid Lunds universitet d. 31 januari av:
    Folke Sigvard Haglund, krist., f. i Kristianstad 21/3 89, student där 31/5 29. — Bengt Ingvar Håkansson, mlm, f. i Malmö 13/7 13, student där 30/5 31.— Bror Arvid Malmberg, ld, f. i Lund 21/3 11, student där 5/6 30. — Sten Hugo Hjalmar Nordgren, blek., f. i Karlskrona 15/4 14, student där 29/5 33. — Hans Gustaf Ryberg, mlm, f. i Malmö 15/4 10, student där 23/5 30. — Sven Erik Sjöström, mlm, f. i Malmö 27/12 12, student där 25/1 32, fil. kand. i Lund

 

PERSONALNOTISER. 63931/1 35. — Paul William Wilson, västg., f. i Dala förs. Skaraborgs 1. 23/7 10, student i Skara 4/6 31;
d. 22 februari av:
    Torsten Christenson, mlm, f. i Malmö 26/11 13, student i Lund 9/6 33;
d. 3 april av:
    Stig Albert Berne, mlm, f. i Växjö 30/8 10, student i Malmö 1/6 31. — Viktor Alvar Bernhagen, västg., f. i Vänersborg 2/9 14, student där 3/6 32. — Kurt Stefan Persson, hbg, f. i Kvistofta förs. Malmöhus 1. 26/12 12, student i Landskrona 27/5 32. — John Gustaf Rydnert, mlm, f. i Malmö 16/4 14, student där 30/5 33. — Sven Harvich Valentin Stjerna, mlm, f. i Malmö 10/4
    11, student i Lund 9/12 33. — Dag Staffan Teodor Eilifsson Sylvan, mlm, f. i Sthm 6/6 16, student i Malmö 26/5 34. — Johan Lennart Wallin, hall., f. i Halmstad 11/5 15, student där 23/5 34;
d. 30 maj av:
    John Hilding Georg Arvidsson, mlm, f. i Ekeberga förs. Kronobergs 1. 20/4 14, student i Malmö 28/5 34. — Karl Einar Johannes Berggren, klm, f. i Karlslunda förs. Kalmar 1. 28/1 13, student i Kalmar 20/5 31. — Harry Bertman, mlm, f. i Malmö 21/1 16, student där 28/5 35. — Bo Ivarsson Erichs, mlm, f. i Malmö 25/5 13, student där 7/6 33. — Seth Axel Börje Falken, krist., f. i Kristianstad 18/4 12, student där 16/5 30. — Bertil Fornberg, blek., f. i Kyrkhults förs. Blekinge 1. 7/5 10, student i Halmstad 20/5 32. — Håkan Valdemar Hallberg, hbg, f. i Rva förs. Kristianstads 1. 25/9 06, student i Lund 30/5 25. — Erik Gustaf Klemens Hedström, göteb., f. i Sthm 21/1 07, student där 11/5 26. — Anna Maria Johansson, värml., f. i Ny förs. Värmlands 1. 21/1 15, student i Göteborg 15/12 34. — Carl Fredrik Arne Johansson, göteb., f. i Göteborg 15/3 04, student där 46 23. — Helge Valter Karlmark, mlm, f. i Malmö 16/5 12, student där 18/5 32. — Stig Edvin Kulle, mlm, f. i Malmö 22/7 10, student där 1/6 31. — Sven Axel Laurell, mlm, f. i Lund 14/1 13, student i Malmö 6/6 32. — Hans Filip Linder, värml., f. i Boden 8/3 09, student i Uppsala 28/5 31. — Jan Gustaf Folke Olsson, mlm, f. i Malmö 14/1 14, student där 27/5 33. — Henrik Egbert Troil Ramel, mlm, f. i Oslo 10/5 15, student i Lundsberg 10/6 33. — Bengt Gustaf Theodor Sandström, hbg, f. i Växjö 5/4 14, student i Landskrona 9/6 33. — Carl Filips Ingvar Stigner, krist., f. i Kristlinge förs. Kristianstads 1. 4/5 13, student i Kristianstad 6/6 32. — Carl Gustaf Nordström, klm, f. i Kalmar 12/9 12, student där 26/5 33. — Helge Ingvar Welander, ld, f. i Lund 17/6 12, student där 3/6 33. — Bror Axel Evert Öhman, krist., f. i Kristianstad 1/7 14, student där 4/6 34;
vid Stockholms högskola d. 31 januari av:
    Ernst Harry Henningsson Appelgren, f. i Sthm 25/6 08, student där 11/5 28, ekon. ex. vid handelshögskolan 1/10 31. — Bror Olof Badin, f. i Sthm 18/9
    12, student där 10/5 32. — Erik Tore Bendz, f. i Eskilstuna 14/11 15, student där 7/6 34. — Erhard Ludvig Borggren, f. i Sthm 16/1 16, student i Västerås 5/6 34. — Carl Einar Brandt, f. i Sthm 28/12 12, student där 13/5 31. — Bertil Cyrén, f. i Nässjö 11/6 12, student i Norrköping 6/6 30. — Signe Ebba Louise Cöster, f. i Färila förs. Gävleborgs 1. 18/3 13, student i Göteborg 7/6 32. — Carl Bertil Andreas Ericsson, f. i Stora Malms förs. Södermanlands 1.21/5 14, student i Norrköping 16/5 33. — Gunnar Arvid Gentele, f. i Sthm 5/1 16, student där 11/5 34. — Åke Hallstedt, f. i Sthm 3/6 14, student där 17/5 32. — Viktor Åke Killander, f. i Sthm 22/11 15, student där 11/5 34. — Saul Lewin, f. i Sthm 9/10 16, student där 8/5 34. — Per-Johan Lindgren, f. i Gävle 19/1 15, student i Sigtuna 6/6 33. — Ernst Hugo Sohlberg, f. i Pajala förs. Norrbottens 1. 8/11 11, student i Luleå 30/5 32;
d. 11 mars av:
    Per Staffan Christoffer Böök, f. i Lund 17/2 13, student i Sthm 10/5 32. — Stina Sara Therèse Falk, f. i Sthm 12/8 14, student där 20/5 33. — Stig Evald Granström, f. i Sthm 6/12 13, student där 11/5 34. — Ragnar Lidman, f. i Sthm 27/4 12, student där 11/5 32. — Sten Gösta Lars Siljeström, f. i Sthm 20/2 16, student där 11/5 34. — Bengt Arne Knutsen Öy, f. i Sthm 26/8 13, student där 11/5 32:

 

640 PERSONALNOTISER.d. 22 april av:
    Carl Åke Asp, f. i Sthm 4/8 15, student där 11/5 34. — Nils-Olof Erik Rudolf Bernhard Aurelius, f. i Sthm 8/4 13, student där 11/5 33. — Knut Vilhelm Bolander, f. i Sköns förs. Västernorrlands 1. 14, student i Sundsvall 19/5 34.
    — Hans Johan Bylin, f. i Sthm 5/5 10, student där 18/5 33. — Gustaf Harald Edelstam, f. i Sthm 17/3 13, student där 12/5 33. — Nils Grenander, f. i Västervik 17/11 17, student där 10/6 36. — Carl Gustaf Hugo Hamilton, f. i Sthm 20/4 15, student där 12/5 33. — Stig Gunnar Ossian Hiljding, f. i Sthm 19/3 14, student där 11/5 34. — Gerd Sigrid Ljunggren, f. i Sthm 22/5 13, student där 16/5 33. — Ivar Löfqvist, f. i Sthm 17/6 15, student där 11/5 34.
    — Nils Mangård, f. i Sala 28/4 15, student i Västerås 5/6 34. — Enoc Olov Bernie Nilhagen, f. i Knislinge förs. Kristianstads 1. 23/9 14, student i Kristianstad 23/5 33. — Carl David Paul Ossmark, f. i Odensala förs. Sthms 1. 20/7 13, student i Sthm 18/5 33. — Karl-Erik Pettersson, f. i Sundbyberg 10/4 15, student i Sthm 11/5 34. — Bengt Edvard Reuterswärd, f. i Karlsborgs förs. Skaraborgs 1. 4/8 16, student i Luleå 1/6 34;
d. 30 maj av:
    Folke Joel Bertrand Andrén, f. i Snöstorps förs. Hallands 1. 25/8 06, student i Halmstad 29/5 25. — Stig Christian Emanuel Balk-Möller, f. i Aarhus, Danmark, 21/10 13, student i Sthm 11/5 32. — Åke Gustav John Berg, f. i Sthm 26/8 14, student där 18/5 33. — Sigvard Erlandsson Bergh, f. i Husby förs. Kopparbergs 1. 17/8 12, student i Falun 28/5 31. — Berndt Erik Arne Berndtsson, f. i Helgums förs. Västernorrlands 1. 29/11 13, student i Västerås 20/5 33. — Victor Severin Dryselius, f. i Lindesbergs landsförs. Örebro 1. 24/8 14, student i Örebro 27/5 32, ekon. ex. vid handelshögskolan 16/12 36. — Johannes Otto Vilhelm Ehrenskjöld-Nordström, f. i Eskilstuna 17/12 14, student där 7/6 34. — Per Enar Ekström, f. i Sthm 26/9 11, student där 10/5, 30. — Karl Gunnar Elowson, f. i Falun 18/3 12, student där 24/5 32. — Oskar Fredrik Olov Erlander, f. i Sundsvall 17/5 11, student där 24/5 30. — Bernt Robert Gavrell, f. i Norrköping 15/4 14, student i Lund 9/6 33. — Ulla Geijer, f. Körner, f. i Lund 7/11 13, student där 13/6 32. — Nils Alfred Samuel Gustafsson, f. i Sthm 21/3 17, student där 11/5 35. — Marie-Louise Hellsten, f. i Barnarps förs. Jönköpins 1. 26/4 15, student i Sthm 14/5 34. — Hans Axel Hiort, f. i Sthm 27/4 14, student där 12/5 33. — Gösta Edvard Johansson-Järtelius, f. i Sthm 9/10 14, student där 11/5 34. — Lennart Adolf Kjellgren, f. i Leningrad 26/9 13, student i Sthm 26/5 32. — Knut Erik Rogerstad Lilliesköld, f. i Sthm 4/11 12, student i Lidingö 13/5 32. — Nils Albert von Oelreich, f. i Sthm 2/4 14, student i Södertälje 13/6 32. — Per Axel Lennart Rane, f. i Falköping 5/7 10, student i Skara 16/5 30. — Carl Fredrik Reinhold-Asp, f. i Vinnerstads förs. Östergötlands 1. 11/3 06, student i Linköping 20/5 27.- Östen Hans Samuel Sandell, f. i Lysekil 31/5 12, student i Lund 31/5 32. — Anders Rudolf Schager, f. i Sthm 23/6 14, student där 11/5 32. — Arne Edvard Stubert, f. i Sthm 18/6 12, student där 13/5 31. — Nils Fredrik Gunnar Thyreen, f. i Sthm 6/9 13, student där 20/5 33. — Karl Åke Wahlestedt, f. i Sthm 7/12 14, student där 12/5 33. — Karl Erik Ödmann, f. i Sthm 23/7 11, student där 13/5 30. — Karl Lennart Johannes Öhlander, f. i Halmstad 21/4 12, student i Lundsberg 27/5 32.
Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1939 avlagts vid Lunds universitet d. 30 maj av:
    Nils Roland Detlofsson, hbg, f. i Stenestads förs. Kristianstads 1. 9/9 16, student i Lund 15/12 34. — Thure Anton Persson, yst., f. i Lövestads förs. Malmöhus 1. 17/1 06, student i Ystad 26/5 26, fil. kand. i Lund 29/5 29.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1939 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 42 personer, vid Lunds universitet av 36 personer och vid Stockholms högskola av 63 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen 1939 avlagts vid Stockholms högskola av 1 person.