1937 års Iösdriverilagstiftningskommitté (se SvJT 1937 s. 431, 442, 564 och 888) har d. 31 aug. 1939 avgivit sitt betänkande (SOU 1939:25) med förslag till lag om arbetsfostran m. m. Såsom primärorgan för lösdrivarvården föreslås de övervakningsnämnder som inrättats genom 1939 års lag om villkorlig dom. Nämnden har i första hand att söka föranstalta om lämpliga hjälpåtgärder, däribland främst att söka anskaffa lämpligt arbete åt vederbörande, som regel i samband med anordnande av övervakning. Nämnden skall även kunna meddela direkta föreskrifter om skyldighet för den övervakade att antaga visst arbete, begagna viss bostad o. s. v. i nära anslutning till den nya villkorliga-domslagens bestämmelser. När så erfordras kan nämnden förordna om lösdrivares intagande på särskilt arbetshem, från vilket hemmets styrelse äger besluta utskrivning på prov under tillsyn; längsta tid för kvarhållande är två år. Såsom strängaste åtgärd vid recidiv eller tredska etc. föreslås intagande på obestämd tid i arbetsanstalt, vilken åtgärd beslutas av domstol i straffprocessens former; längsta tid för kvarhållande är här tre, i vissa fall fem år. Beträffande utskrivna anordnas under viss tid särskild tillsyn.

 

716 NOTISER.    Prostituerade falla icke såsom sådana under lagstiftningen om lösdrivare. I stället föreslås 1) skärpta bestämmelser i barnavårdslagstiftningen, alltså beträffande personer under 21 år, 2) omhändertagande enligt samma regler av sedeslöst levande personer mellan 21 och 24 år, vilka lida av rubbad själsverksamhet eller hämmad själsutveckling, 3) alkoholistlagens tillämpning på prostituerade, hemfallna åt alkoholmissbruk, samt 4) villkorligadomslagens utvidgning genom generella bestämmelser om överlämnande till alkoholistvård eller arbetsfostran i samband med villkorlig dom i sådana fall där detta finnes lämpligt, alltså ej begränsat till prostituerade. I anslutning härtill kriminaliseras anstötlig provokation till otukt på allmän plats, grovt störande av grannar i samband med prostitutionsutövning samt förledande av ungdom till prostitution. Det förutsättes att vid beivrandet av dessa lagöverträdelser i stället för ådömande av straff lagen om arbetsfostran som regel skall vinna tillämpning.

Kjs.