Ny justitsminister i Danmark. Ved kgl. resolution af 15. september 1939 er K. K. Steincke efter ansøgning afskediget som justitsminister, hvilket embede han har beklædt i to perioder, jfr SvJT 1924 s. 315 og 1935 s. 624. Samtidig er til justitsminister udnævnt Svend Unmack Larsen. Den nye justitsminister, der er født i 1893, blev student 1912 og cand. juris 1918 og har siden da været dommerfuldmægtig, indtil han i 1939 blev politimester. — Unmack Larsen, der ikke er medlem af rigsdagen, har foruden sine embeder varetaget forskellige kommunale og sociale hverv.

Fh.

 

    Till justitieminister i Finland har kallats advokaten jur. dr Johan Otto Söderhjelm. S. är född 1898, blev jur. kand. 1922 och jur. dr 1928, vice häradshövding 1925, har varit riksdagsman 1933—1938 och därunder ledamot och ordförande i lagutskottet, riksdagens justitieombudsman 1929—1930, advokat i Helsingfors sedan 1923. Dr Söderhjelms licentiatavhandling behandlade »Démilitarisations et neutralisations des îles d'Aland 1856 et 1921».

O. Hj. G.

 

    Regeringen. K. M:t har 14 okt. 1939 utnämnt till chef för det nyinrättade folkhushållningsdepartementet konsultativa statsrådet Herman Eriksson och till konsultativt statsråd efter den nyssnämnde utrikesrådet Bo Gunnar Hägglöf.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 22 sept. 1939 till statssekreterare i justitiedepartementet fr. o. m. 1 okt. 1939 förordnat byråchefen för lagärenden i departementet, revisionssekreteraren Carl Gustaf Hellquist;
    s. d. till byråchef för lagärenden i departementet efter Hellquist förordnat assessorn i Svea hovrätt Gunnar Danielson.
    Chefen för justitiedepartementet har 9 okt. 1939 dels på därom gjord framställning entledigat f. d. justitierådet Arthur Lindhagen från honom meddelat uppdrag (jfr SvJT 1938 s. 351) att inom departementet biträda med utredning ang. omorganisation av förmynderskapsvården i Stockholm, dels ock tillkallat professorn Åke Holmbäck att i Lindhagens ställe biträda med ifrågavarande utredning.

 

    Utrikesdepartementet. Assessorn i Svea hovrätt Kurt Holmgren har förordnats att tills vidare tjänstgöra såsom förste legationssekreterare vid Sveriges beskickning i Paris, avdelningen för tillvaratagande av krigförande makts intressen.