LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1939 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
Maj 16 Förslag till lag ang. skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.

» 17 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2) och 8) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: förste amanuensen Carl-Henrik von Hartmansdorff.

» 19 Förslag till lag ang. preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)

Sept. 7 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m. fl. lagar. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i fin. dep. hovrättsrådet Claes Johanson.

» 19 Förslag till lag ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson.

» 20 Förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande utmätning hos vissa värnpliktiga m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.

» 22 Förslag till lag om förbud mot värnpliktigs skiljande från anställning m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.

» 22 Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen d. 7 sept. 1914 ang. förbud mot lufttrafik över svenskt område. Föredragande: e. hovrättsfiskalen Bengt Petri. (Komm.dep.)

» 27 Förslag till lag ang. rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassareserv. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)

» 29 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.

» 29 Förslag till lag med vissa bestämmelser rörande trafikförsäkring å motorfordon, som nyttjas av staten m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin.

Okt. 16 Förslag till lag om innehavande och nyttjande av anläggning för radiotelegrafi eller radiotelefoni in. m. Föredragande: e. hovrättsfiskalen Bengt Petri. (Komm.dep.)

» 17 Förslag till lag om inskränkning i rätten att återtaga avbetalningsgods från vissa värnpliktiga m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.