Utlännings rättsställning i Frankrike. En fransk lag av d. 12 nov. 1938 reglerar utlännings rättsställning. Medan förut utlänning som i Frankrike hade »son principal établissement» där förvärvade domicil under alla omständigheter, sålunda även om han exempelvis olovligen tagit sig in i landet, kan numera domicil förvärvas endast av den som erhållit tillstånd att vistas i landet mer än ett år. Avser uppehållstillståndet ett år eller kortare tid, vinnes ej domicil, även om dylikt tillstånd förnyas. Den nya bestämmelsen medför, att utlänning som ej förvärvat domicil berövas möjligheten att bli fransk medborgare och att utöva handel eller industriverksamhet.
    Före den nya lagen kunde utlänning redan från och med dagen för sin ankomst till Frankrike ingå äktenskap å den andra kontrahentens domicilort, men numera fordras också för giftermål ett uppehållstillstånd avseende längre tid än ett år. Ett äktenskap som ingås med åsidosättande av denna regel blir ej ogiltigt men medför straff för utlänningen liksom för vigselförrättaren.
    Vidare regleras bl. a. äktenskapets inverkan på hustruns nationalitet. En utländska som gifte sig med en fransman blev enligt äldre lag fransk medborgare om hon uttryckligen begärde det eller om hon enligt sin nalionella lag förvärvade samma medborgarskap som mannen. Den sistnämn-

 

810 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.da möjligheten är nu upphävd. Och verkningarna av en uttrycklig begäran om medborgarskap inträda först sex månader efter vigseln. Före utgången av denna tid kan genom särskilt beslut franskt medborgarskap förvägras henne. Har äktenskapet ingåtts utan att det föreligger sådant uppehållstillstånd för längre tid än ett år som förut nämnts blir hustrun ej delaktig av mannens franska nationalitet. Reformen är riktad mot de äktenskap som ingås uteslutande i syfte att ändra hustruns nationalitet, vanligtvis mot kontant valuta.
    Om en fransyska gifter sig med en utlänning, går hon ej sin franska nationalitet förlustig med mindre hon uttryckligen avstår därifrån, och därutöver fordras att enligt mannens nationella lag hustruns medborgarskap ändras till följd av giftermålet.
    (Se närmare Revue trimestrielle de droit civil 1939 s. 302—315.) 

E. L.