Viktigare lagändringar 1 januari 1940. Bland de författningar som träda i kraft vid årsskiftet märkas 1938 års gruvlag (se SvJT 1936 s. 381 och 1938 s. 335) samt de i år tillkomna nya bestämmelserna om barnavårdsman för barn i äktenskap och för adoptivbarn, om hyra, om grundvatten jämte vissa andra ändringar i vattenlagen, om enskilda vägar, om särskilda rättsmedel och om lotterier (beträffande dessa författningar se SvJT 1939 s. 755 ff.). Vid årsskiftet träder vidare i kraft en kungörelse (SFS nr 622) som stadgar skyldighet att i vissa mål inhämta utdrag av de hos generaltullstyrelsen och kontrollstyrelsen förda särskilda straffregistren.

S. R.

 

    Lagen om villkorlig dom d. 22 juni 1939 kommer icke, såsom avsett varit, att träda i kraft d. 1 januari 1940, då det av årets lagtima riksdag beviljade anslaget till inrättande av skyddskonsulentsbefattningar, enligt en till urtima riksdagen avlåten k. prop., nr 79, ang. åtgärder för begränsning av statsutgifterna under budgetåret 1939/40, kommer att indragas.
    Vid remissen i första kammaren d. 18 nov. 1939 (prot. nr 19 s. 3) av

 

NOTISER. 815nämnda k. prop. uttalade emellertid justitieministern, statsrådet K. G. Westman, under beklagande av det föreliggande nödtvånget att av sparsamhetsskäl tillsvidare undanskjuta ikraftträdandet av den nya organisationen, att han komme att arbeta för att man vid nästa års lagtima riksdag beslutar organisationens ikraftträdande i den billigaste form vari detta kan ske. Skulle det visa sig att den vägen bleve stängd därigenom att det icke bleve något finansiellt utrymme ens för en så behjärtansvärd reform, finge man taga under övervägande att sätta lagen i kraft utan att man samtidigt satte konsulentorganisationen i verket. Under alla omständigheter skulle nästa lagtima riksdag få tillfälle att besluta i saken.