820 NOTISER.    Förslag till nya regler på förmynderskapsrättens område. Professor Åke Holmbäck har efter offentligt uppdrag (se SvJT 1937 s. 890) framlagt förslag till ändringar i förmynderskapslagstiftningen (SOU 1939: 33). D eviktigaste bestämmelserna i förslaget äro följande.
    Medel, som myndlingar ha innestående i bank, spärras enligt gällande lagstiftning genom att förmyndaren i banken gör förbehåll, att medlen icke skola få uttagas utan överförmyndarens tillstånd. Enligt förslaget åter spärras medlen automatiskt, varför förmyndaren för att utfå medlen i princip alltid måste ha tillstånd från överförmyndaren. Samma grundsats skall gälla beträffande värdehandlingar, som den omyndige har i öppet förvar i bank. Dessa regler, som ha betydelse särskilt ifråga om värdehandlingar och medel, vilka en omyndigförklarad person har förvarade eller innestående i bank vid omyndigförklaringen, gälla dock icke för ränta och icke heller i fråga om bankbok, som äges av underårig, om hans far eller mor är förmyndare och innestående belopp understiger 1,000 kr. Genom särskilt förbehåll vid insättning av medel kan förmyndaren även behålla dispositionsrätt över medlen oberoende av överförmyndaren.
    En förmyndare skall enligt förslaget icke äga rätt att för den omyndiges räkning av utomstående tredje man motta den omyndige tillkommande värdehandlingar eller penningar, om värdet av vad som på en gång skall mottas överstiger 500 kr. (eller, om förmyndare för underårig är far eller mor, 1,000 kr.). Värdehandlingarna eller pengarna skola i stället omedelbart av den, som skall utgöra prestationen, deponeras i bank, där de automatiskt spärras. De skola redovisas till förmyndaren genom bankens kvitto. Undantag skall gälla för hyres- och arrendemedel samt i vissa andra fall. Dessa bestämmelser, vilka ha förebilder i tysk och dansk rätt, äro avsedda att motverka förskingringar av den art, som i höstas inträffade i Stockholm, då en summa mellan 200,000 och 300,000 kr. direkt utbetalades till förmyndaren i stället för att insättas i bank.
    Kapitalbelopp, som utfalla på spärrade värdehandlingar, skola icke längre utges till förmyndaren utan av banken insättas på spärrad räkning. Bankerna skola ombesörja överflyttande av spärrade medel eller värdehandlingar från en bank till en annan, omplaceringar av spärrade bankmedel till obligationer; av spärrat kapital, som nedlagts i en art obligationer, till annan art obligationer o. s. v. Utlämnande av värdehandlingar eller medel för dylikt ändamål till förmyndaren skall blott i undantagsfall ske.
    Förteckning över egendom, som tillhör omyndigförklarad person, skall förmyndaren avlämna under edlig förpliktelse. Överförmyndaren får rätt att begära förordnande av boutredningsman i dödsbo, vari omyndig äger del. Bankerna bli skyldiga att lämna överförmyndare vissa uppgifter, som nu översändas till förmyndaren.
    Bestämmelser, analoga med dem som avse förmyndare, skola även gälla för gode män.

Å. Hck.

 

    Nya betänkanden. Utöver de i det föregående omnämnda betänkandena ha följande av allmännare juridiskt intresse utkommit:
    1938 års arvsskattekommitté. Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m. (1939: 18);

 

NOTISER. 821    Betänkande om statstjänstemäns ställning vid arbetskonflikter (1939:19); Betänkande med förslag till ändringar i vissa delar av sjömanslagen m. m. (1939:21);
    Betänkande och förslag ang. vissa med beviljande av tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik förenade frågor (1939:22).

T. L.