Justitiedepartementets kommittéer. I en bilaga till k. prop. till urtima riksdagen nr 79 angående åtgärder för begränsning av statsutgifterna under budgetåret 1939/1940 lämnas följande uppgifter angående kommittéarbetets fortsatta bedrivande.
    Följande utredningar anses tills vidare böra fullföljas: a) enär deras fortsatta bedrivande är motiverat av krisläget: utredningarna av 21 okt. 1939 rörande spioneribrotten och av 22 juni 1939 ang. ändrade anordningar för utlänningsärendenas behandling; b) enär de avse att giva det nödvändiga underlaget för åtgärder som icke eller endast för tillfället kunna skjutas åt sidan: strafflagberedningen av 19 okt. 1938; utredningarna av 30 dec. 1938 rörande statsdepartementens omorganisation och därmed sammanhängande frågor; av 28 mars 1938 ang. omorganisation av förmynderskapsvården i Stockholm; av 24 mars 1939 ang. tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet samt av 12 maj 1939 ang. utlänningars aktieförvärv i svenska bolag; c) bl. a. för att vunna arbetsresultat skola kunna utnyttjas: straffrättskommittén av 31 aug. 1937; fastighetsbildningssakkunniga av 22 juni 1939; utredningen av 22 sept. 1936 rörande åtgärder för att förhindra förorening i vatten och luft m. m. utom vad angår luftförorening (se nedan); patentutredningen av 18 juni 1938 och utredningen av 10 nov. 1938 om rätt till musikaliska och litterära verk m. m; d) med hänsyn till de återstående obetydliga kostnaderna: utredningarna av 16 dec. 1932 ang. partiella reformer på strafflagstiftningens område; av 23 maj 1935 ang. nuvarande garnisonssjukhusets användning till lokaler för högsta domstolen och Svea hovrätt; släktnamnsutredningen av 2 juli 1937; utredningarna av 29 nov. 1937 ang. åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar; av 20 dec. 1938 ang. vissa grundlagsfrågor samt av 24 febr. 1939 rörande rättshjälpsinstitutionens utveckling.
    Följande utredningar förklaras böra tills vidare vila: kyrkolagsutredningen av 31 dec. 1936; utredningen av 29 juli 1939 ang. ungdomsbrottsligheten m. m.; av 28 juli 1939 ang. det allmännas ansvar för skada som uppkommit genom fel eller försummelse av tjänstemän; av 22 juni 1939 rörande kvinnas behörighet att innehava statstjänst; av 22 maj 1936 ang. revision av strafflagen för krigsmakten; av 12 juni 1936 ang. vissa organisationsfrågor inom hovrätterna; av 24 mars 1939 ang. konkursgäldenärs byggnadsföretag; av 22 juni 1939 ang. behandlingen av vissa flottledsfrågor; samt av 22 sept. 1936 i vad den avser frågan om luftförorening.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av årets urtima riksdag efter utlåtande av andra särskilda utskottet:

 

822 NOTISER.    4 okt.: nr 5 med hemställan om riksdagens gillande av förordnande jämlikt 1 § allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (just.dep,, utl. 2, se SvJT 1939 s. 503), bifallen;
    nr 6 ang. gillande av förordnande jämlikt 1 § maximiprislagen d. 22 juni 1939 (fin.dep., utl. 3), bifallen;
    nr 7 om gillande av förordnande jämlikt 1 § lagen d. 15 juni 1939 om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter (soc.dep., utl. 4), bifallen;
    nr 8 om gillande av förordnande om tillämpning av lagen d. 22 juni 1939 om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. (hand.dep., utl. 5), bifallen;
    nr 9 ang. förordnande jämlikt lagen d. 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. (hand.dep., utl. 6), bifallen;
    nr 14 om gillande av förordnande jämlikt 1 § lagen d. 22 juni 1939 om förbud i vissa fall mot utrikes fraktfart med svenskt fartyg m. m. (hand.dep., utl. 7), bifallen;
    11 okt.: nr 17 med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande utmätning hos vissa värnpliktiga m. m. (just.dep., utl. 8), bifallen;
    nr 3 med förslag till lag om ändring i 8 kap. strafflagen m. m. (just.dep., utl. 9, se SvJT 1939 s. 502), bifallen med vissa ändringar, varjämte RD i skrivelse till K. M:t anhöll att K. M:t måtte så snart ske kunde föranstalta om översyn av bestämmelserna i 8 kap. strafflagen (se ovan s. 815);
    nr 16 med förslag till lag ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (just.dep., utl. 10), bifallen med viss ändring;
    nr 4 med förslag till lag ang. skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser (just.dep., utl. 11), bifallen;
    nr 20 med förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande medanledning av värnpliktstjänstgöring m. m. (just.dep., utl. 12), bifallen med vissa ändringar;
    nr 10 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m. fl. lagar (fin.dep., utl. 13), bifallen;
    11 okt.: nr 21 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen d. 7 sept. 1914 ang. förbud mot lufttrafik över svenskt område (komm.dep., utl. 15), bifallen;
    18 okt.: nr 42 ang. förordnande jämlikt 2 § andra stycket lagen d. 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. (hand.dep., utl. 16), bifallen;
    nr 29 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering m. m. (just.dep., utl. 17), bifallen;
    21 okt.: nr 31 med förslag till lag med vissa bestämmelser rörande trafikförsäkring å motorfordon, som nyttjas av staten, m. m. (just.dep., utl. 19), bifallen;
    28 okt.: nr 28 ang. förordning med vissa särskilda föreskrifter rörande tilllämpningen av motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 m. m. (komm.dep., utl. 18 och mem. 21); i skrivelse till K. M:t anmälde RD att RD ej funnit skäl till andra erinringar än i mem. 21 upptagits;
    nr 55 med förslag till lag om anläggningar för radiotelegrafi eller radiotelefoni (komm. dep., utl. 23), bifallen med viss ändring;

 

NOTISER. 823    nr 52 med förslag till lag om inskränkning i rätten att återtaga avbetalningsgods från vissa värnpliktiga m. m. (just.dep., utl. 24), bifallen;
    8 nov.: nr 54 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete (soc.dep., utl. 25), bifallen;
    nr 57 med förslag till förordning om handläggning vid krig eller krigsfara av vissa ärenden rörande den allmänna hälso- eller sjukvården (soc.dep., utl. 26), bifallen;
    15 nov.: nr 63 med förslag till förordning med särskilda bestämmelser ang. indrivning av utskylder hos vissa skattskyldiga m. m. (fin.dep., utl. 27); i skrivelse till K. M:t förklarade RD att RD icke funnit anledning till andra erinringar än i utskottets utlåtande upptagits.

I. S.