Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1939, tjugonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse till ordinarie årssammanträde. Därvid föredrogs följande

 

»Revisionsberättelse.
    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1938 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:

 

NOTISER. 827

Ingående balans konto.

Debet. Kredit.
1938 1938
Jan. 1 Jan. 1
An Grundfondens konto Kr. 113,402:78 Per Kassa konto Kr. 37:25
Dispositionsfondens konto » 9,710:88 Obligationers konto » 53,915.—
  Utlämnade lånskonto » 60,000.—
  Kapitalräkningens konto » 2,897:99
  Checkräknings konto » 6,263:42
Kr. 123,113:66 Kr. 123,113:66

Grundfondens konto.

Debet. Kredit.
 Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balans konto Kr. 114,047.16 Per Ingående balanskonto Kr. 113,402:78
  Dec. 31
  Per Inkomsters & utgifters konto » 644:38
Kr.114,047:16 Kr. 114,047:16

Dispositionsfondens konto.

Debet. Kredit.
Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balans konto Kr. 600:— Per Ingående balanskonto Kr. 15,439.76
Utgående balans konto » 11,688:43  
  Dec. 31
  Per Inkomsters & utgifters konto » 2,577:55
Kr. 12,288:43 Kr. 12:288:43

Inkomsters & utgifters konto.

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31
An Omkostnaders konto Kr. 409:08 Per Räntors konto Kr. 3,631:01

Av återstående beloppet kr. 3,221:93

lägges 1/5 till grundfondens konto och

4/5 till dispositionsfondens konto:

Grundfondens konto » 644:38

 
Dispositionsfondenskonto » 2,577:55  
Kr. 3,631:01 Kr. 3,631:01

Utgående balans konto.

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31
An Kassa konto Kr. 64: 34 Per Grundfondens konto Kr. 114,047: 16
Obligationers konto » 64,915: — Dispositionsfondens konto » 11,688:43
Utlämnade Låns » » 60.000: —  
Checkräknings » » 756:25  
Kr. 125,735:59 Kr. 125,735:59

Den 31 december 1938 funnos å

Obligationers konto.

Nom. 1,000 Kr. Billeruds A/B 5% obl. 1923/28 Kr. 990: —
» 3,000 » Luossavaara-Kiirunavaara A/B 41/2% obl. 1930 . » 2,995: —
» 7,000 » Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund 41/2 %obl. 1930 » 6,930: —
» 15,000 » Svenska Obligationskredit A/B 41/2% obl. 1923ser. II »

15,000: —

NOTISER.

Nom. 9.000 Kr. Norges Kommunalbank 4 % obl. 1935 Kr. 9,000: —
» 10,000 » Dynäs A/B 31/2% obl. 1937 » 10,000: —
» 10,000 » Almedahl-Dalsjöfors A/B 31/2 % obl. 1938 » 10,000: —
» 10,000 » Stockholms rederi A/B Sveas 31/4% obl. 1938 » 10,000: —
  Kr. 64,915: —

Ullämnade Låns konto.
Nom. 60,000 kr. mot inteckning i nr 6 kvart. Kungl. Trädgården Kr. 60,000: —.

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftspostervederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning finnavi, att förvaltningen av fonden under år 1938 bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 8 mars 1939.

    Gust. Åkerlindh. C. Ludv. Hasselgren