Birger Carl Otto Wijkmark avled d. 9 nov. 1939 i sitt hem i Arvika kort efter hemkomsten från ett tingssammanträde. Han var född 1876 i Suntak, Skaraborgs län, avlade mogenhetsex. i Linköping 1895 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1901. Han ägnade sig därefter åt lantdomarbanan. Åren 1907— 1911 tjänstgjorde han emellertid i Göta hovrätt, varunder han var adjungerad ledamot 2 år 5 månader. Han blev häradshövding i Nordmarks domsaga 1917 och erhöll 1931 transport till Jösse domsaga. I Arvika har han tillhört stadsfullmäktige, och han intog en framskjuten ställning inom skilda föreningar.

 

    Carl Bengt Berggren avled d. 11 nov. 1939. Född i Gävle 1891, avlade han studentex. där 1910 och jur. kand. ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring började han 1919 advokatverksamhet i Gävle. Han blev kapten i Hälsinge regementes reserv 1927 och var från år 1929 tysk konsul i Gävle. Han erhöll 1933 Gävleborgs skytteförbunds förtjänstmedalj i guld.

 

    Häradshövdingen Th. Borell, som den 12 november 1939 på grund av uppnådd pensionsålder avgick från sitt ämbete såsom häradshövding i Stockholms läns västra domsaga efter att ha innehaft ämbetet sedan 1916, hyllades av nuvarande qch förutvarande ledamöter av nämnden och kanslipersonalen med en plakett, upptagande häradshövding Borells bild. Plaketten är präglad av Sporrong & C:o efter modell av skulptören Karl Hultström.

 

    Efterträdare till JO och MO. Fullmäktige i riksbanken och i riksgäldskontoret hava 22 sept. resp. 4 okt. 1939 till suppleanter för militieombudsmannen och justitieombudsmannen utsett, för den förre häradshövdingen i Hedemora domsaga Ivar Wieslander och för den senare häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Folke Rudewall. Suppleantposterna innehades tidigare av numera statssekreteraren C. G. Hellquist och numera justitierådet K. Nissen.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har 21 okt. 1939, med stöd av K. M:ts bemyndigande 20 okt. 1939, tillkallat professorn Ragnar Bergendal och revisionssekreteraren Olof Thulin att inom departementet biträda med utredning rörande revision av gällande allmänna straffbestämmelser om spioneribrott och vad därmed sammanhänger. Till sekreterare åt de sakkunniga har departementschefen förordnat assessorn i Göta hovrätt Sam Åseskog. (Jfr ovan s. 815.)

 

    Jordbruksdepartementet. K M:t har 22 sept. 1939 förordnat revisionssekreteraren Gustaf Adolf Bouveng att vara expeditionschef i jordbruksdepartementet.