PERSONALNOTISER. 831    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 13 nov. 1939 dels medgivit att sakkunniga för utredning om ökat försäkringsskydd för krigsdeltagare m. m. — vilka antagit benämningen 1939 års livförsäkringskommitté — må vid behandlingen av vissa spörsmål anlita biträde av f. d. justitierådet Arthur Lindhagen och professorn Ragnar Bergendal såsom juridiska experter, dels ock förordnat assessorn i Svea hovrätt Sven Hammarskiöld att tills vidare vara sekreterare hos kommittén.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 10 nov. 1939 förordnat förste amanuensen i justitiedepartementet greve Wilhelm von Schwerin att vara e. o. förste kanslisekreterare i folkhushållningsdepartementet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 24 nov. 1939 förordnat assessorn i Svea hovrätt Nils Falk att fr. o. m. 1 dec. 1939 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    20 okt. 1939 till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Kurt Holmgren;
    27 okt. 1939 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten Folke Ekdahl;
    3 nov. 1939 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Torsten Eveland;
    17 nov. 1939 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten Erik Thomasson;
    1 dec. 1939 beviljat hovrättsrådet och divisionsordföranden i Svea hovrätt frih. Henrik von Rosen avsked fr. o. m. 12 dec. 1939.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    24 nov. och 1 dec. 1939 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden för Södra Åsbo och Bjäre, Torna och Bara, Gotlands södra, Kinda och Ydre samt Hallands mellersta domsagor fr. o. m. 1 jan. 1940;
    1 dec. 1939 beviljat häradshövdingen i Gästriklands östra domsaga Otto Krook avsked med utgången av mars 1940.

 

    Rådhusrätterna. Vid rådhusrätten i Malmö har
    19 maj 1939 till rådman valts assessorn vid rådhusrätten Carl Gustaf Nanne;
    19 juli 1939 till assessor förordnats exekutionsnotarien Edvin Tuvesson;
    30 aug. 1939 till assessor polisnotarien Ivar Insulander och till exekutionsnotarie extra notarien Lars-Erik Holmberg;
    22 sept. 1939 till polisnotarie extra notarien Herbert Bornman. 
    K. M:t har
    27 okt. 1939 fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Söderhamn, att lända till efterrättelse fr. o. m. 1 jan. 1940 (enligt arbetsordningen skall rådhusrätten för framtiden bestå av borgmästare och två lagfarna rådmän, en av de sistnämnda tillika stadsfogde).
    17 nov. 1939 förklarat, att K. M:ts bemyndigande 28 okt. 1938 för överståthållarämbetet och Stockholms rådhusrätt att tillsvidare till utgången av år 1939, för beredande av tillfällig lättnad i åttonde avdelningens arbete, till annan eller andra avdelningar utflytta mål ang. överträdelse av författningar rörande tillverkning och försäljning av rusdrycker m. m. samt omkring en femtedel av avdelningens övriga mål (trafikmålen) skall äga fortsatt tillämpning tills vidare under år 1940 (jfr SvJT 1938 s. 622).

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 1 dec. 1939 förordnat jur. kand. Einar Weiss att fr. o. m. 1 jan. 1940 t. o. m. 31 dec. 1942 vara vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol.