832 PERSONALNOTISER.    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 27 okt. 1939 förordnat sekreteraren i fångvårdsstyrelsen Axel Wennerholm att fr. o. m. 1 nov. 1939 t. o. m. 31 okt. 1940 uppehålla ett efter byråchefen Elis Sidenbladh ledigblivet byråchefsämbete i fångvårdsstyrelsen (jfr SvJT 1939 s. 719).

 

    Professuren i romersk rätt och rättshistoria vid Lunds universitet. K. M:t har d. 27 okt. 1939 till innehavare av professuren utnämnt doc. Ivar W. Sjögren (jfr SvJT 1939 s. 823).
    Prof. Sjögren är född d. 12 juni 1897, avlade jur. kand. ex. vid Stockholms högskola d. 12 mars 1921 och fullgjorde viss tingstjänstgöring i Södertörns domsaga. Under åren 1924—1930 var han förordnad såsom biträdande lärare vid Handelshögskolan i Sthm. Han avlade jur. lic. ex. vid Stockholmshögskola d. 15 dec. 1927 och disputerade för juris doktorsgrad d. 24 maj 1930 över en avhandling med titeln: »Rättshistoriska studier angående ogulden köpeskillings rätt vid föryttring av fast egendom». Han förordnades s. å. till docent i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms högskola och upprätthöll tidvis professuren i samma ämne vid högskolan. Under tiden d. 29 aug. 1934—d. 1 juli 1936 samt från d. 1 jan. 1939 har han uppehållit professuren i romersk rätt och rättshistoria vid Lunds universitet, samt under mellantiden verkat vid universitetet såsom docent i rättshistoria.

    Prof. Sjögren har förutom ovannämnda doktorsavhandling i tryck publicerat arbetet »Till frågan om utvecklingen av auctoritasförpliktelsen vid mancipationsakten» (1936) samt uppsatserna »Några spörsmål med avseende å regressanspråks ställning i konkurs» i SvJT 1932 s. 204, och »Studier angående fastighetsköpet enligt konung Magnus Erikssons allmänna stadslag» i Minnesskrift ägnad 1734 års lag ävensom en recension av universitetskansler Undéns skrift »Om vittnen vid fastighetsköp» i SvJT 1932 s. 136.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1939 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
Okt. 18 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 23 Förslag till lag med vissa bestämmelser rörande reglering av den inhemska prisbildningen (prisregleringslag). Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin.
Nov. 3 Förslag till lag om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.
» 13 Förslag till lag om eftergift under vissa förhållanden från bestämmelserna i 19 § första stycket lagen om arbetarskydd. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 23 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2—4 §§ lagen d. 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgöran (tepersoner. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.

 

    ETT UPPROP från redaktionen av Svensk Juristtidning till våra läsare å häftets andra omslagssida innehåller en uppmaning till svenska jurister att öppna sina hem för barn till finska jurister å orter som måst evakueras. De som vilja genom redaktionens förmedling på detta sätt bereda Finland hjälp anmodas att så snart ske kan sända redaktionen meddelande härom under adress Rosenbad 2 IV, Stockholm, telefon 10 42 93. Redaktionen samarbetar med »Centrala Finlandshjälpen», Herkulesgatan 26, Stockholm (namnanrop), som med tacksamhet även mottager penningmedel (postgiro 189) och kläder.