FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 91    Engelskt lagförslag om "bedrägeri mot allmänheten". Den engelska regeringen har nyligen inför parlamentet framlagt förslag till lag angående åtgärder mot bedrägligt förfarande vid affärer med värdepapper m. m., »Prevention of Fraud (Investments) Bill». Genom lagförslaget avses att åstadkomma en reglering av handeln med värdepapper, i samband varmed vissa inskränkningar föreslås beträffande hittillsvarande praxis i fråga om tilllämpningen av »The Industrial and Provident Societies Act, 1893». Ur svensk synpunkt torde förslaget främst ha intresse därför att det rör den även hos oss aktuella frågan om »bedrägeri mot allmänheten». (Jfr SvJT 1934 s. 383, 1936 s. 602 ff samt 1937 s. 411 och 551 ävensom Förhandlingarna å det sjuttonde nordiska juristmötet bil. VII och s. 222 ff). Om en person sprider oriktiga uppgifter ägnade att vilseleda allmänheten till förlustbringande affärer, är det icke givet att gärningsmannen kan straffas för bedrägeri, ty därför kräves bevisning om att de oriktiga uppgifterna förorsakat förlust för någon enskild. Med hänsyn till svårigheten att visa orsakssammanhanget härvidlag framstår det som ett önskemål att kunna straffa redan spridandet av de oriktiga uppgifterna som ett särskilt brott, vilket brukat kallas »bedrägeri mot allmänheten» men i motsats till verkligt bedrägeri icke förutsätter att skada skett utan bestraffas på lika tidigt stadium av brottsförloppet som exempelvis förfalskningsbrotten och alltså i förhållande till bedrägeri befinner sig på försöks- eller förberedelsestadiet. I detta hänseende upptages i det engelska förslaget straff (upp till sju års straffarbete) för en var som genom oriktiga uppgifter eller annat vilseledande förmår eller söker förmå annan att placera pengar (induces or attempts to induce another person to invest money). Straff kan alltså icke — såsom enligt 273 § norska strafflagen och 296 § danska strafflagen — inträda redan på grund av framkallandet av allmän fara för förlustbringande affärer. Ett lagbud av denna innebörd är säkerligen icke i och för sig tillräckligt att förebygga de samhällsvådliga företeelserna på detta område. Som en komplettering innehåller det engelska förslaget långt gående inskränkningar i rätten att sprida cirkulär innehållande inbjudan till kapitalplacering. Vid äventyr av fängelse- eller bötesstraff eller bådadera förbjudes — med vissa undantag — envar utom några angivna auktoriserade institutioner (stock exchanges and associations of dealers in securities, banks &c) att sprida eller i och för spridande inneha dylika cirkulär. Slutligen stadgas som en »supplementary provision» fängelse- eller bötesstraff eller bådadera för »any person who, in furnishing any information for any of the purposes of this Act or rules or regulations made thereunder, makes any statement which, to his knowledge, is false in a material particular».

Nils Beckman

 

    Repressalier mot judarna i Tyskland. Den 7 nov. 1938 nedsköts sekreteraren vid tyska ambassaden i Paris vom Rath på sitt ämbetsrum av en 17-årig polsk jude vid namn Herschel Grynszpan. I Reichsgesetzblatt för den 14 i samma månad läsas följande förordningar.
    »<s>VERORDNUNG ÜBER EINE SÜHNELEISTUNG DER JUDEN DEUTSCHER STAATSANGEHÖRIGKEIT. VOM 12. NOVEMBER 1938.
    Die feindliche Haltung des Judentums gegeniiber dem deutschen Volk und Reich, die auch vor feigen Mordtaten nicht zuriickschreckt, erfordert entschiedene Abwehr und harte Sühne.

 

92 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    Ich bestimme daher auf Grund der Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans vom 18. Oktober 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 887) das Folgende:
    § 1. Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit wird die Zahlung einer Kontribution von 1,000,000,000 Reichsmark an das Deutsche Reich auferlegt.
    § 2. Die Durchführungsbestimmungen erlässt der Reichsminister der Finanzen im Benehmen mit den beteiligten Reichsministern.
    Berlin, den 12. November 1938.
Der Beauftragte für den Vierjahresplan
GÖRING
Generalfeldmarschall

 

    <s>VERORDNUNG ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES STRASSENBILDES BEI JÜDISCHEN GEWERBEBETRIEBEN. VOM 12. NOVEMBER 1938.
    Auf Grund der Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans vom 18. Oktober 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 887) verordne ich folgendes:

 

    § 1. Alle Schäden, welche durch die Einpörung des Volkes über die Hetze des internationalen Judentums gegen das nationalsozialistische Deutschland am 8., 9. und 10. November 1938 an jüdischen Gewerbebetrieben und Wohnungen entstanden sind, sind von dem jiidischen Inhaber oder jiidischen Gewerbetreibenden sofort zu beseitigen.
    § 2. (1) Die Kosten der Wiederherstellung trägt der Inhaber der betroffenen jiidischen Gewerbebetriebe und Wohnungen.
    (2) Versicherungsansprüche von Juden deutscher Staatsangehörigkeit werden zugunsten des Reichs beschlagnahmt.
    § 3. Der Reichswirtschaftsminister wird ermächtigt, im Benehmen mit den übrigen Reichsministern Durchführungsbestimmungen zu erlassen.
    Berlin, den 12. November 1938.
Der Beauftragte für den Vierjahresplan
GÖRING
Generalfeldmarschall»

 

    Samma nummer innehåller även en »Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben». Enligt denna förbjudes judar att driva Einzelhandelsverkaufsstellen, Versandgeschäften och Bestellkontoren ävensom att självständigt idka hantverk. Vidare förbjudes dem att salubjuda varor eller annat på torg, mässor eller utställningar.