Svensk förening för internationell sjörätt höll under år 1938 ordinarie föreningssammanträde d. 4 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid förekom överläggning rörande ämnet »Genomgångsbefordran av gods». Vidare diskuterades bl. a. frågan om ikraftträdandet av 1928 års lagstiftning om redareansvar och sjöpanträtt samt av 1936 års lagstiftning å befraktningsrättens område.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., samt konteramiralen Hans Ericson, advokaten Eliel Löfgren, assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr och direktören Gunnar Carlson med hovrättsrådet Hugo Wikander och generalkonsuln Axel Ax:son Johnson såsom suppleanter. Antalet medlemmar utgör omkring 120.

 

    Svenska kriminalistföreningen har under år 1938 haft ett extra sammanträde d. 14 mars och ordinarie årssammanträde d. 25 nov. Vid sammanträdet d. 14 mars förekom diskussion rörande förslaget om ett utbyggande av den villkorliga domen med inledningsföredrag av hovrättsrådet I. Strahl. Vid sammanträdet närvoro såsom representanter för Dansk Kriminalistforening prof. O. Krabbe, med. doktor T. Kemp och kontorchefen i Fængselshjelpen i Köpenhamn K. Leudesdorff. Vid sammanträdet d. 25 nov. företogs val av styrelse för år 1939, varvid förutvarande ledamöterna överdirektör Hardy Göransson, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G. H. von Koch, borgmästare Jakob Pettersson, presidenten Karl Schlyter, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter omvaldes samt prof. Ragnar Bergendal och hovrättsfiskal Kurt Holmgren utsågos i stället för justitierådet Axel Afzelius och prof. Nils Stjernberg, vilka undanbett sig återval. Vidare förekom vid sammanträdet föredrag av fattigvårdsöverinspektör P. Mustala, Helsingfors, över ämnet Kriminalvård i frihet med särskild hänsyn till eftervård åt frigivna samt diskussion rörande förslaget till lag om villkorlig frigivning m. m. med inledningsanförande av prof. F. Wetter. Från övriga nordiska kriminalistföreningar närvoro utom den finske föredragshållaren, från Danmark direktør for fængselvæsenet E. Kampmann, Köpenhamn, fængselinspektør Cai Jensen, Nyborg, och fuldmægtig H. P. Mogensen, Köpenhamn, från Finland byråchefen Veli Verkko, Helsingfors, och från Norge ekspedisjonschef K. Gløersen, kriminalchef Reidar Sveen och politifullmektig Hagen, Oslo. Föreningens medlemsantal är 448, vilket innebär en ökning av 115 i förhållande till föregående årsskifte.

 

7—397004. Svensk Juristtidning 1939.