Ett juridiskt storverk. I början av innevarande år har i Finlands bokhandel utkommit: K. J. STÅHLBERG, Julkisen Oikeuden Lakikirja (Den offentliga rättens lagbok).
    Finsk- och svenskspråkiga lageditioner, innehållande Finlands civila, kriminella och processuella allmänna lagstiftning — motsvarande det av justitierådet S. SKARSTEDT redigerade rikssvenska lagverket — ha ju upprepade gånger utgivits (den senaste svenskspråkiga upplagan år 1938), men den offentliga rätten har icke tillförene sammanförts i en lagbok. Detta stora arbete har nu utförts av Finlands förnämste kännare av denna del av Finlands rätt, presidenten STÅHLBERG. Hans eminenta sakkunskap utgör en borgen för arbetets tillförlitlighet, dess systematiska överskådlighet och fullständighet.
    Lagverket är uppdelat i två huvudavdelningar. Den första, den allmänna

344 LITTERATUR.delen, som inledes med regeringsformen och riksdagsordningen, omfattar i 1:a kap. lagstiftningen angående riksdagen, dess sammansättning och arbetssätt samt beträffande republikens president och statsrådet ävensom rörande justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. Kapitlet innehåller därjämte den lagstiftning, vilken angår riksrätten och högsta förvaltningsdomstolen. I den allmänna delens 2:a kap. har intagits lagstiftningen vidkommande ämbetsverken, inklusive de allmänna normerna för dessas funktion, samt tjänstemännen, såväl de sistnämndas kompetensförutsättningar som allmänna skyldigheter och rättigheter, till vilka även räknas deras löne- och pensionsförmåner. I samband härmed hava relevanta utdrag gjorts ur den allmänna strafflagen och dess verkställighetsförordning samt ur rättegångsbalken. Det 3:e kap. innehåller gällande lagstiftning om den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten. Lagbokens senare huvudavdelning omfattar lagstiftningen rörande rikets särskilda förvaltningsgrenar. Detta mångskiftande innehåll är uppdelat i 12 underavdelningar. Lagverket avslutas med sakregister, så fullständigt som begäras kan.
    Lagboken är tryckt på statens tryckeri. Redigeringen har slutförts i juli 1939. Lageditionen omfattar 2,418 + XXVII sid. Dess pris är 375 fmk förex. inb. i klot och 400 fmk inb. i läder.
    Genom detta, jag måste säga, gigantiska verk har presidenten Ståhlberg utfört ett arbete, för vilket Finlands rättsvetenskap samt rättskipning och administration äro honom mycken tack skyldiga. Han har genom lagboken rest sig ett varaktigt monument.
    Lagboken föreligger visserligen blott i finsk språkdräkt, men måhända kan verket ändå, åtminstone i viss utsträckning, tjäna även skandinaviska jurister till vägledning.

O. Hj. Granfelt.