JON SKEIE. Den norske straffeprosess. Bd. 1—2. Oslo 1939. Olaf Norlisforlag. X + 569, VIII + 616. Kr. 45.00 för båda delarna.
    Professor Jon Skeie vid universitetet i Oslo har tidigare utgivit en norsk civilprocess på 1,925 sidor (se SvJT 1935 s. 366 med där gjord hänvisning) samt en norsk straffrätt på 1,632 sidor (se SvJT 1938 s. 665 med där gjord hänvisning). Endast ett år efter det sista bandet av straffrätten utkommit av trycket, föreligger nu åter ett stort verk av samme författare, behandlande den norska straffprocessen. En produktivitet vartill den svenska rättsvetenskapen ej uppvisar någon motsvarighet!
    Skeies produktion vittnar om större intresse för konkreta fall än för abstrakta regler. Åtminstone vissa delar av hans tidigare arbeten ha sålunda mera haft karaktären av vidlyftig juridisk kasuistik än av rättssystematik i hävdvunnen bemärkelse. Detsamma är fallet med det nu utkomna verket. Mängden av konkreta exempel medför, att framställningen är livfull och intresseväckande, men man saknar den överblick, som endast sammanfattande synpunkter kunna ge. Som lärobok måste arbetet vara svårt att begagna, medan den rikhaltiga exemplifieringen däremot bör kunna vara en praktiker till stor nytta.
    En egendomlighet för Skeies tidigare produktion är att han endast i mycket ringa utsträckning tagit hänsyn till uppfattningen i rättspraxis. Detta tillvägagångssätt har författaren emellertid icke vidhållit i det nu föreliggande arbetet, vilket måhända sammanhänger med att den norska straffprocesslagen är av äldre datum än strafflagen och civilprocesslagen. Vidlyftiga rättsfallsreferat förekomma sålunda både i själva texten och sammanförda i särskilda exkurser. Arbetet har emellertid härigenom erhållit ett avsevärt omfång, vilket föranlett författaren att stryka den sammanfattande framställning av straffprocessens historia, varmed han avsett att inleda sitt verk. Detta måste beklagas, ty straffprocessen är en intressant del av rättshistorien, som föga behandlats inom nordisk rättsvetenskap.

P. O. E.

Danmarks Love 1665—1939. Udgivet af O. A. BORUM og VINDING KRUSE. Kbhvn 1939. Gad. 2408 s. Inb. kr. 35.00.
    Första upplagan av denna lagbok i ett band utkom 1937 och anmäldes utförligt i SvJT (1938 s. 374) av justitierådet Skarstedt. Hela lagmaterialet är kronologiskt ordnat från »Lex Regia, det er den souveraine Konge-Lov» av 14 nov. 1665 till Bekendtgørelse om Rationering af Benzin m. v. av 7 nov.

348 LITTERATUR.1939. Lagbokens begagnande underlättas av ett register, som under kollektiva uppslagsord — t. ex. Arbejderforhold, Arv, Bolig- og Bygningsvæsen, Børn, Eksekution og Udpantning, Forpagtnings- og Fæsteforhold, Forsikring, Færdsel- og Motorkørsel, Gæld, Handel, Kommunalvæsen, Landet og Landvæsen (med underavdelningar), Leje, Politi og Anklagemyndighed, Retterneog Retsplejen, Skatter og Afgifter, Straf og Straffesager, Søfart, Ægteskab, Øl, Vin og Spirituosa — samlar alla sammanhörande författningar, varigenom innehållet systematiseras. Härutöver finnes en utförlig alfabetisk »Emneliste».

Kjs.