SVEND LUND-ANDERSEN. Jura og Mennesker. Kronikker m. m. Kjøbenhavn 1939. Busck. 60 s. Kr. 1.50.

    Byretsdommer Lund-Andersen i Köpenhamn har givit ut ovanstående lilla skrift, innehållande smärre artiklar i varjehanda frågor som han kommit att syssla med under sin domarverksamhet. I boken lämnas sålunda bl. a. bidrag till diskussionen angående blodprov i mål om rattfylleri — varvid det norska systemet förordas — och angående användande av ungdomsfängelse — därvid den svenska praxis att i viss utsträckning använda denna straffart även för psykiskt undermåliga ävensom den genomförda differentieringen av klientelet på skilda anstalter säges förtjäna efterföljd. Ett intressant uppslag giver förf. på tal om »uheldige Agenter». Han föreslår nämligen, att avbetalnings- och försäkringskontrakt, som avslutas genom agent, icke skola vara gällande förrän tre dagar förflutit utan att någondera kontrahenten förklarat sig vilja frånträda avtalet.

I. S.

C. G. BJÖRLING. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 8:e uppl. ombesörjd av RAGNAR BERGENDAL och JOHAN BJÖRLING. Lund 1939. Gleerups förlag.VIII + 365 s. Kr. 8.75.

    Prof. Björlings högt skattade lärobok i civilrätt har utkommit i en ny upplaga, efter författarens frånfälle ombesörjd av prof. Bergendal och författarens son jur. kand. Johan Björling. Någon bearbetning har icke skett i vidare mån än att framställningen jämkats och kompletterats med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning och rättspraxis. De största ändringarna torde lagstiftningen om skuldebrev ha föranlett. Den enda anmärkning man är hågad att göra mot arbetet är alltjämt den, att titeln är alltför blygsam. Det är säkerligen ej blott nybörjare som kunna ha nytta av att studera denna lärobok.

I. S.

NILS HERLITZ. Grundzüge der schwedischen Verfassungsgeschichte. Rostock 1939. Carl Hinstorff. XV + 309 s. M. 8.00.

    Rostockerprofessorn EDGAR TATARIN-TARNHEYDEN har i anknytning till den kulturförmedlande roll, som det gamla Rostockuniversitetet på sin tid utövade, upptagit tanken att till befrämjande av det tysk-nordiska vetenskapliga samarbetet å det offentligrättsliga området utgiva en »Deutsch-Nordische Schriftenreihe aus dem öffentlichen Recht». Utgivaren har haft den stora förmånen att som första bidrag till denna serie få publicera en något sammandragen översättning av prof. HERLITZ' välkända lärobok: Grunddragen av det svenska statsskickets historia. Då detta arbete redan anmälts i denna

LITTERATUR. 349tidskrift (SvJT 1929 s. 247), tarvar det icke någon presentation. Emellertid må det vara tillåtet att nämna, att man, när man nu har tillfälle att läsa arbetet på ett främmande språk, får en klarare uppfattning än tidigare av, hur väl avvägd framställningen är. För utländska rättshistoriker bör verket vara en utmärkt introduktion i studiet av den svenska offentliga rättenshistoria, en introduktion som bör vara desto mer välkommen, som de utländska vetenskapsmännen hittills haft betydligt sämre möjligheter att stifta bekantskap med den svenska stats- och förvaltningsrättens utveckling än med vår rättshistoria i övrigt.

G. Bomgren.