Förslaget till ny rättegångsbalk granskat. Under ordförandeskap av chefen för justitiedepartementet statsrådet K. G. Westman höllos den 5—10 juni 1939 å riddarhuset överläggningar angående huvudpunkterna i processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk. I närvaro av statsrådet N. Quensel ävensom lagrådets ledamöter, justitieråden R. Eklund, S. Lawski och N. von Steyern samt regeringsrådet K.-G. Hjärne, och tjänstemän i justitiedepartementet hade — utom processlagberedningens ledamöter, ordf. f. d. justitierådet N. Gärde, justitierådet P. Santesson, professorn Th. Engströmer och revisionssekreteraren T. Strandberg, samt dess sekreterare hovrättsrådet E. Söderlund — följande personer, vilka av justitieministern inbjudits att deltaga i överläggningarna, infunnit sig: presidenterna B. Ekeberg, K. Schlyter, G. Bendz och H. Elliot, justitieombudsmannen N. Ljunggren, militieombudsmannen S. Centerwall, justitiekanslern O. Alsén, ordf. i arbetsdomstolen f. d. justitierådet A. Lindhagen,ordf. i nedre justitierevisionen revisionssekreteraren G. Siljeström; ledamöterna av statsutskottet: ordf. riksgäldsfullmäktigen A. Råstock, lantbrukaren P.Gustafsson i Benestad, lantbrukaren G. Persson i Falla — Gustafsson och Persson tillika ledamöter av processlagberedningens rådgivande nämnd —och byggmästaren J. M. Bäckström i Umeå; ledamöterna av första lagutskottet: dess v. ordf. då v. generaldirektören Th. Bergquist, direktören K. Ewerlöf, riksgäldsfullmäktigen A. Lindquist, tillika ledamot av processlagberedningens rådgivande nämnd, och riksgäldsfullmäktigen K. A. Ryberg; ledamöterna av processlagberedningens rådgivande nämnd f. d. häradshövdingen C. Arhusiander och f. d. borgmästaren G. Bissmark; v. ordf. i föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen G. Lindstedt, ordf.

382 NOTISER.i föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren N. Berlin, ordf. i Sveriges advokatsamfund advokaten E. Löfgren, tillika ledamot av processlagberedningens rådgivande nämnd, sekr. i föreningen Sveriges landsfogdar landsfogden G. Persson, ledamoten av förbundet Sveriges polismästare och landsfogdar stadsfiskalen S. Beckman, ordf. i föreningen Sveriges landsfiskaler landsfiskalen G. Wadenius samt ordf. i föreningen Sveriges poliskommissarier kriminalkommissarien A. Sjögren.
    Ett stenografiskt referat av överläggningarna har genom justitiedepartementets försorg befordrats till trycket med titeln »Överläggningar inför chefen för justitiedepartementet den 5—10 juni 1939 rörande huvudpunkterna i processlagberedningens förslag till rättegångsbalk» (Stockholm 1940, Norstedt, 227 s.).
    Över förslaget ha härutöver utlåtanden avgivits av föreningarna Sveriges häradshövdingar och Sveriges stadsdomare m. fl., varjämte departementet ombesörjt stenografering av diskussioner över lagförslaget inom Sveriges domarförbund. Det bör även erinras om den av SvJT i häft 1—2 för i år publicerade samlingen artiklar i ämnet och om förhandlingarna i Svenska kriminalistföreningen 1939 om straffprocessen, vilka publiceras i de Nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1939. Allt det sålunda samlade materialet —jämte en ny uppsats av prof. E. Kallenberg, som kommer att publiceras i SvJT, om bevisrätten i förslaget — har överlämnats till lagrådet.