Förslag till åtgärder mot missbruk av tryckfriheten. De sakkunniga, som tillkallats av justitieministern för utredning angående åtgärder mot missbruk av tryckfriheten (se nedan s. 392), föreslå i en promemoria (SOU 1940:5), att tryckfrihetsförordningen kompletteras med en bestämmelse som skall möjliggöra extraordinära inskränkningar i tryckfriheten vid krig och viss krigsfara. Sådana inskränkningar skola få äga rum, utom då riket befinner sig i krig, även då enligt beslut av Konungen i statsrådet krigsmakten i dess helhet är ställd på krigsfot i anledning av överhängande fara för krig. Då skall föreskrift få meddelas om utgivningsförbud (indragning) för periodisk skrift, om förhandsgranskning (censur) i större eller mindre utsträckning av tryckta skrifter samt om förbud att i riket införa sådana skrifter. Ifrågavarande föreskrifter skola icke få gälla utöver den tidpunkt då krigsmakten återgår till fredsfot. Föreskrifterna skola meddelas i enlighet meden särskild av Konung och riksdag stiftad lag, vilken tänkes erhålla endast provisorisk giltighet.
    Till ledning för det närmare innehållet i en sådan fullmaktslag ha de sakkunniga utarbetat ett utkast, enligt vilket förutsättning för åtgärderna skall vara, att de erfordras till skydd för rikets försvar eller folkförsörjning eller dess vänskapliga förhållande till främmande makt eller för krigslydnadens upprätthållande eller eljest för rikets säkerhet. Beslut om utgivningsförbud och förhandsgranskning skall få meddelas av K. M:t och beslut om införselförbud av chefen för justitiedepartementet.
    Slutligen föreslå de sakkunniga vissa jämkningar i tryckfrihetsförordningen i avsikt att effektivisera granskningen av tryckta skritfer.

O. G. T.

    JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1940 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Ljunggren under år 1939 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 20 juni ang. omregle-

384 NOTISER.ring av Nordmarks, Jösse och Södersysslets domsagor; d. 27 dec. ang. bestämmelser, huru förfaras skall med medel, som i utdelningsförslag tillagts konkursborgenär men av honom icke lyftas; samt d. 30 dec. ang. skyldighet i visst fall för konkursförvaltare att lämna överexekutor uppgift å borgenärer, som äga fordran med förmånsrätt enligt 17 kap. 4 § handelsbalken.