Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen.
    Vid 1939/1940 års urtima riksdag behandlades efter utlåtande av andra särskilda utskottet:
    6 dec.: nr 76 med förslag till lag om eftergift under vissa förhållanden från bestämmelserna i 19 § första stycket lagen om arbetarskydd (soc.dep., utl.29), bifallen;
    nr 69 med förslag till lag om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän (just.dep., utl. 28 mem. 30), bifallen med vissa ändringar;
    nr 87 med förslag till lag om tjänsteplikt för medicinalpersonal (soc.dep., utl. 31 och 33), bifallen;
    13 dec.: nr 82 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2—4 §§ lagen d.11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer (soc. dep., utl. 32), bifallen;
    20 dec.: nr 92 med förslag till lag om tjänsteplikt m. m. (soc. dep., utl. 34), bifallen med vissa ändringar;
    8 jan.: nr 96 med förslag till lag om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 36), bifallen.
    Vid innevarande års lagtima riksdag ha följande hithörande frågor behandlats
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    7 febr.: nr 17 med förslag till lag med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg m. m. (folkhushållningsdep., utl. 3), bifallen;
    14 febr.: nr 20 med förslag till lag om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m. m. vid krig eller krigsfara (just.dep., utl. 4), bifallen;
    nr 21 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 48 och 149 §§ lagen d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse (hand.dep., utl. 5), bifallen;
    nr 18 med förslag till lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen d. 11 juni 1937 (soc.dep., utl. 6), bifallen;
    28 febr.: nr 43 med förslag till lag om skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att anordna skyddsrum m. m. (just.dep., utl. 7), bifallen;
    nr 57 med förslag till förordning rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m. (just.dep., utl. 8), bifallen med viss ändring;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    14 febr.: nr 12 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 10, 11 och 15 §§ lagen d. 18 juni 1926 om sammanläggning av fastigheter å landet m. m. (just.dep., utl. 1), bifallen;
    nr 22 med förslag till förordning om befrielse i visst fall från påföljd jämlikt § 41 mom. 1 värnpliktslagen d. 30 juni 1936 (försvarsdep., utl. 3), bifallen.

I. S.