PERSONALNOTISER. 393    Hovrätterna. K. M::t har
    3 nov. 1939 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Torsten Myrland (ej Eveland såsom uppgivits i SvJT 1939 s. 831);
    1 dec. 1939 till ordförande resp. vice ordförande å division vid Svea hovrätt för tiden 12 dec. 1939—31 dec. 1943 förordnat hovrättsråden Hugo Leijon och Kurt Lamm;
    15 dec. 1939 till ordförande å division vid hovrätten över Skåne och Blekinge för tiden 1 jan. 1940—31 dec. 1944 förordnat hovrättsråden Carl Ludvig Werner och Hugo Backman;
    s. d. till vice ordförande å division vid nyssnämnda hovrätt förordnat hovrättsråden Gunnar Nilsson och Tage Lundquist, den förre för tiden 1 jan. 1940—31 dec. 1944 och den senare under år 1940;
    22 dec. 1939 medgivit att vid hovrätten för Övre Norrland må förordnas en referentfiskal tills vidare under år 1940;
    s. d. till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1940 utnämnt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Regner;
    s. d. till assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i samma hovrätt Ragnar Lundberg, Sven Romanus och Gösta Graffman;
    30 dec. 1939 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1940 utnämnt revisionssekreteraren Torsten Dufwa;
    s. d. beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Lundbergh avsked fr. o.m. 14 jan. 1940.
    12 jan. 1940 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn i samma hovrätt Sven Hammarskiöld;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt, räknat fr. o. m. 1 jan. 1940, förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Karl Olof Riben;
    26 jan. 1940 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Ingemar Lilja;
    2 febr. 1940 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 14 febr. 1940 utnämnt revisionssekreteraren Erik Zethelius;
    9 febr. 1940 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 14 i samma månad utnämnt assessorerna i samma hovrätt Nils Beckman och Rolf Dahlgren;
    8 mars 1940 till assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i samma hovrätt Hugo Digman och Gunnar Aquilon.

    Häradsrätterna. Sedan i samband med anbefalld utredning rörande Oskarshamns stads förenande i judiciellt avseende med Stranda tingslag av Norra Möre och Stranda domsaga fråga uppkommit om omreglering av nämnda och vissa andra domsagor i Kalmar län, har K. M:t genom beslut 8 dec. 1939 funnit denna fråga icke föranleda annan åtgärd änatt Ålems socken skall från och med dag, som K. M:t vid slutligt ställningstagande till frågan om bibehållande av stadens jurisdiktion vill bestämma, överflyttas från Stranda tingslag till Norra Möre tingslag.
    K. M:t har till häradshövdingar utnämnt:
    30 dec. 1939 i Jösse domsaga fr. o. m. 1 jan. 1940 revisionssekreteraren Martin Mellbin;
    12 jan. 1940 i Gästriklands östra domsaga fr. o. m. 1 april 1940 revisionssekreteraren Folke Drangel och i Skånings, Valle och Vilske domsaga fr.o. m. 1 febr. 1940 borgmästaren i Skara Gustaf Eksell;
    K. M:t har 9 febr. 1940 beviljat häradshövdingen i Lindes domsaga Karl Gustaf Andersson avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 16 april 1940.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 dec. 1939 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden beträffande Örebro stad;
    30 dec. 1939 fastställt viss ändring i distriktsindelningen för inskrivningsdomarna i Stockholm (jfr SvJT 1934 s. 89 o. f.);
    12 jan. 1940 till borgmästare i Alingsås utnämnt förste rådmannen i staden Bror Brandt;
    s. d. förordnat om utredning rörande Skara stads förenande i judi-

394 PERSONALNOTISER.ciellt avseende med Skånings, Valle och Vilske domsaga (jfr ovan underhäradsrätterna);
    2 febr. 1940 till borgmästare i Söderhamn utnämnt t. f. borgmästaren i staden

Axel Bäckman.