Vattendomstolarna. K. M:t har 30 dec. 1939 medgivit att vid Söderbygdens vattendomstol biträdande vattenrättssekreterare må vara anställd jämväl under förra halvåret 1940 (jfr SvJT 1939 s. 636).

    Interneringsnämnden. K. M:t har 22 dec. 1939, på därom gjord framställning, entledigat statsrådet Thorwald Bergquist från förordnande att vara ledamot och ordförande i interneringsnämnden samt förordnat revisionssekreteraren Tore Strandberg att under fem år vara ledamot och ordförande i samma nämnd.

    Bonastyrelsen. K. M:t har 22 dec. 1939 förordnat rektorn vid folkskoleseminariet i Göteborg Gustaf Walli att fortfarande under tre år fr. o. m. 1 jan. 1940 vara ledamot i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

    Kristidsförvaltningen. Planer för upprättande av särskilda krisorgan inom olika verksamhetsområden funnos redan före krigsutbrottet utarbetade inom rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap. För att granska dessa planer och för att påbörja den krisreglerande verksamhet, som befanns böra igångsättas på skilda områden, tillsattes efter hand särskilda organ. D. 26 aug. 1939 tillkallades prissakkunniga, folkförsörjningsnämnden och statens handelslicensnämnd samt 1 sept. industrisakkunniga och bensin och oljenämnden. Vidare utfärdades 3 sept. för statens krigsförsäkringsnämnd instruktion, varigenom nämnden, som tillkallats redan 21 okt. 1938, ålades att omhänderhava de försäkringsuppgifter, som enligt lagen 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. ankomma på staten. D. 5 sept. 1939 inrättades statens vednämnd med därunder lydande lokala organ (vedkontor), 6 sept. en tremannanämnd för statlig informationsverksamhet ävensom statens sjöfartsnämnd och gengasnämnden samt 15 sept. statens kolnämnd och statens arbetsmarknadskommission. Statens transportkommission tillkallades 10 okt. De olika organen sorterade till en början var för sig under det departement, vars ämbetsområde närmast berördes av krisverksamheten i fråga.
    Redan 29 sept. 1939 hade K. M:t emellertid förelagt urtima riksdagen förslag till lag om inrättande av ett folkhushållningsdepartement. Sedan riksdagen 11 okt. antagit lagförslaget, utfärdade K. M:t 14 okt. lag om inrättande av ett folkhushållningsdepartement samt stadga angående detsamma. Båda författningarna trädde i kraft nästa dag. Det nya departementets första uppgift var att samordna redan existerande krisorgan och att med ledning av planer, som upprättats inom olika nämnder, föreslå inrättandet av ledande organ för kristidsregleringen. I anslutning härtill inrättades 27 okt. statens livsmedelskommission och statens industrikommission, vilka trädde i stället för industrisakkunniga resp. folkförsörjningsnämnden, samt 10 nov. statens handelskommission, vilken ersatte statens handelslicensnämnd.
    Vad övriga departements krisorgan beträffar, förändrades 30 dec. transportkommissionen från rådgivande till verkställande organ, och i tremannanämndens ställe inrättades 26 jan. 1940 statens informationsstyrelse. Genom konseljbeslut 26 jan. inrättades statens utrymningskommission. Omorganisation torde förestå i fråga om prissakkunniga och den hittills blott rådgivande arbetsmarknadskommissionen.
    Av tidigare nämnda krisinstitutioner sorterar statens informationsstyrelse under utrikesdepartementet, arbetsmarknadskommissionen och utrymningskommissionen under socialdepartementet, transportkommissionen under kommunikationsdepartementet och prissakkunniga under finansdepartementet.
    Övriga här nämnda krisorgan lyda numera under folkhushållningsdepartementet. Dessa organ äro sålunda statens livsmedelskommission, i vilken myndighet statens jordbruksnämnd uppgått; statens industrikommission, till vilken rikskommissionens industriavdelning överflyttats och till vars verksam-

PERSONALNOTISER. 395hetsområde höra statens vednämnd med vedkontoren, statens kolnämnd, bensin- och oljenämnden samt statens gengasnämnd; statens handelskommission; statens sjöfartsnämnd; statens krigsförsäkringsnämnd. Av tidigare bestående myndigheter ha till folkhushållningsdepartementet överflyttats rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap och konjunkturinstitutet, vilkas verksamhet i anledning av krisen avsevärt förändrats, samt statens reservförrådsnämnd.