398 PERSONALNOTISER.    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Under år 1939 ha i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Borrby Algot Ericsson; Borås Erik Grenfors, Erik Hedlund; Falkenberg Ingvar Skogh; Göteborg Nils Jacobsson, Arne Jörgensen, Dag Magnusson, Isidor Reisenman, Tor Setterberg; Halms t a d Rudolf Lidmar; Hälsingborg C. J. Lindahl, Brita Tydén; Karlstad Nils Tyrén; Landsk rona Lage Knöös; Malmö Arne Belfrage; Norrköping Rolf Halvorsen; Sollefteå Alrik Wede; Stockholm Nils Anrep, Elimar Bæckström, Olof Christiansson, Nils Ernkell, Stellan Graaf, Hans Grafström, Arran Hamilton, Stig Helleberg, Herbert Lindberg, Erik Löfgren, K. G. Marcus, Ingrid Norlander, Berndt Philipson, K. A. Schöning, Gösta Sellergren, Erik Sjöman, Gottfrid Ström, Bo R. Telander, Einar Thorén, Gösta Vallén, Lars Östberg; Torsby Olle Jonsson; Tranås Arthur L. Ekström; Uppsala Ragnar Hagman; Årjäng Manfred Petersson.

    Professuren i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsalauniversitet. K. M:t har 22 dec. 1939 till innehavare av professuren utnämntdoc. Phillips Hult (jfr SvJT 1939 s. 824).
    Prof. Hult är född 21 sept. 1895, avlade jur. kand.ex. vid Stockholms högskola 28 maj 1920 och tjänstgjorde därefter dels någon tid i Sollentuna och Färentuna härads domsaga, dels ock under åren 1920—23 vid Stockholms rådhusrätt. Han avlade jur. lic. ex. vid Stockholms högskola 30 maj 1927 och disputerade där för juris doktorsgrad 24 sept. 1927 över en avhandling med titeln »Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse». Han förordnades 26 okt. 1927 till docent i speciell privaträtt vid Stockholms högskola och 4 mars 1933 till docent jämväl i civilrätt samt har alltsedan år 1927 vid högskolan innehaft ett flertal lärarförordnanden och jämväl under kortare perioder haft vikariatsförordnanden vid Uppsala universitet. Sedan 3 juni 1937 har han varit anställd som lärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm och har där sedan 7 februari 1938 uppehållit professuren i samma ämne. Dessutom har han innehaft anställning som sekreterare vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet under åren 1928—39, som amanuens vid fakultetens bibliotek underåren 1923—28 och 1935—39, som notarie vid riksdagens första lagutskott under lagtima riksdagen 1922 samt såsom bibliotekarie vid Högsta domstolens, Lagberedningens och Justitiedepartementets m. fl. bibliotek åren 1924—34.
    Prof. Hult har förutom ovannämnda doktorsavhandling av trycket utgivit: »Kommissionärsavtalet I» (1936), »Föreläsningar över försäkringsavtalslagen»(1936), »Civilrättsliga spörsmål» (1939) samt ett flertal avhandlingar och uppsatser, bl. a.: »Om betydelsen av agentens medverkan vid den försäkringsrättsliga upplysningspliktens fullgörande» (Festskrift för Marks v. Würtemberg, 1931), »Om aktiebrev» (TfR 1931), »Kan försäkringshavarens rätt prejudiceras genom avtalsstridiga åtgärder av tredje man?» (Nord. Försäkr.tidskr. 1932), »Om kollisioner mellan egenförsäkring och tredjemansförsäkring» (Nord. Försäkr.tidskr. 1933), »Om dödsgåvor» (TfR 1938), »Det utomäktenskapliga barnets rättsställning i förhållande till fadern enligt svensk internationell privaträtt» (TfR 1939).

    Professuren i civilrätt vid Lunds universitet. Vid 1936 års riksdagfattades beslut om inrättande fr. o. m. 1 juli 1938 av en ny privaträttslig professur vid Lunds universitet, Genom prof. Ernbergs inträde i pensionsåldern blev ytterligare en professur inom det privaträttsliga området — den dittillsvarande i speciell privaträtt — ledig. De båda professurerna, av vilka en erhöll benämningen professur i civilrätt och en benämningen professur i civilrätt med internationell privaträtt, ledigförklarades i början av år 1939 och söktes av docenterna Ph. Hult, Stockholm, och Å. Malmström, Uppsala. Till sakkunniga utsågos professorerna Lundstedt (Uppsala), Benckert (Stockholm), Karlgren (Lund) och Arnholm (Oslo). Hult utnämndes sedermera till prof. i Uppsala (se närmast föregående notis) och kvarstad icke som

PERSON AL NOTISER. 399sökande i Lund. Malmström förklarades av sakkunniga, fakultet och konsistorium kompetent och utnämndes av K. M:t 30 dec. 1939 till innehavare fr. o. m. 1 jan. 1940 av den sökta professuren i civilrätt. Professuren i civilrätt med internationell privaträtt är alltjämt obesatt.
    Prof. Åke Malmström är född d. 5 okt. 1905, avlade jur.kand.ex. vid Uppsala universitet d. 19 april 1928 och fullgjorde därefter viss tingstjänstgöring i Uppsala läns södra domsaga. Han avlade jur.lic.ex. i Uppsala d. 15 sept. 1932 och disputerade för doktorsgrad d. 2 nov. 1932 över en avhandling med titeln: »Till frågan om villkor vid fastighetsköp. I.» Han förordnades till doc. i civilrätt vid Uppsala universitet d. 21 juni 1933 och har där bl. a. under tiden 1 jan. 1934—19 juni 1936 samt från d. 1 okt. 1937 uppehållit professur i civilrätt.
    Prof. Malmström har förutom nyssnämnda doktorsavhandling i tryck publicerat arbetena »Till frågan om villkor vid fastighetsköp. II» (1933), »Successionsrättsliga studier» (1938) och »Det s. k. kvalifikationsproblemet inom internationell privaträtt. En principundersökning» (1938), uppsatserna »Rättsutvecklingen 1736—1809» i Minnesskrift ägnad 1734 års lag I (1934), »Personligt betalningsansvar för intecknat skuldebrev» i SvJT 1935 och »Några drag ur de senaste årens tyska rättsutveckling» i TfR 1938, ett antal recensioner, litteraturnotiser o. dyl., företrädesvis i SvJT, samt juridiska artiklar i suppl. till Nordisk familjeboks 3 uppl. och i Nordisk familjeboks månadskrönika.