LARS FRYKHOLM. Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn tillbestånden vid Sveriges offentliga bibliotek. Malmö 1939.Gleerup. 55 s. Kr. 2.50. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen XXVI.

    Ovannämnda skrift har till uppgift att giva en orientering beträffande åtskilliga främmande länders riksdagstryck, författningssamlingar, lagböcker och rättsfallssamlingar m. m. Beträffande de särskilda länderna lämnas i första hand uppgifter om de olika publikationsserier, vari man för närvarande har att efterforska redogörelserna för parlamentens förhandlingar och till grund för dessa liggande officiella eller enskilda förslag och framställningar m. m., varvid i viss utsträckning även lämnas uppgifter om motsvarande publikationer av äldre datum. Härtill ansluta sig så redogörelser beträffande de officiella publikationsserier, vari lagar och förordningar offentliggöras, och beträffande lagböcker av allmän omfattning, där sådana förekomma, ävensom beträffande författningssamlingar och lageditioner, som utgivas av enskilda förläggare. Vidare omtalas huru underrätters och överrätters avgöranden i skilda länder publiceras, varjämte i viss utsträckning allmänna juridiska tidskrifter samt rättslexika uppmärksammas. Slutligen lämnas upplysningar om i vilken utsträckning de i redogörelsen omnämnda publikationerna förefinnas i de främsta offentliga biblioteken i landet.
    Icke minst med hänsyn till de notiser av sistnämnda slag, som förf. meddelar, förtjänar hans arbete juristernas uppmärksamhet. Framförallt är det värdefullt att ha fått en översikt av vad våra bibliotek kunna erbjuda av utländska författningssamlingar och lagböcker samt rättsfallssamlingar och allmänna juridiska tidskrifter; av mindre intresse äro väl åter motsvarande uppgifter beträffande det främmande parlamentstrycket, och detta för övrigt redan av det skäl att ingen torde vänta att finna sådant tryck i större omfattning representerat på något annat bibliotek än riksdagens.
    Förf:s översikt bekräftar vad var och en, som brukar anlita bibliotekens ifrågavarande avdelningar, ofta måst konstatera — det existerar »många oväntade luckor».
    En sammanställning av förf:s uppgifter beträffande beståndet av utomnordiska författningssamlingar, offentliga och enskilda, vilka förnärvarande hållas à jour vid våra större bibliotek, visar följande. Tysk-

462 PHILLIPS HULT.lands »Reichsgesetzblatt» är representerat å Kungl. biblioteket (KB), de båda universitetsbiblioteken (UUB, LUB) och riksdagsbiblioteket (RB). Englands »Public general acts» finnes å samtliga dessa bibliotek med undantag av LUB. Österrikes författningssamling finnes å KB och RB. Den franska »Bulletin des lois», av vilken en serie, avslutad år 1932, finns i KB och en, avslutad år 1931, i UUB, hålles åter numera icke i något av ifrågavarande bibliotek. Däremot finnes den mindre omfattande »Receuil des lois», men blott i RB. Av övriga representerade länders författningssamlingar förekommer ingen å mer än ett av dessa bibliotek, i regel RB. Sålunda finnas i RB författningssamlingar för Australien, Nederländerna, Polen, Sydafrika och Tjechoslovakiet; i KB åter finnas författningssamlingar för Belgien samt Nordamerikas förentastater; och slutligen finns i UUB Schweiz' författningssamling. Orepresenterade äro bland de av förf. uppmärksammade länderna: Bulgarien, Canada, Danzig, Egypten, Indien, Irland, Lettland, New Zeeland, Rumänien, Ryssland, Turkiet. Förmodligen måste man härtill lägga åtminstone flertalet bland följande av förf. tyvärr förbigångna länder: Estland, Litauen, Grekland, Jugoslavien, Portugal, Spanien, Ungern, de sydamerikanska staterna, Japan och Kina.
    Ännu större luckor än beståndet av författningssamlingar uppvisar bibliotekens bestånd av lagböcker och lageditioner av allmän omfattning. Med sådana editioner av nyare datum äro enligt förf:s uppgifter allenast följande stater representerade, och alla dessa allenast i RB: Australien, Danzig, England, Egypten, Frankrike, Nederländerna, Ryssland, Schweiz, Tyskland. Orepresenterade äro sålunda enligt förf:s uppgifter: Belgien, Bulgarien, Canada, Indien, Irland, Italien, Lettland, New Zeeland, Polen, Rumänien, Tjechoslovakiet, Turkiet och Nordamerikas förenta stater. Härtill måste sannolikt även här fogas flertalet bland de förutnämnda länder, vilka över huvud icke uppmärksammats av förf.
    Särdeles ringa är beståndet av utländska rättsfallssamlingar. Representerade äro allenast ett par serier av Englands många prejudikatsamlingar (i de båda universitetsbiblioteken), en fransk, Sirey, (likaså blott i universitetsbiblioteken), en schweizisk (allenast i LUB) och en österrikisk (allenast i UUB) samt av de tyska blott »Entscheidungendes Reichsgerichts» (i KB, LUB, UUB) och »Seufferts Archiv» (i UUB).
    Allra minst omfattande är slutligen beståndet av utländska tidskrifter med ett allmännare innehåll. Här finnes å de av förf. uppmärksammade biblioteken knappast något, som är värt att nämna.
    I det hela synes förf:s översikt giva vid handen, att våra offentliga biblioteks bestånd av författningssamlingar, lagböcker, rättsfallssamlingar och allmänna juridiska tidskrifter är långt ifrån tillfredsställande. Fullt så otillfredsställande, som det kan synas, är dock kanske icke läget. Först och främst bör påpekas, att flera av våra officiella juridiska institutioner förfoga över handbibliotek, som rymma icke så litet av här ifrågavarande författningstryck, rättsfallssamlingar och tidskrifter, och där man även kan påträffa en hel del dylika publikationer, som

ANM. AV LARS FRYKHOLM: RIKSDAGSHANDLINGAR. 463alldeles saknas å de av förf. uppmärksammade biblioteken. Av särskild betydelse äro i detta hänseende Lagberedningens och Justitiedepartementets bibliotek, vilkas sammanslagna utländska avdelningar innefatta en icke oansenlig samling av utländska författningssamlingar samt lagar och förordningar. Dessutom förtjänar Högsta domstolens, Lagrådets och Regeringsrättens bibliotek att nämnas. Några notiser om dessa biblioteks bestånd av hithörande publikationer kunna kanske hava sitt intresse.
    Först må då nämnas att den fullständiga avsaknaden av engelska prejudikatsamlingar i såväl KB som RB åtminstone för Högsta domstolens del så till vida är kompenserad, som domstolens bibliotek äger ett exemplar av »Mews english case law digest» med dess årliga supplement »Mews annual digest».
    Bland författningssamlingar som ingå i Lagberedningens och Justitiedepartementets bibliotek må nämnas den holländska »Luttenberg's Chronologische Verzameling der Wetten...» (sedan 1901), vilken omfattar icke blott en avdelning innehållande den officiella författningssamlingen »Staatsblaad» utan även en avdelning »Besluiten, Arrestenenz.». Vidare finns den belgiska »Pasinomie» (sedan 1893) samt »Pasinomie Luxembourgeoise» (dock blott för 1895—1911). Av Canadas författningssamling finnes en år 1890 påbörjad serie, som tyvärr med år 1916 åter avbrutits. Samma år avbröts också en 1892 påbörjad serie av den engelska »The public general acts». Komplett är åter den omfattande tyska publikationen »Grotefends Gesetzgebungsmaterial. Deutsche Reichs- und Landesgesetze, Verordnungen u. Verfügungen», vilket må påpekas, då RB, som ensamt bland de av förf.uppmärksammade biblioteken äger denna författningssamling, icke fullföljt accessionen efter år 1934. Med hänsyn till att denna publikation ansluter till »Die Gesetze und Verordnungen . . . für den preussischen Staat und das deutsche Reich» 1805—75 Bd 1—3 + Reg. och dess avförf. icke uppmärksammade fortsättning Jahrg. 1876—84 + Suppl. +Reg., kan det kanske förtjäna omnämnas, att även denna äldre serie förefinnes komplett i det nu ifrågavarande biblioteket.
    Av de hithörande publikationer, som ingå i Lagrådets bibliotek, skall blott omnämnas en fullständig serie av den hos förf. icke omtalade »Guttentag'sche Sammlung deutscher Reichsgesetze».
    Att de nu berörda biblioteken, vilka icke äro offentliga, icke kunnat uppmärksammas av förf. är beklagligt men helt naturligt. En lika heklaglig men kanske icke lika naturlig begränsning av sin undersökning har förf. emellertid därutöver företagit genom att så gott som fullständigt förbigå de två största juridiska specialbiblioteken i Stockholm, Juridiska biblioteket (JB), upprättat av Juristföreningen i Stockholm, Sveriges advokatsamfund och Föreningen för utgivande av Svensk juristtidning, samt Stockholms högskolas juridiska bibliotek (StHJB). Det skulle onekligen varit av värde att hava fått upplysning om att t. ex. den engelska »Law quarterly review», som enligt förf. icke finnes i Stockholm, och den amerikanska »The american bar association jour

464 PHILLIPS HULT.nal», vilken enligt förf. icke förekommer å något bibliotek i vårt land, båda ingå i Juridiska biblioteket, löpande sedan 1935 resp. 1934, ävensom att samma bibliotek har den av förf. icke uppmärksammade utmärkta engelska tidskriften »Annual survay of english law» (sedan 1931), den amerikanska »California law review» (sedan 1937) och åtminstone vissa årgångar av den österrikiska »Juristische Blätter», som enligt förf. ej funnit vägen till Sverige, samt den i intet av de offentliga biblioteken ingående danska tidskriften »Juristen» (komplett). Den som vill hava tillgång till den av förf. omtalade amerikanska lageditionen »The code of the laws of the united states of America ... in force January 3, 1935», skulle haft glädje av att få veta, att den finnes åtminstone i ett bibliotek här i landet, Juridiska biblioteket i Stockholm, och han skulle säkert även varit tacksam för att i samband därmed ha fått upplysningen, att nämnda bibliotek även kan tillhandahålla de märkliga publikationer med titeln »Restatement of the law», vilka utgöra resultatet av det kodifierings- och unifieringsarbete, som sedan 1923 bedrivits av American law institute (jfr SvJT 1938 s. 604). Påsamma sätt skulle det otvivelaktigt varit till nytta, särskilt för juristerna i Stockholm, om förf. meddelat exempelvis att »Entscheidungen des Reichsgerichts» ingår såväl i StHJB (komplett) som i JB (blott Civilsachen) och att »Seufferts Archiv», som enligt förf:s uppgifter blott finnes i UUB, även finnes — förutom i fullständigt exemplar i HD:s bibliotek — i StHJB ävensom att samma bibliotek har den tyska rättsakademiens Jahrbuch och samma akademis Zeitschrift o. s. v.
    Även med den begränsning förf. givit sitt arbete utgör det ett värdefullt tillskott till vår fattiga litteratur på den juridiska bibliografiens område. Förf:s skrift har visserligen många skönhetsfläckar — framförallt störes läsaren av den minst sagt knaggliga stilen och av en viss inkonsekvens beträffande stoffets systematisering, särskilt dess gruppering på text och noter, samt av åtskilliga förargliga tryckfel och rena slarvfel (se t. ex. s. 52 not 3 den trefalt oriktiga benämningen av Juridiska biblioteket eller den felaktiga uppgiften s. 29, att den ovannämnda, av Juristförbundet i Danmark utgivna tidskriften »Juristen» vore organ för landets advokatsamfund) — men trots detta fyller den väl sin uppgift att underlätta orienteringen på ett för många jurister till stor del ganska okänt och svårtillgängligt gebit. Den bör därför hälsas med tacksamhet icke bara av de bibliotekstjänstemän, som hava att syssla med tryck av detta slag, utan även av de jurister med flera, vilka bruka anlita bibliotekens ifrågavarande avdelningar. En än större tacksamhet skulle förf. emellertid kunna förskaffa sig, om han för nu ifrågavarande område gjorde sig till målsman för den systematiska accession han själv efterlyser och toge initiativ till det samarbete mellan våra bibliotek, större och mindre, som här är alldeles nödvändigt, om dessa med sina i regel knappt tillmätta inköpsanslag skola kunna fylla sin uppgift att tillhandahålla det främmande författningstryck m. m., varav allt som oftast behov uppstår. Utan ett sådant samarbete med en lämplig fördelning av uppgifterna på de särskilda biblioteken kommer

ANM. AV LARS FRYKHOLM: RIKSDAGSHANDLINGAR. 465säkerligen det nuvarande otillfredsställande tillståndet att fortvara även i framtiden och kommer den, som efterfrågar exempelvis en författningssamling från Argentina eller en italiensk motsvarighet till Skarstedts lagedition, att få till svar, att den begärda publikationen icke finnes å något svenskt bibliotek. Med ett sådant samarbete åter skulle man säkerligen — särskilt om det finge omfatta även Högsta domstolens, Lagberedningens och Justitiedepartementets med flera liknande bibliotek, så att uppgifter om dessas bestånd av ifrågavarande publikationer inflöte i de offentliga bibliotekens accessionskatalog — med relativt ringa kostnader kunna åstadkomma ganska mycket. Därefter skulle tiden snart vara mogen för en ny upplaga av förf:s skrift.

Phillips Hult.