Skandinavisk lagstiftning om förmögenhetsbrott. Den svenska straffrättskommitté som utarbetar ny lagstiftning om förmögenhetsbrotten (se SvJT 1937 s. 551) har vid uppdragets utförande samrått med den norska straffelovkomiteen av 1934 vilken för närvarande är sysselsatt med revision av samma parti av strafflagens speciella del. Ett första sammanträde mellan debåda kommittéerna ägde rum i Oslo i maj 1938 (se SvJT 1938 s. 417). Där

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 483efter sammanträdde man i Stockholm i januari 1939. Nu har ett tredje och sista möte förekommit i Oslo d. 1—3 april 1940. Samarbetet har icke avsett att åstadkomma likalydande parallelltexter. Däremot har enighet i sto rutsträckning uppnåtts om själva principerna för lagstiftningen. Lagförslag i ämnet torde såväl i Sverige som i Norge avges under den närmaste tiden.
    Stockholm den 8 april 1940.

N. B.