Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 3 juni 1939 å Svenska läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 175 ledamöter från skilda delar av landet.
    Enligt samfundets stadgar företogs val av ordf., vice ordf., fyra ledamöter i styrelsen och fyra styrelsesuppleanter för en tid av två år, varvid till ordf. utsågs hr Eliel Löfgren, Sthm, till v. ordf. hr Torsten Setterberg, Göteborg, till styrelseledamöter hrr Karl Hillgård, Halmstad, Lennart Jacobsson, Malmö, Julius Lindström, Katrineholm, och Birger Melin, Göteborg, samt till styrelsesuppleanter hrr Thure Essén, Sthm, William Kristensen, Göteborg, Helge Lindahl, Sthm, och Hugo Lindberg, Sthm. Till styrelsesuppleant för en tid av ett år utsågs hr Henry Ljunggren, Hälsingborg.
    Föredrag hölls av prof. Håkan Nial över ämnet »Något om lagberedningens förestående förslag till ny aktiebolagslag». Därefter lämnade samfundets sekr. en redogörelse för vad som, efter föregående årsmöte, åtgjorts förberedande av ökat skydd för klientmedel.

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1939 hållit sex sammanträden, därav ett gemensamt med Juristföreningen i Stockholm och Kriminalistföreningen. Förutom föreningsärenden har vid avdelningens sammanträden förekommit bl. a. diskussion av senaste ändringar i skattelagstiftningen, inledd av advokaten Axel Roos, Malmö. Före-

492 NOTISER.drag ha hållits av advokaten Axel Hemming-Sjöberg om »Vissa frågor rörande revisionen av författar- och konstnärsrätten», av rådmannen Erik Wilhelmsson över ämnet »Det nya förslaget till arvs- och gåvobeskattning» samt av advokaten Sigurd Ahlmark om »Några nyheter i hyreslagstiftningen». Styrelsen har utgjorts av hrr Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau,v. ordf., Harald Bauer, Thure Essén, Emil Henriques, John Kallstenius och Sven Salmonson. Suppleanter ha varit hrr Gudmund Silfverstolpe, Sten Södermark och Ragnar Öhman. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort hrr Hjalmar Dalén, Hans Ihre, Göran Kalling, Otto Lagerström, Helge Lindahl, Carl Ljungholm, Axel Nilsson, Gustaf Adolf Rising, Georg Stjernstedt, Olof Södermark, Albert Vallin, Sune Wetter och fröken Märta Wikström, samt såsom suppleanter hrr Sigurd Ahlmark, Nils Angeberg, Birger Barre, fru Sigrid Beckman, hrr Olof Behm, Dick Bergman, Fred. Bohnstedt,Ivan Brehmer, Arne Hasselgren, Axel Hemming-Sjöberg, Konrad Quensel, Torsten Svensson och Clas Östberg. Avdelningens sekreterare är hr Gunnar Bomgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 278 medlemmar.