Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1939 hållit ett möte. Förutom föreningsangelägenheter har förekommit föredrag av advokaten frih. Georg Stjernstedt, Stockholm, över ämnet »Några punkter av praktiskt intresse i gällande lagstiftning om arv, testamente, boutredning och arvskifte».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Julius Lindström, Katrineholm, ordf., Gustaf Hökerberg, Norrköping, v. ordf., Wilhelm Brodin, Linköping, Gunnar Rehnberg, Nyköping, och Hans Sundström, Jönköping. Suppleanter hava varit hrr Erik Hägerdal, Kalmar, Oskar Jenrik, Norrköping, och Helge Qvarnström, Västervik. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Bremberg, Eskilstuna, Axel Hemmar, Norrköping, Alarik Lindskog, Västervik, och Ragnar Strömbom, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden hrr Mats Nordström, Norrköping, Harry Rosén, Nyköping, Alf Rudenmark, Eksjö, och Nils Trotting, Jönköping. Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 64 medlemmar.

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1939 hållit två ordinarie sammanträden, varvid utom föreningsärenden förekommit diskussioner beträffande skyldighet för advokater m. fl. att ställa säkerhet för fullgörandet av förbindelser, som uppkommit i deras rörelse, om upprättandet av bouppteckningsbyrå i Malmö, varjämte hållits föredrag av jur. dr Axel Roos över ämnet »Om skyldighet för boutredningsman att ställa säkerhet för omhänderhavda medel», samt av advokaten Sigfrid Lindström över ämnet »Rätt till ändring av villkor vid benifika dispositioner». Ledamöter i styrelsen äro hrr Axel Roos, Malmö, Matts Åvall, Hälsingborg, Sigfrid Lindström och Gunnar Behm, Malmö, samt Gunnar Thomasson, Eslöv; suppleanter fröken Karin Lindeberg och hr Bertil Gabrielson, Malmö, samt hr Torsten Persson, Kristianstad. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hava valts hrr Axel Roos och Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Persson, Eslöv, Povel Grönvall, Karlskrona, och Olof Lundqvist,

NOTISER. 493Hälsingborg, samt till suppleanter i nämnden hrr Åke Wiberg, Malmö, Carl Borgström, Lund, Svante Malmquist, Malmö, Henry Ljunggren, Hälsingborg, och Henning Dahlin, Ystad. Som sekr. tjänstgör hr Lennart Jacobsson i Malmö. Antalet ledamöter är 95.