Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1939 hållit tre allmänna sammanträden, därvid utom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av advokaten Gustaf Ebenfelt över det föreliggande lagförslaget angående reglering av strandbebyggelsen m. m., av advokaten Stig Wiberg över ämnet »Något om propositionen rörande ändringar av vissa delar av nya hyreslagen» och av advokaten Gunnar Bomgren över förslaget till ny lag om arvsskatt och skatt för gåva.
    Till ledamöter av styrelsen hava utsetts hrr Torsten Setterberg, William Kristensen, Birger Melin och Osborne Losman, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Karl Hillgård, Halmstad.
    Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hava valts hrr Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Göteborg, Erik Leman, Göteborg, Folke Sjögren, Göteborg, och Per Tottie, Uddevalla, samt till suppleanter i nämnden hrr Mårten Henriques, Göteborg, Bengt Hessle, Göteborg, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Göteborg, och Karl Axel Vinge, Göteborg. Som avdelningens sekr. och kassaförvaltare tjänstgör hr Johan Ramberg, Göteborg. Avdelningen räknade vid årsskiftet 112 medlemmar.
    Tillsammans med Göteborgs juristklubb och Rådhusklubben i Göteborg gästade avdelningen d. 10 och 11 juni Juridisk Forening fra Nordjylland i Aalborg.

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund omfattande i Kopparbergs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Stockholmslän bosatta advokater höll ordinarie möte å Stadshotellet i Västerås d. 28 jan. 1939. Till avdelningens ordf. omvaldes advokaten Holger Wiklund i Uppsala. Övriga styrelseledamöter blevo advokaten Enar Lundström i Karlstad, v. ordf., advokaten Frithiof Hydbom i Västerås, advokaten Tore Landberg i Falun och advokaten Harry Henschen i Örebro. Till ledamöter i advokatsamfundets nämnd utsågos advokaterna Harald Håkansson i Uppsala, Erik Dahlberg i Örebro och J. Ruben Nyman i Västerås med advokaten Theodor Sylwan i Falun samt advokaterna Folke Adelsohn och Aje Werner i Karlsladsom suppleanter. Efter sammanträdet höll advokaten Erik Brehmberg i Eskilstuna föredrag över ämnet »Något om advokatförhållandena i Tyskland». Efter föredraget följde en livlig diskussion. Mötet bevistades av 22 av avdelningens ledamöter. Vid årsskiftet räknade avdelningen 57 ledamöter.

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Östersund d. 18 mars 1939. Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr Adolf Sjöberg i Östersund, ordf., Gunnar Fogelqvist i Sundsvall, Diderik CappelenSmith i Östersund, sekr., och Volter Sjöberg i Örnsköldsvik med hrr Albert Hansson i Härnösand, Sten Palmgren i Skellefteå och John Nordstrand i

494 NOTISER.Sundsvall till suppleanter. Vidare valdes till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hrr Oskar Hjertquist i Härnösand, Erik Selander i Östersund och Sven Hallström i Umeå och till suppleanter i nämnden hrr Oliver Öhnell i Gävle, Olof Rödöö i Östersund och Rudolf Ahlgren i Umeå. Efter förhandlingarna förekom diskussion av ämnet »Organisationen av den utomprocessuella rättshjälpen åt obemedlade». Avdelningen räknade vid årsskiftet 46 medlemmar.