Magnus Johan Täcklind avled d. 13 april 1940. Han var född i Östra Kärstorp i Malmöhus 1. 1860 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1879 och hovrättsex. där 1882. Han blev vice häradshövding 1886. Han valde därefter lantdomarbanan och blev, efter tjänstgöring i skilda domsagor samt i Skånska hovrätten där han var adjungerad ledamot 4 mån., 1900 häradshövding i Vättle, Ale och Kullings domsaga, i vilket ämbete han kvarstod till dess han inträdde i pensionsåldern. Han var 1903—05 ledamot av riksdagens andra kammare och han blev 1927 stadsfullmäktiges ordf. i Alingsås. 

    Till justitieminister i Finlands nybildade regering har efter jur. dr J. O. Söderhjelm (SvJT 1939 s. 717) kallats riksdagsmannen advokaten Oskari Lehtonen. Denne är född 1889. Vorden filosofiekandidat 1911 avlade Lehtonen rättsex. 1914 och blev samma år jurisutriusquekandidat.Vicehäradshövdingetitel erhöll han 1916. Sedan 1914 har Lehtonen varit advokat i staden Lahtis. Han har handhaft flera kommunala uppdrag i sin hemstad och varit riksdagsman 1927—33 samt ånyo sedan 1936.

O. Hj. G.

    Finlands Högsta domstol. Efter det presidenten Fr. A. Pehkonen till följd av sin ålder lämnat sitt presidentämbete har till hans efterträdare d. 21 mars kallats justitierådet Nils Hjalmar Neovius. Denne är född 1877, avlade rättsexamen 1901 och erhöll vicehäradshövdingetitel 1903. Under sin tjänstemannabana var Neovius fästad vid Wiborgs hovrätt, där han blev hovrättsråd 1917. Följande år kallades Neovius till ledamot av Högsta domstolen. Han hör till dem, som till följd av lagtrohet av rysk domstol ådömts fängelsestraff, vilket av honom avsuttits 1913—14 i Kresty-fängelset i S:t Petersburg.

O. Hj. G.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 8 mars 1940 förordnat sekreteraren i processlagberedningen hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Söderlund att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med fortsatt utredning av frågan om särskild lagstiftning rörande rättegångsförfarandet till följdav krig eller krigsfara m.m. samt med utarbetande av proposition tillriksdagen i ämnet.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 15 mars 1940 till revisionssekreterare fr.o.m. 1 april 1940 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Elis Melander;
    30 mars 1940 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Gunnar Carlesjö och assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Ivar Öhman att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, Carlesjö fr. o. m. 16 och Öhman fr.o.m. 15april 1940;
    12 april 1940 till revisionssekreterare fr. o. m. 16 april 1940 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Erik Hagbergh;
    26 april 1940 till ordförande i nedre justitierevisionen efter revisionssekreraren Gösta Siljeström under fem år fr.o.m. 1 maj 1940 förordnat revisionssekreteraren Ove Hesselgren (se nedan);
    s. d. till revisionssekreterare fr.o.m. 1 maj 1940 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge

Arnold Herrlin.