496 PERSONALNOTISER.    Hovrätterna. K. M:t har 30 mars 1930 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 april 1940 utnämnt assessorn i hovrätten Gunnar Bogren;
    s. d. till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 april 1940 förordnat e. o. assessorn i samma hovrätt Evert Persson;
    26 april 1940 till assessorer i Svea hovrätt förordnat adj. ledamöterna i hovrätten Nils Joachimsson och Mauritz Svensson.

    Häradsrätterna. K. M:t har 8 mars 1940 — jämte det K. M:t icke funnit skäl bifalla en av stadsfullmäktige i Lysekil gjord framställning om uppdelning av Sunnervikens domsaga i två tingslag med tingsställen i Kviström resp. Lysekil eller, med domsagans bibehållande såsom ett tingslag, om inrättande av tingsställe jämväl i Lysekil och om domsagokansliets förläggning till Lysekil — bestämt, att kansliet skall fortfarande tills vidare vara förlagt till Uddevalla i avbidan på undersökning, huruvida därstädes eller i Kviström kunna anordnas tillfredsställande kansli och arkivlokaler;
    15 mars 1940 till häradshövding i Sunnervikens domsaga fr. o. m. 1 april 1940 utnämnt revisionssekreteraren Thorsten Gislander;
    21 mars 1940 till häradshövding i Lindes domsaga fr. o. m. 1 juni 1940 transporterat häradshövdingen i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkindsdomsaga Hugo Nohrlander;
    s. d. förordnat att Sunnervikens domsagas häradsrätt skallfr. o. m. 1 april 1940 äga upptaga vissa sjörättsmål, för vilka rådhusrätten i Lysekil tidigare varit rätt domstol, ävensom föreskrivit, att om för upptagande av sjöförklaring eller sjöförhör urtima ting med häradsrätten utsättes, detta skall, där sökanden det begär, hållas i Lysekil;
    s. d. förordnat att Pajala och Korpilombolo tingslag skall fr. o. m. 1 jan. 1941 hava tingsställe allenast i Pajala (f. n. jämväl i Korpilombolo);
    26 april 1940 till häradshövding i Södra Roslags domsaga fr. o. m. 1 maj 1940 utnämnt ordföranden i nedre justitierevisionen revisionssekreteraren Gösta Siljeström.

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1940 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
Mars 27 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 15 dec. 1939 ang.rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassareserv. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)
April 1 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: hovrättsrådet Erik Söderlund. (Just.dep.)
» 3 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 31 mars 1938 om förfoganderätt för luftskyddets behov. Föredragande: hovrättsassessorn Martin Wahlbäck. (Soc.dep.)
» 4 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d. 2 juni 1933 om ägofred. Föredragande: lagbyråchefen Bertil Fallenius. (Jordbr.dep.)
» 11 Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 kap. 6 § och 4 kap. 7 § giftermålsbalken (vigsel utan lysning, jfr ovan s. 491). Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
» 15 Förslag till lag ang. förordnande om anstånd med betalning av gäld m. m. (moratorielag). Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
» 22 Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. strafflagen m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin. (Just.dep.)
» 25 Förslag till lag om meddelande av förordnande att lantarbetstidslagen d. 15 juni 1939 icke skall äga tillämpning. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep.

Sven Björkholm.