Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland. Tidskriftens båda sista häften för föregående år (n:ris 5 och 6) innehålla bl. a. tvenne minnesartiklar, den ena av f. hovrättspresidenten J. F. SELIN i anledning av Viborgshovrätts 100-årsjubileum och den andra av minister RaFAEL ERICH till 100-årsminnet av Leo Mechelins födelse. Härutöver återfinnes i h. 5 en längre artikel av advokaten GÖSTA FREDENBERG om skuldlöst skadeståndsansvar. Förf. ger här en översikt av nyare strömningar inom skadeståndsrättens om-

534 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.råde icke blott i den finländska rätten utan även i främmande rättssystem, därvid i första rummet den svenska rätten observerats. Framställningen innehåller även ett rikhaltigt material ur rättspraxis från Finland och Sverige.
    Innevarande års första häfte inledes med nekrologer över professorerna A. W. Gadolin och Ragnar Knoph. I övrigt innehåller häftet artiklar av förvaltningsrådet RUDOLF BECKMAN om den nya finska sjölagen, som trätt i kraft den 1 januari 1940, och av jur. dr Bo PALMGREN om rätten att illlmyndigheter insända handlingar med posten. I sistnämnda artikel gör förf. kraftigt gällande, att äldre tiders stränga krav på personligt ingivande av inlagor och rättegångsskrifter icke äro förenliga med nutida förhållanden och att man utan olägenheter skulle kunna i betydligt större utsträckning än nu är fallet medgiva dylika handlingars insändande genom posten. De frågor, som härvidlag uppkomma, diskuteras både de lege lata och delege ferenda. Givetvis hava de vid artikelns tillkomst rådande krigsförhållandena givit ytterligare eftertryck åt förf:s argument. Motsättningen till äldre tiders uppfattning i dessa frågor kommer i viss mån till synes i ett bemötande, som förvaltningsrådet BECKMAN gjort till vissa av förf:s slutsatser i andra häftet av tidskriften. — I sistnämnda häfte förekommer i övrigt ytterligare en av krigsförhållandena inspirerad artikel, nämligen av prof. S. R. BJÖRKSTEN om de enligt folkrätten tillåtna krigsmedlen, och vidare en utredning av rådmannen LARS GESTRIN om giltigheten av utfästelse att framdeles pantsätta lösöre.
    Slutligen må tillfället begagnas för att bringa Juridiska Föreningen i Finland en honnör för att den trots de rådande förhållandena till synes utan rubbningar förmått fullfölja utgivandet av sin tidskrift.

E. A.