Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta Scandinaviai juris gentium, innehåller i sitt före krigsutbrottet redigerade häfte nr 2—3 för år 1939 två uppsatser berörande neutralitetens begrepp nämligen »Folkförbundets sanktionssystem och neutraliteten» av GUNNAR SANDBERG samt »Ideologisk nøitralitet» av EDVARD HAMBRO. I den förra redogöres för motsättningen mellan den dittills vedertagna neutralitetsrätten samt det genom Nationernas förbunds pakt skapade sanktionssystemet ävensom dettas uppluckring. Uti den senare diskuteras det på senare tid framförda kravet på s. k. »ideologisk neutralitet», d.v.s. att den stat som önskar vara neutral i krig ej heller må taga parti i fredstid utan att såväl staten, pressen och den allmänna opinionen som individerna i såväl krig som fred äro skyldiga icke taga ställning till andra staters tvister och politiska åtgärder inom viss stat. Författarens undersökning om folkrättens neutralitetsbegrepp, särskilt enligt norsk uppfattning, utmynnar i det omdömet, att anspråket på ideologisk neutralitet saknar hemul i folkrätten. — Vidare återgives i häftetett av professor FREDE CASTBERG vid det nordiska studentmötet i Oslo sommaren 1939 hållet föredrag »Politikk och Folkeret». Detta utgör väsentligen en översikt av Nationernas Förbunds utveckling samt vissa önskemål och varningar bl. a. om faran av att såsom förbundet gjort avvisa varje krav på revision av bestående förhållanden.

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 535    Tidskriftens häfte nr 4 för år 1939 innehåller en på historisk grund lagd samt till och med de första krigsmånaderna framförd uppsats av ARNOLD RAESTAD om »Nøitral skibsfarts stilling etter folkeretten under nuværende verdenskrig».

Hbg.