TORSTEN ERIKSSON. Brott och samhälle. Med företal av överdirektör HARDY GÖRANSSON. Sthm 1939. Bonniers. 297 s. Kr. 6.50. — Orientering i aktuella ämnen.

    Vår litteratur är ganska fattig på översiktliga och sammanfattande framställningar på kriminologiens och kriminalpolitikens fält. Med tillfredsställelse hälsar man därför ett arbete som det föreliggande och hyser en viss benägenhet att lämna anmärkningarna mot författarens disposition och framställningssätt åsido, så mycket mer som boken till största delen präglas av en stor sakkunskap, grundad både på författarens omfattande teoretiska studier och på hans praktiska erfarenhet i fångvårdens tjänst. En viss mångordighet och svaghet för historiska kuriositeter skymma de stora linjerna i tankegången och förminska arbetets användbarhet just som orientering i de aktuella kriminalpolitiska frågorna. Eljest är det ett nöje att vitsorda författarens alltigenom objektiva och vetenskapligt kritiska sätt att utnyttja kriminalstatistiken och övriga forskningsdata rörande brottslighetens omfattning och orsaker. Med särskild behållning läser man författarens redogörelser i bokens senare avsnitt angående det svenska straffsystemet och straffverkställigheten. Arbetet är försett med ett företal av den svenske fångvårdschefen, i vilket med allt skäl pekas på vissa individual- och socialpsykologiska realiteter, som stå i vägen för vissa moderna tendenser till straffbegreppets och strafföreställningarnas totala upplösning och utplånande. Mot att beteckna dessa reflexioner som ett »beklämmande» återfall i »vidskepliga» vedergällningsteorier — vilket skett i HILDING EEKS anmälan av arbetet i Aftonbladet — måste man på det bestämdaste reagera.

Ivar Agge.

 

RABBE AXEL WREDE. Valda juridiska uppsatser. II. Helsingfors 1939. Simelii arvingar. 278 s. Fmk 125.00. — Juridiska föreningens i Finlandpublikationsserie n:o 8.

    Frih. Wrede, den finska rättsvetenskapens grand old man under många år, utgav 1924 en första volym innehållande valda juridiska uppsatser. Han önskade utge en andra sådan samling men hann ej före sin död, år 1938, förverkliga sin önskan. Nu har Juridiska föreningen i Finland utgivit den i hans ställe. Boken innehåller tio uppsatser i skilda ämnen: statsrätt, folkrätt, processrätt och rättshistoria. De ha förut varit publicerade, dock blotten i Svensk Juristtidning. Man får av boken ett starkt intryck av att författaren intog en betydelsefull plats bland sitt lands kulturpersonligheter.

I. S.