P. VON SETH. Lagen om rätt till jakt den 3 juni 1938 jämte tillhörande författningar. Textupplaga med förklarande anmärkningar och sakregister. Sthm 1939. Norstedt. 504 s. Kart. kr. 7.50.

    F. d. justitierådet VON SETH, som tidigare ombesörjt en i flera upplagor utkommen edition av 1912 års lag om rätt till jakt, har utgivit en motsvarande upplaga av den nya jaktlagen av 1938. Den nya editionen innehåller liksom de tidigare tillämplig författningstext jämte kommentar, som på viktiga punkter är ganska ingående. Den kommer helt säkert att liksom sina föregångare röna livlig uppskattning. För att lätt kunna medtagas i skog och mark är den i fickformat.

I. S.

SVERKER GROTH. Lagen om enskilda vägar den 3 september 1939. Sthm 1940. Hökerberg. 142 s. Kr. 5.75.

    Förste aktuarien i statistiska centralbyrån SVERKER GROTH, som tillika är lärare i rättslära vid skogshögskolan, har utgivit denna kommentar till den nya lagen om enskilda vägar och andra författningar rörande det enskilda vägväsendet. Kommentaren bygger i allt väsentligt på lagstiftningens förarbeten. Syftet har varit att åstadkomma en kortfattad handbok till gagn både för allmänheten och för dem som å tjänstens vägnar ha att handlägga ärenden angående enskilda vägar. Själva kommentaren föregås av en inledning, vari redogöres för rättsutvecklingen och den nya lagstiftningens huvuddrag. Framställningssättet är mycket koncist och redigt, vilket är en stor förtjänst hos en bok av detta slag.

I. S.

 

Suomen Kriminalistiyhdistyksen Vuosikirja 1939. —Kriminalistföreningens i Finland Årsbok 1939. Helsingfors 1940. 96 s. Fmk 30.00.

    Kriminalistföreningens i Finland tvåspråkiga årsbok för 1939, nu utkommen, innehåller förhandlingarna vid föreningens årsmöte i Helsingfors den 28 april 1939 (på finska) samt handlingar, som hänföra sig till föreningens officiella verksamhet (på finska och svenska), nämligen berättelse över föreningens verksamhet 1938, förvaltningen av föreningens penningmedel under

538 LITTERATURNOTISER.samma år samt årsmötets protokoll. Därjämte ingår i boken ett finskspråkigt föredrag, hållet under antibrottslighetsdagarna i Björneborg den 25 februari 1939: Tillfredsställandet av den brottsliges behov av straff av professor ERIK AHLMAN.

V. V.