SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING1939.1

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN IVAR AGGE.

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.

Dalamålet angående Högbroforsen. Stockholms rådhusrätts protokoll. Utg. av Svenska handelsbanken. Sthm. Seelig. 876 s. Kr. 2.00.
    Jfr Högbroforsen i belysning av Dalamålet. En orientering utg. av Aktiebolaget Svenska handelsbanken. Sthm. Seelig. 140 s. Kr. 1.00.
Frykholm, Lars. Översikt över riksdagshandlingar samt författnings och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek. Lund. Gleerup. 55 s. Kr. 2.50. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 26. (SvJT 1940 s. 461.)
Hildebrand, Karl. Riksgäldskontoret 1789—1939. Sthm. Nord. bokh. 68s. Kr. 2.50.
Hägerström, Axel. Socialfilosofiska uppsatser. Med inledning av MARTIN FRIES. Sthm. Bonnier. 256 s. Kr. 6.50.
Kinda och Ydre domsaga. Ett bildgalleri till häradshövdingen C. H. G. Cederschöld 6/6 1939. Uppsala. Almqvist & Wiksell. 51 s. (SvJT 1939 s. 387.)
Lundstedt, Vilhelm. Hutlös journalistik. Slutuppgörelse med Svenska Morgonbladet i Högbroforsaffären. Upps. Norblads bokh. 119 s. Kr. 1.50.
Lundstedt, Vilhelm. Resningslagen och Högbroforsdomen. En rättsvetenskaplig undersökning. Upps. Norblads bokh. 374 s.
Ollén, David. Dreyfusskandalen och Högsta domstolen. En vidräkning med prof. V. Lundstedt. Sthm. Seelig. 63 s. Kr. 0.75.

RÄTTSHISTORIA.

Almquist, Jan Eric. Förteckning överstudenter, som före 1813 vid Lunds
universitet avlagt de i kungl. förordningen den 10 mars 1749 angivna akademiska kunskapsproven för inträde i rättegångsverken. Lund. Gleerupska univ.-bokh. 76 s. Kr. 1.50.
Arboga stads tänkebok. Utg. av ERIK NOREEN och TORSTEN WENNSTRÖM. Sthm. H. 6—7. s. 321—411, 160 s. Kr. 4.50, 6.50. —Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällskapet. H. 182—183.
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. D. 3. (1560—1592) utg. av FOLKE LIND BERG. Sthm. Nord. bokh. 1036 s. Kr. 15.00. — Stadshistoriska institutet.
Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Utg. av Stockholms stadsarkiv. Del I 1592—1595 redigerad av DANIEL ALM QVIST. Sthm. Norstedt. 452 s. Kr. 12.00.
Stockholms stadsböckerfrån äldre tid. Utg. av K. samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Sthm. Utg.Ser. 2. Tänkeböcker. Stockholmsstads tänkeböcker. Ny följd. D. 3. 1553—1567. Utg. genom JOH. Ax. ALMQUIST. 406 s. Kr. 14.00.

PRIVATRÄTT.

Ahlmark, Sigurd. Den nya hyreslagstiftningen. Kommenterande redogörelse för lagarna av den 22 juni 1939. Sthm. Fritzes bokh. 207 s. Kr. 2.90.
Arvslagen jämte dithörande författningar. Med förklaringar utg. av ARTHUR LINDHAGEN och ERIK

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betätnkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (för dessa, se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket) ävensom icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

540 IVAR AGGE.LIND. 2. uppl. Sthm. Norstedt.251 s. Kr. 8.25.
Björling, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 8. uppl. ombesörjd av RAGNAR BERGENDAL och JOHAN BJÖRLING. Lund. Gleerup. 365 s. Kr. 8.75. (SvJT 1940 s. 348.)
Bokföringslagenav den 31 maj 1929 jämte därtill hörande författningar. Utg. av WILHELM HEMBERG och OSKAR SILLEN. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 203 s. Kr. 5.75.
Hult, Phillips. Civilrättsliga spörsmål. Sthm. Norstedt. 85 s. Kr. 3.00.
Lagombe for dran med luftfartyg. Med förklar. ur autentiska källor . . . utg. av HUGO WIKANDER. Sthm. Norstedt. 85 s. Kr. 3.00.
Lagen om rätt till jakt den 3 juni 1938 jämte tillhörande författningar. Text uppl. med förklarande anm. och sakregister av P. VON SETH. Sthm. Norstedt. 504 s. Kr. 3.75.
Lagen om understödsföreningar den 24 mars 1938 och andra författningar som beröra understödsföreningarnas verksamhet . . . av HOLGER ARESCHOUG och GERDT BRUNDIN. Sthm. Seelig. 239 s. Kr. 5.50.
Lejman, Fritjof. Bidrag till läran om återvinning i konkurs. Akad. avh. [Sthms högsk.] Upps. Almqvist & Wiksell. 266 s. Kr. 8.50.
Svensk trafikförsäkring 1929—1939. På uppdrag av trafikförsäkringsföreningens styrelse utarb. av ERIC ANDERSSON, LARS BENNICH, MAC HALL & ESKIL OTTOSSON. Sthm. Norstedt. 144 s. Kr. 3.00. (SvJT 1940 s. 350.)
Widegren, Seibrant. Lagfart och inteckningar. Kort vägledande juridiskframställning, angående tomter och andra fastighetsförhållanden. Sthm. Tiden. 96 s. Kr. 1.75.
Wikander, Hugo. Om tullverkets ansvarighet för gods i dess vård m. m. Juridisk undersökning verkställd ienlighet med Kungl. generaltullstyrelsens hemställan. . . Sthm. Marcus. (SvJT 1939 s. 796.)

STRAFFRÄTT.

Agge, Ivar. Studier över det straffrättsliga reaktionssystemet. 1. Sthm. Nord. bokh. 216 s. Kr. 8.50.
Eriksson, Torsten. Prostitution och samhälle. Sthm. Bonnier. 251 s.Kr. 5.50.
Hoover, J. Edgar. Kamp mot brottet. Övers. Sthm. Norstedt. 284 s. Kr. 6.75.
1938 års lagstiftning om sammanträffande av brott. Promemoria på uppdrag av justitieministern utarb. av C. G. HELLQUIST & NILS REGNER. Sthm. Nord. bokh. 62 s. Kr. 1.00. — Justitiedepartementets promemorior 1939: 1. (SvJT 1939 s. 195.)

PROCESSRÄTT.

Kallenberg, Ernst. Svensk civilprocessrätt. Bd 2. H 7. Lund. Gleerupska univ.-bokh. s. 1497—1652 [+ sakreg. till hela arbetet]. Kr. 7.00. (SvJT 1939 s. 665.)

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

Andrén, Georg, Tingsten, Herbert, Herlitz, Nils, Sundberg, Halvar G. F. Sveriges styrelse. Sthm. Vict. Petterson. 221 s. Kr. 4.50.
Barnavårdslagen med tillhörande författningar utg. av GUNNAR WETTERBERG. Lund. Håkan Ohlsson. 163 s. Kr. 3.00.
Borgstedt, Anders. Den statsanställdes lön och placering, enligt författningar gällande fr.o.m. 1 juli 1939. Sthm. Tiden. 235 s. Kr. 2.50.
Brusewitz, Axel. Riksdagen och utrikespolitiken. Statsrådets ansvarighet. Opinionsnämnden. Sthm. Vict. Petterson. 579 s. Kr. 15.00. — Sveriges riksdag. Avd. II. Bd. 15.
Fornmark, Erik. Skatteutjämningensproblem. Akad. avh. Lund. Lindstedts univ.-bokh. 284 s. Kr. 10.00.
Herlitz, Nils. Föreläsningar i förvaltningsrätt. 2. Den offentliga förvaltningens organisation. Förra delen. Sthm. Norstedt. 188 s. Kr. 7.00. (SvJT 1940 s. 349.)
Holmström, Nils. Semesterlagen. Kommenterande redogörelse för lagen den 17 juni 1938. Sthm. Fritzes bokh. 159 s. Kr. 3.00. (SvJT 1939 s. 796.)
von Koch, Ragnar. Samhällets barnavård. Lagen den 6 juni 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 718 s. Kr. 12.50.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1939. 541Lagen om försäkring för olycksfall i arbete jämte därmed sammanhängande författningar. Utg. av ALBERT EISEN och ERNST LÖFMARK. 4. uppl. Sthm. Norstedt. 267 s. Kr. 6.75.
Malmar, Lilly. Detaljhandelns arbetstid. Handledning i 1939 års lag. Sthm. Bonnier. 48 s. Kr. 1.25.
Nordin, John. Arbetstidslagen för detaljhandeln och butikstängningslagen. Sthm. Seelig. 174 s. Kr. 3.00.
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok. Handledning för menige man och för taxeringsmyndigheter. Sthm.Tiden. 194 s. Kr. 1.50. — Tidensmedborgarhandböcker. 11.
Sköld, Per Edvin. & Vanner, Al. Taxeringshandbok. Sthm. Tiden. 187 s. Kr. 3.00.— Tidens medborgarhandböcker. 10.
Stadsplanelagen jämte byggnadsstadgan m.m. utg. av HILDING FORSSMAN. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 252 s. Kr. 6.75.
Sölvén, Arnold. Huvudavtalet mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i Sverige. Sthm. Landsorganisationen i Sverige. 228 s. Kr. 0.50.

INTERNATIONELL RÄTT.

Stael von Holstein, Lage. Vår neutralitet. Sthm. Seelig. 214 s. Kr. 4.75.
Undén, Östen. Neutralitet och folkrätt. Sthm. Bonnier. 71 s. Kr. 2.00. —Göteborgs högskola. Forskningar och föreläsningar. 1.