Förening för internationell sjörätt i Finland, som grundades i slutet av år 1938, har hållit sitt första årsmöte. Föreningens styrelse utgöres av förvaltningsrådet Rudolf Beckman, ordförande, minister Rafael Erich, vice ordförande, samt vicehäradshövdingen sjökaptenen Herbert Andersson, vicehäradshövdingen Tönne Antell, filosofiedoktorn Frithiof Nevanlinna, jurisdoktorn J. O. Söderhjelm och assuransdirektören Sten Krause, ledamöter, med vicehäradshövdingen Eero Norros och diplomsjökaptenen K.T. Päiviö som suppleanter.
    Vid årsmötet höll professorn S. R. Björksten ett föredrag om aktuella sjökrigsrättsliga problem.

    Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1939 ordinarieföreningssammanträde d. 5 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid höll verkställande direktören i Sveriges redareförening, kap-

36—407004. Svensk Juristtidning 1940.

562 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.tenen O. A. Nordborg föredrag angående behandlingen av s. k. fripassagerare (stowaways). Vidare ägde överläggning rum rörande frågan om guldbestämmelsen i konventionen angående begränsning av redares ansvarighet samt om redares ansvarighet vid passagerarebefordran. I dessa ämnen ävensom beträffande spörsmålet om genomgångsbefordring avgåvos under året utlåtanden till Comité maritime international.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., samt konteramiralen Hans Ericson, advokaten Eliel Löfgren (†), assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr och direktören Gunnar Carlson med hovrättsrådet Hugo Wikanderoch generalkonsuln Axel Ax:son Johnson som suppleanter. Antalet medlemmar utgör omkring 110.