Ändringar i förmynderskapslagstiftningen. Riksdagen har bifallit en av K.M:t avlåten proposition, nr 107, vari framlagts förslag till ändringar i förmynderskapslagen, lagen om vård av omyndigs värdehandlingar och vissa andra författningar som beröra vården av omyndigs egendom. Ändringarna, som grunda sig å en av professorn Åke Holmbäck på offentligt uppdragverkställd utredning (SOU 1939:33), innebär en skärpning i olika avseenden av kontrollen över förmyndarnas förvaltning. Till det närmare innehållet av de nya bestämmelserna torde SvJT få tillfälle att återkomma. Lagändringarna skola träda i kraft den 1 januari 1941.

S. R.

    Lagstiftning ang. rättsskipningen vid krig eller krigsfara m. m. Sedan riksdagen d. 24 april 1940 bifallit kungl. prop. (nr 183) med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m., har lag i ämnet utfärdats d. 26 april 1940 (SFS nr 272, jfr SvJT 1940 s. 382). Lagen är en fullmaktslag; för dess tilllämpning förutsättes alltså särskilt förordnande. Sådant förordnande har meddelats genom kungörelse d. 10 maj 1940 (SFS nr 312), vilken trädde i kraft den 15 i samma månad. Samtidigt har utfärdats en kungörelse med tillämpningsföreskrifter (SFS nr 313). Lagen innehåller dels bestämmelser, som omedelbart skola iakttagas av domstolar och rättssökande i och med att allmänt förordnande meddelats om lagens tillämpning, men därjämte även bestämmelser, som innefatta befogenhet för Kungl. Maj:t, i vissa fall annan myndighet, att meddela förordnande i närmare angivna hänseenden. I sistnämnda fall erfordras sålunda, utöver det allmänna förordnandet, ett särskilt förordnande. De bestämmelser, som omedelbart trätt i tillämpning, återfinnas i 3 § första stycket, 4—8 §§ samt 11 och 12 §§. Däremot beror tilllämpningen av 2, 9 och 10 §§ av särskilt förordnande. Sådant förordnande erfordras alltså bl. a. enligt 10 § för rätt att med posten insända inlaga eller annan handling, som enligt vanliga regler skall ingivas till domstol, domare eller nedre justitierevisionen; endast i den mån sådant förordnande meddelats inträder den i samma paragraf medgivna befrielsen från skyldighet att iakttaga visst klockslag för handlingens ingivande eller insändande. Några dylika särskilda förordnanden ha ännu ej utfärdats.

E. G. S.