Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    24 april: nr 183 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 26, se SvJT 1940 s. 382 och 564), bifallen;
    nr 200 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 kap. 6 § och 4 kap. 7 § giftermålsbalken (just.dep., utl. 27), bifallen;
    27 april: nr 213 med förslag till lag ang. förordnande om anstånd med betalning av gäld m. m. (moratorielag) (just.dep., utl. 28), bifallen med vissändring;
    15 maj: nr 217 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. samt 9 kap. 7 § och 10 kap. 14 § strafflagen m. m. (just.dep., utl. 32, se SvJT 1940 s. 450 och 550), bifallen med vissa ändringar;
    22 maj: nr 107 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 27 juni 1924 om förmynderskap m. m. (just.dep., utl. 33, jfr SvJT 1940 s.564), bifallen;
    29 maj: nr 252 med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen d. 31

NOTISER. 567mars 1938 ang. skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov (rekvisitionslagen) (försvarsdep., utl. 43), bifallen;
    nr 255 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud (just.dep., utl. 45), bifallen;
    5 juni: nr 246 med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent (hand.dep., utl. 48), bifallen;
    nr 211 ang. åtgärder till skydd för prästgårdarnas byggnadskultur (eckl.dep., utl. 49), delvis bifallen;
    nr 280 med förslag till lag om ändrad lydelse av 191 § strafflagen förkrigsmakten (just.dep., utl. 51), bifallen; efter utlåtande av andra lagutskottet:
    13 april: nr 105 med förslag till förordning om ersättning av statsmedel i vissa fall för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsåtgärd m. m. (soc.dep., utl. 14), bifallen;
    nr 148 med förslag till förordning om utrymningshjälp m. m. (soc.dep., utl.16), bifallen;
    nr 184 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 31 mars 1938 om förfoganderätt för luftskyddets behov (soc.dep., utl. 17), bifallen;
    17 april: nr 109 med förslag till lag om vissa ändringar i lagen d. 12 juni 1925 om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring, samt till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 12 juni 1925 om straff för förbrytelser i tjänsten av vissa värnpliktiga (civilarbetare) (försvarsdep., utl. 15), bifallen;
    nr 93 med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring m. m. (krigsfa miljebidragsförordning) (försvarsdep., utl.18), bifallen med vissa ändringar;
    nr 151 med förslag till lag om anstånd för vissa värnpliktiga med betalning av hyra m. m. (just.dep., utl. 19), bifallen;
    24 april: nr 99 ang. förordning om ändrad lydelse av 23 § 2 mom. och 34 § 1 mom. vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936 (komm.dep., utl. 20), RD avgav yttrande över förslaget;
    8 maj: nr 225 med förslag till lag om meddelande av förordnande att lantarbetstidslagen d. 15 juni 1939 icke skall äga tillämpning (soc.dep., utl. 23),bifallen;
    nr 106 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 och 29 §§ lagen d. 11 sept. 1936 om förenings- och förhandlingsrätt (soc.dep., utl. 24), bifallen; nr 4 med förslag till lag om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän (soc. dep., utl. 25), bifallen med vissa ändringar;
    25 maj: nr 115 med förslag till förordning ang. yrkesmässig automobiltrafik m.m. (komm.dep., utl. 27), RD avgav yttrande över förslaget;
    nr 114 ang. kungörelse om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap m. m. (komm.dep., utl. 28), RD avgav yttrande över förslaget;
    5 juni: nr 190 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d. 2juni 1933 om ägofred m. m. (jordbr.dep., utl. 30), bifallen;
    nr 256 med förslag till lag om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidens reglering m. m. (soc. dep., utl. 31), bifallen;

568 NOTISER.    nr 235 med förslag till lag om tillägg till 3 § epidemilagen d. 19 juni 1919 (soc.dep., utl. 32), bifallen;
    nr 90 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 8 §, 3 kap. 14 §, 4 kap. 3 och 4 §§ samt 17 kap. 1 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jordå landet m. m. (just.dep., utl. 33), bifallen.
    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t. Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit:
    om utredning och förslag, om möjligt till innevarande riksdag, rörande enkomplettering av gällande lagbestämmelser i syfte att bereda möjlighet till effektivare ingripande mot sabotage eller försök eller förberedelse därtill ävensom att K. M:t ville snarast föranstalta om utredning rörande förhållandet, i vissa i utskottets yttrande angivna avseenden, mellan tillämpningsområdet för allmänna strafflagen och strafflagen för krigsmakten (utl. 32; se SvJT 1940 s. 551);
    att K. M:t måtte låta verkställa utredning av frågan om servitutsrättens förhållande till stadsplanelagstiftningen och den lämpliga regleringen av denna fråga (utl. 38);
    att K. M:t måtte låta verkställa utredning av frågan om det ekonomiska mellanhavandet mellan stad som förenas med tingslag och de tingshusbyggnadsskyldiga i tingslaget (utl. 41);
    att K. M:t ville taga under förnyat övervägande frågan om ikraftträdande snarast möjligt av 1939 års lagstiftning om villkorlig dom (utl. 50; se SvJT 1940 s. 563).
    Bland avslagna motioner märkas följande
    av första lagutskottet behandlade:
    ang. skyddande av sammanslutningar, företag, föreningar o. dyl. från oskäligt uppdrivna anspråk på ersättning för rättighet att genom mekaniska instrument, däri inbegripet radiomottagningsapparat, återgiva musikaliskaverk (utl. 29);
    ang. dödsstraffets återinförande vid vissa samhällsvådliga eller grova slag av brott (utl. 34);
    ang. införande av bestämmelser med förbud mot nyanläggningar utan erhållet tillstånd inom malmhaltigt område (utl. 39);
    ang. beredande av ökad säkerhet för dödsbodelägares intresse i fråga omdödsbos egendom (utl. 40);
    om inrättande av kommunala bouppteckningsbyråer (utl. 47);
    av andra lagutskottet behandlad:
    rörande utredning om rätt att företaga sjösänkning till förmån för gruva (utl. 34).

I. S.