570 NOTISER.    Sveriges domareförbund har icke hållit något möte efter det extra förbundsmötet i Stockholm d. 1—3 juni 1939 för dryftande av processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk (se SvJT 1939 s. 629).
    Styrelsen består f. n. av följande ledamöter: valda av förbundet presidenten Birger Ekeberg, ordf., f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, v. ordf., med häradshövdingen Nils Wihlborg såsom suppleant, rådmannen Edward Ploman, sekr. och kassaförvaltare, med revisionssekreteraren Johan Nordenfalksom suppleant, samt justitierådet Seve Ekberg med borgmästaren Ivan Nyborg som suppleant; valda av Föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Karl Schlyter och Gunnar Bendz med hovrättsrådet frih. Adam Gierttasom suppleant; valda av Föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Nils Edling och Gustaf Lindstedt med häradshövdingarna Ingemar Kramer och John Samuelson som suppleanter; valda av Föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Berlin med rådmannen Gustaf Bångsom suppleant och borgmästaren Edgar Rosander med borgmästaren Gösta Strandell som suppleant; samt valda av Revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Folke Drangel med revisionssekreteraren Johan Hagander som suppleant. Förbundets medlemmar äro dels alla de i ovan nämnda föreningar inskrivna medlemmar, dels ock 35 direkt till förbundet anslutna medlemmar, därav 23 justitieråd och 6 regeringsråd.

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 3 juni 1939 under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholmi anslutning till Sveriges domareförbunds extra möte för behandling av vissa delar av förslaget till ny rättegångsbalk. Till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsmöte, vilket bestämdes skola hållas i Stockholm, valdes från Svea hovrätt: presidenten Ekeberg, hovrättsråden frih. Adam Giertta, Viktor Petrén och John Sjögren samt assessorn Bertil Unger; från Göta hovrätt: presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Arnold Lindman och Hans Ljungholm samt assessorn Gunnar Bogren; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Karl Schlyter, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Ivar Öhman; samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr. Till suppleanter utsågos från Svea hovrätt: hovrättsråden frih. Henric Nordenskjöld och Albin Rosengren samt assessorn Hjalmar Nordfelt; från Göta hovrätt: hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Sam Åseskog; från hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet Gunnar Nilsson och dåvarande assessorn Nils Regner; samt från hovrätten för Övre Norrland: hovrättsrådet Gösta Walin och assessorn Alfred Bexelius. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1939 års utgång till 112.

    Revisionssekreterareföreningen sammanträdde till årsmöte d. 20 okt. 1939. Ledamöter i föreningens styrelse äro hrr Folke Drangel, ordf., Thorsten Gislander, v. ordf., Eric Grundén, sekr., Johan Nordenfalk, Fritjof Sjögren, kassaförvaltare, samt Nils Grafström, suppleant. Antalet föreningsmedlemmar är 42.