NOTISER. 571    Föreningen Sveriges stadsdomare avhöll ordinarie årsmöte i Stockholm d. 14 okt. 1939 under ordförandeskap av borgmästaren Jakob Pettersson i Södertälje (se SvJT 1939 s. 828). Under år 1939 har styrelsen i anledning av särskilda remisser avgivit yttranden i 14 olika ärenden. Därjämte har styrelsen avlåtit yttrande rörande vissa delar av processlagberedningensförslag till rättegångsbalk. Genom utsedda representanter har föreningen efter inbjudan deltagit dels i en av Nationalföreningen för trafiksäkerhetensfrämjande i samförstånd med Föreningen Norden anordnad trafiksäkerhetskongress i Stockholm d. 14—16 juni 1939 dels ock i den finska stadsdomarföreningens årsmöte i Tammerfors d. 18 och 19 aug. 1939. Angående föreningens styrelse se SvJT 1939 s. 828. Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid 1939 års utgång till 231.

    Föreningen Sveriges landsfogdar. Styrelsen består av landsfogdarna H.A. Enhörning, ordf., C. O. E. Linell, v. ordf. och kassaförvaltare, G. Persson, sekr., O. Rosengren och G. v. Sydow; suppleanter äro landsfogdarna C.d'Orchimont, A. Grauers och A. Ekstrand. Såsom revisorer tjänstgöra landsfogdarna G. Sandwall och S. Kaijser med M. Stiernström som suppleant. Föreningens medlemmar hava under år 1939 kallats till sammanträde vid två olika tillfällen men på grund av inträffade utrikespolitiska händelser hava sammanträdena måst inställas.

    Föreningen Sveriges landsfiskaler hade till d. 7 sept. utlyst sitt ordinarie årsmöte och ämnade i samband därmed fira sin 40-åriga tillvaro. Världshändelserna kommo emellertid hindrande emellan och mötet måste tillsvidare uppskjutas. Den år 1938 valda styrelsen fungerar därför t. v. Den består av landsfiskalerna S. Pira, Tranås, ordf., And. Gustavsson, Ö. Tranemo, v. ordf., Sven Wadenius, Tumba, sekr., samt A. O. Åsander, Östersund, och O. Gråberg, Kolbäck.
    Under våren 1939 behandlade föreningen vid extra möte det då framlagda förslaget till omorganisation av landsfiskalstjänsterna. Mötet beslöt till alla delar biträda de synpunkter, som kårens representanter i landsfiskals- och stadsfiskalsutredningen framfört i sitt vid utredningens betänkande fogade särskilda yttrande.

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade d. 21—23 sept. 1939 ordinarie årsmöte i Stockholm. Vidmötet redogjordes för den nya lagen ang. anmälan om upphört innehav av intecknad fordringshandling m. m. Frågor om kostnadsersättnings utdömande i lagsökningsmål och föregående, icke friskriven fastighetsägares ansvarför den intecknade gälden behandlades, likaså spörsmålet i vad mån åt tredje man pantförskrivet överhypotek å inteckning omfattar jämväl överskott på maximiränta. En del relaxationsfrågor avhandlades och redogörelselämnades för egna hemsreformens inverkan på hypoteksföreningarnas lånerörelse. Vidare behandlades frågan om i vilka låneformer innehavare avhypoteks- och sekundärlån kunna utnyttja 1938 års höjningar av taxeringsvärden. Slutligen förevar den hypoteksinstitutionen speciellt berörande frågan om lånetagares ansvar för institutionen tillskyndad förlust vid förtidig

572 NOTISER.inbetalning av hypotekslån. Härförutom förekommo en del föreningsangelägenheter. — Funktionärerna omvaldes och utgöras f. n. av f. d. ombudsmannen Elis N. Carlgren, ordf. samt sekr.-kassaförvaltare, ombudsmannen Otto Amnéus, v. ordf., samt ombudsmannen Holger Sandelin, suppleant för sekr.-kassaförvaltaren. Medlemsantalet utgör f. n. 18, vartill komma 4 hedersledamöter. Förhandlingarna, som tryckas, finnas till salu hos Nordiska Bokhandeln och Mälarprovinsernas hypoteksförening i Stockholm till ett pris av kr. 3.50.