Bankjuristernas förening har under 1939 hållit tre sammanträden, nämligen d. 24 maj, d. 21 sept. och d. 20 nov. Vid sammanträdet d. 21 sept. behandlades föreningens underdåniga yttrande med anledning av K.M:ts remiss till föreningen av arvsskattekommitténs betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m. Vid sammanträdet d. 20 nov. lämnades bl. a. en redogörelse för den nya hyreslagstiftningen.
    Föreningens styrelse består av bankdirektören Gustaf Rabe, ordf., v. auditören Å. J. T. Bergqvist, v. ordf., bankombudsmännen Rudolf Lindh och Erik Burling, referenter, direktörsassistenten frih. Sven Raab, sekr., och bankombudsmannen Axel Möller, klubbmästare. Föreningen har 46 medlemmar.

    Juristföreningen i Stockholm har sammanträtt d. 10 febr. 1939 medföredrag av justitierådet Birger Wedberg över »Högsta domstolens anseende förr och nu». Dessutom hava Svenska kriminalistföreningen, Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund och Juristföreningen d. 21 april 1939 avhållit ett gemensamt sammanträde med föredrag av prof. Thore Engströmer »Om straffprocessen enligt processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk».
    Styrelsen består av justitierådet Emil Sandström, ordf., hovauditören Carl Ljungholm, v. ordf., bankombudsmannen Axel Åström, sekr. och kassaförvaltare, justitierådet Nils Alexanderson, prof. Nils Stjernberg, borgmästaren Gunnar Fant, advokaten Otto Lagerström, revisionssekreteraren Walter Behrman och e. hovrättsfiskalen Erik Alexanderson. Medlemmarnas antal uppgår till omkring 350.

    Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt bildades vid sammanträde i Stockholm d. 10 mars 1939. Föreningen är en sammanslutning avassessorer, fiskaler och fiskalsaspiranter vid hovrätten och har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen. Till föreningens förstastyrelse valdes assessorn Henning Nilsson, ordf., assessorn Sven Romanus,v. ordf., e. fiskalen John C. Carlbom, sekr. och kassaförvaltare, samt e. fiskalen Eije Mossberg och fiskalsaspiranten Bengt Petri. — Vid sammanträde d. 9 juni 1939 höll hovrättsrådet Bertil Hagström föredrag om »Aktuella organisationsfrågor vid domstolarna». — Vid årsmöte d. 1 mars 1940hava till styrelseledamöter utsetts Romanus, ordf., e. o. assessorn Erik Göransson, v. ordf., e. fiskalen Nils Berggren, sekr. och kassaförvaltare, samte. fiskalen Allan Björklund och fiskalsaspiranten Bertil Alexanderson. Medlemmarnas antal uppgår till 105.